Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2017 na VFU Brno

 

Podle čl. 3 odst. 4 Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanoví tento způsob vyhodnocení výsledků dosažených z podpory:

 

a)   výkaz o čerpání finančních prostředků na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2017 na formuláři uvedeném v příloze

 

- IGA VFU Brno pro rok 2017 rozdělila prostředky na specifický výzkum v celkové výši 12 298 907 Kč - SVV Výkaz 2017 VFU Brno

 

b)   pravidla studentské grantové soutěže platná pro rok 2017, podle nichž byly předkládány, posuzovány a podporovány studentské projekty

 

- Směrnice rektora č. ZS 3/2009 Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Veterinární a farmaceutické univerzity Brno – UZ_Směrnice rektora_č.3-2009 k 1. 1. 2015

 

c)   seznam studentských projektů financovaných z podpory na formuláři uvedeném v příloze

SVV Seznam projektu 2017 VFU Brno

 

d)   údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů, které budou předány do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací

 

- v souladu s článkem č. 13Směrnice rektora č. ZS 3/2009 Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VFU Brno se předpokládá, že řešitel projektu bude publikovat dosažené výsledky ve vědeckém nebo odborném časopisu nejpozději do 12 měsíců od ukončení projektu. Vzhledem k datu ukončení projektu dne 14. prosince 2017 dojde k plnění závazku až k datu 14. prosince 2018.

Podle údajů uvedených v Závěrečných pracích se předpokládá, že z 52 financovaných projektů vzejde nejméně 69 publikací ve vědeckých nebo odborných časopisech, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu. Na konci roku 2017 již bylo publikováno 5 článků ve vědeckých časopisech.

 

e)   údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory

 

- s podporou prostředků na SVVŠ bude vypracováno 48 diplomových a 44 disertačních prací studentů VFU Brno

 

f)   příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce)

 

- 2. místo, Studentská vědecká konference a soutěž o Cenu děkana FaF VFU Brno 2017, 28. 4. 2017, Brno.

- 1. místo, XVI. ročník Nadnárodní studentské vědecké konference pod záštitou firmy Zentiva, 11. 5. 2017, Brno.

- Cena firmy Teva Czech Industries, s.r.o. za nejlepší studenty hodnocený příspěvek, 3. ročník Studentské vědecké konference Chemie je život 2017, 23. 3. 2017, Brno.

- 1. místo v soutěži, XIX. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, VFU Brno, 24. 5. 2017

- 2. místo v soutěži, mezinárodní vědecká konference PhD studentů z oboru Výživa a krmení hospodářských zvířat NutriNet 2017, 13. 9. 2017, České Budějovice

 

g)   údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory

 

 - dne 14. prosince 2017 se konaly na všech třech fakultách VFU Brno studentské vědecké konference, kde řešitelé úspěšně obhájili všech 52 financovaných projektů.

- řešitelé projektů výsledky své práce prezentovali nejméně na 69 mezinárodních konferencích konaných v České republice, ale i v zahraničí například v Bulharsku, Chorvatsku, Itálii, Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Severním Irsku, Slovensku, Španělsku, Turecku či USA.

 

 

V Brně dne 7. března 2018

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz