Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská řízení na VFU Brno

Habilitační řízení

Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování docentem. Musí být výraznou osobností v oboru s prokazatelnou pedagogickou praxí při vzdělávání studentů na vysoké škole a prokazatelnými zkušenostmi v přednáškové činnosti a v publikaci učebních textů pro studenty vysoké školy. Musí prokázat schopnosti ve vedení studentů při jejich odborných a vědeckých pracích. V oblasti vědecké a výzkumné činnosti musí prokázat přínos pro rozvoj oboru prokazatelnými výsledky a jejich publikací v kvalitních vědeckých časopisech s odpovídajícím ohlasem, prokázat aktivní působení v rámci prezentace dosažených výsledků na vědeckých setkáních a prokázat zkušenosti z řešení vědeckých a výzkumných projektů. Musí prokázat aktivní působení v odborné a vědecké komunitě jako významný odborník v oboru. Musí se jednat o známou a uznávanou osobnost v oblasti vzdělávací, vědecko-výzkumné i v praxi na národní úrovni.
Pro rámcové posouzení předpokladů uchazeče o habilitační řízení jsou stanovena vědeckou radou doporučená kriteria pro habilitační řízení. Splnění doporučených kriterií pro habilitační řízení se u uchazeče o habilitační řízení předpokládá, avšak jejich splnění nemusí být zárukou naplnění požadovaných předpokladů pro jmenování docentem. Naplnění těchto předpokladů posuzuje habilitační komise a následně vědecká rada fakulty, případně univerzity.

Celý text stažení zde

Seznam habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

stav ke dni: 20.01. 2020

 

Řízení ke jmenování profesorem   obor fakulta zahájení řízení VR F VR VFU předáno na MŠMT jmenován s účinností řízení zastaveno poznámka
Oldřich Sychra doc. RNDr. Ph.D. Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat FVHE 20.12.2018  10. 05. 2019  14. 10. 2019  18. 10. 2019    x  x
Habilitační řízení   obor fakulta zahájení řízení VR F x jmenován s účinností řízení zastaveno x poznámka
Pospiech Matej MVDr., Ph.D. Hygiena a technologie potravin FVHE 02.05.2019  04. 10. 2019 x  01. 02. 2020  x  x  x
Bursová Šárka MVDr., Ph.D. Hygiena a technologie potravin FVHE 18.10.2019  22. 11. 2019  x  01. 02. 2020  x  x  xStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT