EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Orgány a vedení univerzity / Rektor

Rektor

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Rektor Veterinární univerzity Brno

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
+420 54156 2000
rektor@vfu.cz

Vzdělání

V roce 1989 absolvoval Vysokou školu veterinární v Brně, byl promován s vyznamenáním v oboru všeobecné veterinární lékařství s titulem doktor veterinární medicíny - MVDr.
Ihned po absolutoriu nastoupil na Vysoké škole veterinární v Brně, dnešní Veterinární univerzitě Brno, kde postupně pracoval jako asistent, odborný asistent, docent na chirurgii, kde pracuje dosud jako profesor

Akademicko-vědecké tituly:

1997 – PhD. - ukončení doktorandského studia z oboru chirurgie a ortopedie na FVL VFU Brno; titul přiznán 1. 1. 1999
1999 – Doc. – habilitace v oboru chirurgie a ortopedie, předložena a obhájena v angličtině
2004 – Prof. – obor choroby zvířat zájmových chovů

Jiná odborná kvalifikace

1995- Kvalifikační kurz k získání způsobilosti podle § 17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání
1996 – člen mezinárodní společnosti pro léčbu fraktur AO Vet ve Švýcarsku (AO Vet Member)
1997 – člen Evropské společnosti veterinárních ortopedů a traumatologů - ESVOT (European Society of Veterinary Orthopedics and Traumatology)
1998 – specialista v oboru posuzovatel DKK a DKL
2000 – odborný veterinární lékař pro choroby malých zvířat
2000 – v USA certifikovaný člen mezinárodní společnosti PennHIP
2001 – mezinárodní ortopedická certifikace pro TPLO
2002 – specialista v oboru posuzovatel luxace pately
2008 - Master of Bussiness Administration – MBA
2014 - Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Zahraniční pobyty

Chirurgická klinika Veterinární univerzity ve Vídni (Rakousko)
Chirurgické oddělení Fakulty veterinární medicíny v Utrechtu (Holandsko)
Chirurgické oddělení Purdue University v Indianě (USA)
Ohio State University, Columbus, Ohio (USA)
Veterinární fakulta Guelph University (Kanada)
University of Pennsylvania, Philadelphia (USA)
Texas A&M University (USA)
University of Illinois, Urbana (USA)
Iowa State University (USA)

Specializace

 • ortopedie malých zvířat (nemoci kloubů a kostí, artroskopie, léčba zlomenin)
 • neurochirurgie (onemocnění páteře u malých zvířat a jejich chirurgická léčba)
 • jako první v ČR zavedl operace páteře u malých zvířat, stejně jako artroskopicky asistované operace kloubů
 • je tvůrčím představitelem referenčního chirurgického pracoviště v ČR

Vedoucí předmětů magisterského studijního programu na FVL a FVHE VETUNI

 • Obecná chirurgie a anesteziologie
 • Chirurgie a ortopedie malých zvířat
 • Dovednosti – Chirurgie a ortopedie malých zvířat
 • Miniinvazivní chirurgie
 • dílčí státní rigorózní zkouška z předmětu Choroby psů a koček

Působení v oborových radách postgraduálního studia

 • předseda Oborové rady pro Choroby malých zvířat
 • garant oboru a místopředseda Oborové rady Chirurgie, ortopedie a zobrazovací diagnostika
 • člen Oborové rady Chirurgie, Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně
 • člen Oborové rady Onkologie, Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně

Školitel celkem 13 studentů DSP

 • z toho 1 zahraniční (Thajsko)

Školitel diplomantů na FVL VETUNI

 • dosud 4 obhájili diplomovou práci

Členství v odborných a vědeckých organizacích

 • předseda Vědecké rady Vetuni Brno
 • člen Vědecké rady Masarykovy univerzity
 • člen Vědecké rady Mendelovy univerzity
 • člen Vědecké rady UVLF v Košiciach
 • člen Vědecké rady FVL VETUNI
 • člen Vědecké rady FVHE VETUNI
 • člen Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 • člen předsednictva (Executive Committee) Evropské asociace veterinárních fakult a univerzit (EAEVE) (2010-2012)
 • prezident regionu 7 v rámci EAEVE (2010-2012)
 • člen předsednictva VetCEE (řídící výbor pro postgraduální vzdělávání v Evropě) - od roku 2012
 • pověřen činností auditora v rámci EAEVE (od roku 2013)
 • mezinárodní expert – evaluátor EAEVE (Evropské asociace veterinárních fakult)
 • prezident VetNEST (v letech 2010-2012)
 • člen expertní skupiny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro Národní kvalifikační rámec (2009-2010)
 • předseda komise pro řízení posuzování dysplazie kyčelního a loketního kloubu v ČR
 • předseda zkušební a odvolací komise KVL ČR pro dědičné ortopedické vady (DKK a DKL)

Výzkumné projekty

 • řešitel, spoluřešitel a spolupracovník celkem 24 výzkumných projektů, jejichž poskytovatelem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR, nebo MŠMT
 • řešitel-koordinátor velkého projektu Národního programu výzkumu II MŠMT pro léta 2006-2011
 • CEITEC VFU – vedoucí výzkumné skupiny RG 7-5 Chirurgie a ortopedie v období 2009-2014

Významné pobyty spojené s řešením výzkumné problematiky v zahraničí

 • V roce 1997 působil jako „visiting consultant“ na Purdue University v Indianě v USA na výzkumném projektu „Investigation of the Effects of Particulate Titanium Alloy on Bone Implant Interfaces in the Dog“, týkajícím se implantace totálních endoprotéz kyčelního kloubu u psů.
 • V roce 2005 spolupracoval na výzkumném projektu realizovaném na University of Illinois v USA, zaměřeném na artroskopickou klasifikaci dysplazie loketního kloubu u psů.

