Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2017 - FVHE

Řešitel

Spoluřešitel

Číslo grantu

Název grantu

Hodnocení komise dne 15.12.2017

Publikace výsledků

plán

Ke dni 14.12.2018

Mgr. Veronika Oravcová, Ph.D.

Bc. Daniel Opletal

201/2017/FVHE

Charakterizace enterokoků rezistentních k vankomycinu a jejich epidemiologie v České republice

splněn

1xIF

splněno

Mgr. Pavla Sehonová

Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., Lenka Večerková, MVDr. Nikola Hodkovicová, MVDr. Přemysl Mikula, Ph.D.

202/2017/FVHE

Vliv vybraných antidepresiv na genovou expresi antioxidačních a biotransformačních enzymů u embryí Danio rerio

splněn

1xIF

splněno 

MVDr. Hana Čaloudová

Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., MVDr. Jana Berlinská, MVDr. Nikola Hodkovicová

203/2017/FVHE

Srovnání vlivu nanočástic stříbra a iontů stříbra na embrya dánia pruhovaného (Danio rerio)

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Ing. Ludmila Křížová, Ph.D.

Zuzana Němcová

206/2017/FVHE

Stanovení ruminální degradovatelnosti aminokyselin a isoflavonů u dvou různě technologicky upravených sojových produktů metodou in sacco

splněn

1xIF

 

2x konf.

 

 

splněno

MVDr. Vlastimil Šimek

doc. Ing. David Zapletal, Ph.D., Karel Tvrdoň, MVDr. Lenka Kudělková, Ph.D.

207/2017/FVHE

Začlenění semen lupiny bílé a odlišného typu pojidla v dietách odchovávaných zakrslých králíků.

splněn

1xIF

splněno 

MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.

Veronika Polková, Mgr. Jan Strejček, MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

212/2017/FVHE

Sledování mikrobiologické kvality a bezpečnosti potravin s ohledem na produkci bakteriálních toxinů a použití konzervantů

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Bc. Eliška Pospíšilová

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

214/2017/FVHE

Ověřování autenticity a nutriční kvality vybraných druhů tuňáků

splněn

1xIF

splněno

Ing. Martin Král, PhD.

Bc. Jana Procházková, Bc. Dominika Kollárová, Bc. Jana Zhejbalová, Bc. Michaela Lukášová, Ing. Martina Ošťádalová, Ph.D., Mgr. Jana Pokorná, Ph.D.

215/2017/FVHE

Snížení obsahu soli v pekařských výrobcích: strategie snižování obsahu sodíku a optimalizace technologických postupů.

splněn

1xIF

 

3x konf.

splněno 

 

splněno

MVDr. Hana Minářová

doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D., Mgr. Eva Jelínková

216/2017/FVHE

Optimalizace testu blastické transformace lymfocytů u lososovitých ryb

splněn

1xIF

přijat k tisku 

MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.

Mgr. Eva Jelínková, Anna Zachová

217/2017/FVHE

Vliv zimních zásob na rozvoj infekce mikrosporidií Nosema ceranae u včelstev včely medonosné (Apis mellifera)

splněn

1xIF

 

Mgr. Eva Jelínková

doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D., Ing., Mgr. Veronika Kováčová, MVDr. Hana Minářová

219/2017/FVHE

Diagnostika původce proliferativního onemocnění ledvin u lososovitých ryb pomocí molekulárně biologických metod

splněn

1xIF

 

Mgr. Daniela Hlávková

prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc

222/2017/FVHE

Ekotoxicita nanostříbra pro organismy vodních ekosystémů

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Stanislav KOLENČÍK

Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

223/2017/FVHE

Taxonomie všenek rodu Myrsidea vybraných čeledí volně žijících ptáků Latinské Ameriky

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Iva Kutilová

RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

225/2017/FVHE

Gramnegativní bakterie produkující karbapenemázy z krkavcovitých ptáků v Severní Americe

splněn

 

1xIF

  

splněno 

Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.

Petra Potěšilová,

Mgr. Adam Valček

226/2017/FVHE

Plazmidy nesoucí geny rezistence k fluorochinolonům u izolátů enterobakterií ze zvířat, člověka a prostředí a role antibiotik v jejich šíření

splněn

1xIF

splněno 

RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Bc. Kateřina Řeháková, Marie Komárková

227/2017/FVHE

Plazmidově kódovaná rezistence k fluorochinolonům u aeromonád v českých chovech konzumních ryb

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.

Mgr. Daniela Hlávková

228/2017/FVHE

Studie vlivu dvou vybraných herbicidů (atrazinu a terbuthylazinu) a jejich metabolitů na vybrané bioindikátory

splněn

 

1xIF

 

 splněno

Mgr. Petr Linhart

Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM, Bc. Kateřina Binderová, MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM

230/2017/FVHE

Prevalence a patogenita krevních parazitů u evropských netopýrů

splněn

1xIF

 

MVDr. Vladimír Piaček

Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM, Mgr. Ing. Veronika Kováčová, Paulína Smatanová

232/2017/FVHE

Možnosti dlouhodobé konzervace spermatu dravců

splněn

 

1xIF

 

splněno 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person