EN

AZV MZ


Vyhlášení veřejné soutěže

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dne 13. 5. 2024 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 

Zahájení řešení vybraných projektů je 1.5.2025 a ukončení řešení projektů nejpozději do 31.12.2028, předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.


Soutěžní lhůta končí 26.6.2024 do 12:00.

Interní termíny VETUNI:

  • návrhy projektů spolu s průvodním listem projektu  řešitelé doručí na Sekretarát prorektora pro VVZ do 13.6.2024;
    po schválení VVZ řešitel vygeneruje soubor ve formátu PDF obsahující návrh projektu prostřednictvím webové aplikace ISVP a zašle na email javurkovaj@vfu.cz
  • návrhy projektů budou odesílány datovou schránkou prostřednictvím VVZ do 24.6.2024 do 10:00 hod. 

Přílohy:

Zadávací dokumentace

Vyhlášení veřejné soutěže

 

 

Vyhlášení výsledku VES 2024/J

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) předložilo na základě Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 (dále jen „Program NW“) a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“), a platnými předpisy Evropské unie, výsledek jednostupňové veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na léta 2024 – 2027 (dále jen „VES 2024/J“) o účelovou podporu Ministerstva zdravotnictví na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje. V souladu s Programem NW bylo možné do soutěže podávat dva typy projektů, tzv. standardní a juniorské, které byly rozlišeny akademickým věkem navrhovatelů (juniorské pro navrhovatele, u nichž v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu), a hodnoceny odděleně. Juniorské projekty mají v registračním čísle uvedeno písmeno „J“.

 

Do soutěže bylo v soutěžní lhůtě přijato celkem 440 řádně doručených návrhů projektů, z toho 362 tzv. standardních a 78 juniorských. Z formálních důvodů byly ze soutěže vyřazeny 2 návrhy projektů (z toho žádný nebyl juniorský návrh). Do odborného hodnocení postoupilo tedy 438 návrhů projektů, z toho 360 standardních a 78 juniorských návrhů projektů. Dva návrhy projektů (standardní) nebyly do soutěže přijaty z formálních důvodů, tj. návrhy projektů obsahovaly vady (neúplnost).

MZ po zhodnocení orgány AZV předložilo konečný seznam projektů doporučených k financování, včetně alokace finančních prostředků účelové podpory ve výši 207 337 000 Kč pro rok 2024 (z toho 18 206 000 Kč pro juniorské projekty), která umožňuje financovat celkem 96 projektů, z toho 15 juniorských, tj. 21,92 % z celkového počtu hodnocených návrhů projektů (standardních 22,50 % a juniorských 19,23 % z celkového počtu hodnocených návrhů projektů). Náklady účelové podpory na celou dobu řešení projektů financovaných z VES 2024/J představují částku ve výši 1 173 685 000 Kč, z toho 103 008 000 Kč na juniorské projekty.

 

Do soutěže byly za VETUNI podány dva návrhy projektů. Projekt č. NW24-09-00510 doc. RNDr. Moniky Dolejské, Ph.D. s názvem "Genomická epidemiologie Escherichia coli v konceptu Jedno zdraví: přenos patogenních kmenů a antibiotické rezistence potravinovým řetězcem" byl přijat k financování.