Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2016 na VFU Brno

 

Podle čl. 3 odst. 4 Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanoví tento způsob vyhodnocení výsledků dosažených z podpory:

 

a)   výkaz o čerpání finančních prostředků na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2016 na formuláři uvedeném v příloze

 

- IGA VFU Brno pro rok 2016 rozdělila prostředky na specifický výzkum v celkové výši 12 617 733 Kč - SVV Výkaz 2016 VFU Brno

 

b)   pravidla studentské grantové soutěže platná pro rok 2016, podle nichž byly předkládány, posuzovány a podporovány studentské projekty

 

- Směrnice rektora č. ZS 3/2009 Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Veterinární a farmaceutické univerzity Brno – UZ_Směrnice rektora_č.3-2009 k 1. 1. 2015

 

c)   seznam studentských projektů financovaných z podpory na formuláři uvedeném v příloze

SVV Seznam projektu 2016 VFU Brno

 

d)   údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů, které budou předány do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací

 

- v souladu s článkem č. 13Směrnice rektora č. ZS 3/2009 Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VFU Brno se předpokládá, že řešitel projektu bude publikovat dosažené výsledky ve vědeckém nebo odborném časopisu nejpozději do 12 měsíců od ukončení projektu. Vzhledem k datu ukončení projektu dne 15. prosince 2016 dojde k plnění závazku až k datu 15. prosince 2017.

Podle údajů uvedených v Závěrečných pracích se předpokládá, že z 56 financovaných projektů vzejde nejméně 71 publikací ve vědeckých nebo odborných časopisech, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu. Na konci roku 2016 již bylo publikováno 5 článků ve vědeckých časopisech.

 

e)   údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory

- s podporou prostředků na SVVŠ bude vypracováno 46 diplomových a 54 disertačních prací studentů VFU Brno

 

f)   příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce)

-

 

g)   údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory

 - dne 15. prosince 2016 se konaly na všech třech fakultách VFU Brno studentské vědecké konference, kde řešitelé úspěšně obhájili 54 z celkového počtu 56 financovaných projektů. Dva projekty byly obhájeny s výhradou.

- řešitelé projektů výsledky své práce prezentovali nejméně na 79 mezinárodních konferencích konaných v České republice, ale i v zahraničí například v Bulharsku, Finsku, Francii, Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Slovensku či Španělsku.

 

 

V Brně dne 7. března 2017

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz