Historie univerzity

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno byla zřízena 12. prosince 1918 zákonem č. 76/1918 Sb. z. a n., o zřízení československé státní Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Byla první vysokou školou založenou nově vzniklou Československou republikou. Vznikla v prostorách tehdejších jezdeckých kasáren a zemské vychovatelny. Zakladatelem a prvním rektorem vysoké školy byl prof. MUDr. et MVDr. h.c. Eduard Babák. Vlastní výuka byla zahájena 17. listopadu 1919. Z počátku se univerzita vyvíjela jako monofakultní vysoká škola zaměřená na veterinární lékařství (zvěrolékařství). V roce 1975 byly na vysoké škole zřízeny dva obory, a to obor všeobecné veterinární lékařství (později přejmenovaný na veterinární lékařství) a obor veterinární lékařství – hygiena potravin (později přejmenovaný na veterinární hygiena a ekologie). V roce 1990 vznikly na vysoké škole dvě fakulty - Fakulta všeobecného veterinárního lékařství (dnešní Fakulta veterinárního lékařství) zaměřená na veterinární lékařství a Fakulta veterinární hygieny a ekologie zaměřená na veterinární hygienu. V roce 1991 vznikla třetí fakulta – Fakulta farmaceutická, zaměřená na farmacii. Od roku 1994 se vysoká škola nazývá Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

Kabinet dějin veterinární medicíny a farmacie

V přímé odborné péči kabinetu spadajícího do péče Ústavu cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství se nacházejí dvourozměrné historicko-dokumentační (písemné a obrazové) a trojrozměrné muzejní fondy budované v ČR od poloviny 60. let 20. století a deponované od r. 1991 v areálu VFU Brno. Ve fondech jsou obsaženy především biografické materiály o životě a práci našich i zahraničních veterinárních lékařů, novinové a časopisecké výstřižky o československých veterinárních institucích, fotografické a filmové záběry z veterinární činnosti u nás od konce 19. století, veterinární nástroje, přístroje a léčiva z veterinární praxe od konce 19. st. a umělecké předměty (obrazy, medaile, plastiky apod.) vztahující se k veterinárnímu prostředí. Historicky nejvzácnější fond odborné veterinární literatury je v současné době dislokován v Ústřední knihovně Státní veterinární správy v Brně a jeho sepětí s ostatními veterinárními historickými fondy se stále udržuje a prohlubuje.

Ukázky ze všech veterinárně historických fondů jsou k vidění ve stálé expozici dějin veterinární medicíny v Kabinetu dějin ÚCJDVL umístěném v půdních prostorách budovy č. 32, který je druhým hlavním pracovištěm ústavu. Zde probíhá výuka historie a etiky veterinární medicíny a soustřeďuje se zde zájmová činnost v oboru dějin medicínsko-biologických oborů - zejména dějin veterinární medicíny a farmacie. Spolupráce ústavu s externími spolupracovníky v oboru dějin věd a techniky se uskutečňuje prostřednictvím brněnské pobočky Společnosti pro dějiny věd a techniky a sekce dějin při Společnosti veterinárních lékařů. Tyto organizace konají pro své členy v prostorách Technického muzea Brno a Kabinetu dějin ÚCJDVL pravidelné přednáškové schůze a semináře.

Ve spolupráci se sekcí dějin Společnosti veterinárních lékařů organizuje ústav od r. 1991 v dvouletých intervalech česko-slovenské veterinárně historické konference a vydává publikace v edici Historia medicinae veterinariae. V roce 2000 se ústav podílel na zorganizování 31. mezinárodního kongresu Světové společnosti pro dějiny veterinární medicíny na VFU v Brně. Významně se ústav podílel na průběhu oslav 90. výročí založení dnešní VFU Brno a zejména připravované semináře a výstava v Křížové chodbě Nové radnice města Brna byly akcemi prezentující školu v dobách minulých i její současnost jak odborné, tak laické veřejnosti.

Činnost zájemců o historii veterinární medicíny a farmacie našla zázemí v Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie, který byl zřízen na VFU Brno z rozhodnutí rektora v roce 2007. Klub sdružuje více než 50 členů a na akce jím pořádané je zván i širší okruh zájemců o historiografickou problematiku veterinární medicíny a farmacie. Členové klubu navázali na činnost Sekce dějin veterinární medicíny Společnosti veterinárních lékařů, pokračují v publikační činnosti v rámci edice Historia medicinae veterinariae a podílí se na přípravě řady seminářů a kongresů a aktivně se mnohých odborných setkání účastní. Pravidelné schůze klubu se konají každou středu v Kabinetu dějin veterinární medicíny a farmacie Ústavu cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství VFU Brno.

V roce 2009 se stal Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství garantem 9. mezinárodního sympózia o dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny, které mělo veliký ohlas u odborné veřejnosti a svým obsahem a formou opět posunulo úroveň těchto setkání, přičemž naše univerzita vytvořila potřebné zázemí pro realizaci sympózia.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT