EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / ÚŘEDNÍ DESKA / Strategický záměr / Dlouhodobý záměr 2011-2015 / Aktualizace dlouhodobého záměru 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru 2012


Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2011 až 2015

Projednáno Vědeckou radou VFU Brno dne 20. září 2010
Projednáno Správní radou VFU Brno dne 22. září 2010
Schváleno Akademickým senátem VFU Brno dne 23. září 2010

1. Úvod

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), předkládá Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2011 – 2015.
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VFU Brno na období 2011 až 2015 vychází z legislativního rámce daného zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dokumentů vlády, dokumentů a pokynů MŠMT, dále z právních předpisů upravujících veterinární činnost a veterinární vzdělávání, zejména zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, z právních předpisů upravujících farmaceutickou činnost a vzdělávání, zejména zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované odbornosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, a dále směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 36/2005/EC, o uznávání odborných kvalifikací, která upravuje specifické regulované požadavky na vzdělávání veterinárních lékařů a farmaceutů.
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2011 až 2015 navazuje zejména na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 až 2015, a jeho aktualizaci na rok 2011, výsledky a doporučení vyplývající z mezinárodní evaluace veterinárních fakult obsažené v Závěrečné zprávě o evaluaci VFU Brno schválené v roce 2005 v Bruselu Evropskou asociací veterinárních univerzit a fakult (European Association of Establishments for Veterinary Education - EAEVE) a Evropskou federací veterinárních lékařů (Federation of Veterinarians of Europe - FVE), závěry z posouzení farmaceutického vzdělávání mezinárodní komisí EU ve smyslu způsobilosti absolventů vykonávat povolání farmaceuta z roku 2004, na výsledky a doporučení z akreditace jednotlivých fakult univerzity z roku 2006 a na výsledky a doporučení z akreditace studijních programů a jednotlivých oborů Akreditační komisí, a výsledky činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v uplynulém období 2006 až 2010.