Významné zahraniční prezentace jako „invited speaker“

 • Pozvaný přednášející na Kongresu s praktickým kurzem v Key Largo, Florida, USA v roce 2004, pořádaný Tufts University School of Veterinary Medicine.
 • Pozvaný přednášející na Kongresu s praktickým kurzem v Key Largo, Florida, USA v roce 2005, pořádaný Tufts University School of Veterinary Medicine.
 • Pozvaný přednášející na významné světové akci v oblasti ortopedie malých zvířat – Druhý světový ortopedický kongres konaný v Keystone, Colorado, USA.
 • Pozvaný přednášející a vedoucí ortopedické sekce na Světovém kongresu WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) 2006 v Praze.
 • Pozvaný přednášející na tradiční veterinární konferenci Purdue Veterinary Medicine 2011 Fall Conference, pořádanou na Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA.
 • Pozvaný přednášející a vedoucí chirurgické a ortopedické sekce na Světovém kongresu WVC (World Veterinary Congress) 2013 v Praze.
 • Pozvaný přednášející na 13. evropském kongresu EVECCS (European Society of Veterinary Emergency and Critical Care) 2014 v Praze.

Vedoucí funkce

1994–1999 pověřen vedením Oddělení chirurgie malých zvířat Kliniky chirurgie a ortopedie
1998–1999 zástupce přednosty Kliniky chirurgie a ortopedie VFU Brno
1999-2006 zástupce přednosty Kliniky chorob malých zvířat/Kliniky chorob psů a koček
1999-dosud vedoucí Oddělení chirurgie a ortopedie KCHPK FVL VETUNI
2012-dosud přednosta Kliniky chorob psů a koček FVL VETUNI
2006-2010 prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno
2010-2018 děkan Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno
2018-dosud rektor Veterinární univerzity Brno

Publikační aktivita

celkem 351 vědeckých a pedagogických publikací, z toho:

 • 107 vědeckých prací ve vědeckých mezinárodních časopisech s impaktfaktorem
 • 1 vědecká práce ve vědeckých mezinárdoních časopisech bez impaktfaktoru
 • 46 článků v odborných časopisech
 • 23 pedagogických učebnic, kapitol v učebnicích, výukových audiovizuálních pomůcek
 • 21 monografií
 • 102 příspěvků in extenso v konferenčních sbornících, z toho 35 v zahraničí
 • 51 abstrakt v konferenčních sbornících nebo vědeckých časopisech, posterů, z toho 27 v zahraničí
 • 1 vynález podle § 31 zákona č. 527/1990 Sb. (jeden z původců tohoto vynálezu)

Významná je vlastní práce na 300 pacientech s operací páteře, která je citována v nejznámější světové učebnici chirurgie malých zvířat Textbook of Small Animal Surgery, 3rd ed., jejímž autorem je SLATTER

Citace podle SCI

- SCI celkem 1501, bez autocitací 1299
- h-index 21

Přehled publikační činnosti

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

Pedagogické publikace

Učebnice

 • NEČAS, A. (1994): Nemoci víček. In: SVOBODA a kol.: Dermatologie psa a kočky. T. S. Print s.r.o. Brno, 1994, s. 338-346.
 • NEČAS, A., MEZEROVÁ, J., RAUŠER, P.: Obecná chirurgie a anesteziologie. In: SVOBODA, M., SENIOR, D.F., DOUBEK, J., KLIMEŠ, J. a kolektiv: Nemoci psa a kočky. I. díl., Noviko a.s., 2000, s. 193-237, ISBN 80-902595-2-9.
 • ZATLOUKAL, J., DOUBEK, J., NEČAS, A.: Akutní a kritické stavy. In: SVOBODA, M., SENIOR, D.F., DOUBEK, J., KLIMEŠ, J. a kolektiv: Nemoci psa a kočky. I. díl., Noviko a.s., 2000, s. 297-330, ISBN 80-902595-2-9.
 • NEČAS, A.: Nemoci pohybového systému. In: SVOBODA, M., SENIOR, D.F., DOUBEK, J., KLIMEŠ, J. a kolektiv: Nemoci psa a kočky. II. díl., Noviko a.s., 2001, s. 1359-1559, ISBN 80-902595-3-7.
 • NEČAS, A.: Léčiva s účinkem na pohybový aparát. In: ŠNIRC, J., SOKOL, J., SEGINKO, J., HERA, A. a kol. Klinická veterinárna farmakológia. 1. vyd. Martin: Neografie, 2007, 1184 s.
 • ZATLOUKAL, J., DOUBEK, J., NEČAS, A.: Akutní a kritické stavy. In: SVOBODA, M., SENIOR, D.F., DOUBEK, J., KLIMEŠ, J. a kolektiv: Nemoci psa a kočky. I. díl., 2. Vyd., Noviko a.s., 2008, s. 105-187, ISBN 978-80-86542-18-8.
 • NEČAS, A., MEZEROVÁ, J., LEXMAULOVÁ, L.: Obecná chirurgie. In: SVOBODA, M., SENIOR, D.F., DOUBEK, J., KLIMEŠ, J. a kolektiv: Nemoci psa a kočky. I. díl., 2. Vyd., Noviko a.s., 2008, s. 189-255, ISBN 978-80-86542-18-8.

Výukové audiovizuální programy

 • NEČAS, A., DVOŘÁK, M.: Diagnostika kulhání u malých zvířat. (pro studenty 5.ročníku FVL a FVHE VFU)
 • NEČAS, A.: Artroskopické operace v ortopedii malých zvířat. (pro studenty 5.ročníku FVL a FVHE VFU)
 • NEČAS, A., HULSE, D., KECOVