Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2018 na VFU Brno

 

Podle čl. 3 odst. 4 Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanoví tento způsob vyhodnocení výsledků dosažených z podpory:

 

a)   výkaz o čerpání finančních prostředků na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2018 na formuláři uvedeném v příloze

 

- IGA VFU Brno pro rok 2018 rozdělila prostředky na specifický výzkum v celkové výši 12 492 267 Kč - SVV Výkaz 2018 VFU Brno

 

b)   pravidla studentské grantové soutěže platná pro rok 2018, podle nichž byly předkládány, posuzovány a podporovány studentské projekty

 

- Směrnice rektora č. ZS 3/2009 Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Veterinární a farmaceutické univerzity Brno – UZ_Směrnice rektora_č.3-2009 k 1. 1. 2015

 

c) seznam studentských projektů financovaných z podpory na formuláři uvedeném v příloze.

 

SVV Seznam projektu 2018 VFU Brno

 

d) údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů, které budou předány do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací

 

- v souladu s článkem č. 13Směrnice rektora č. ZS 3/2009 Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VFU Brno se předpokládá, že řešitel projektu bude publikovat dosažené výsledky ve vědeckém nebo odborném časopisu nejpozději do 12 měsíců od ukončení projektu. Vzhledem k datu ukončení projektu dne 10. prosince 2018 dojde k plnění závazku až k datu 10. prosince 2019.

Podle údajů uvedených v Závěrečných pracích se předpokládá, že z 51 financovaných projektů vzejde nejméně 60 publikací ve vědeckých nebo odborných časopisech, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu. Na konci roku 2018 již byly publikovány 3 články ve vědeckých časopisech.

 

e)   údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory

- s podporou prostředků na SVVŠ bude vypracováno 35 diplomových a 39 disertačních prací studentů VFU Brno

 

f)   příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce)

 

- ASM Student and Postdoctoral Travel Award pro konferenci ASM Microbe 2018, ocenění a stipendium poskytnuté Americkou mikrobiologickou společností na konferenci Microbe 2018 v USA za výzkum v oblasti mikrobiologie

- cena Nejlepší mladý mikrobiolog, cena udělena Československou společností mikrobiologickou, jež je členem Federace evropských mikrobiologických společností

 

g)   údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory

 

- dne 10. prosince 2018 se konaly na všech třech fakultách VFU Brno studentské vědecké konference, kde řešitelé úspěšně obhájili všech 51 financovaných projektů.

- řešitelé projektů výsledky své práce prezentovali nejméně na 64 mezinárodních konferencích konaných v České republice, ale i v zahraničí například v Belgii, Francii, Německu, Rakousku, Rumunsku, Slovensku, Srbsku, Španělsku, USA či Velké Británii.

 

 

V Brně dne 7. března 2019

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person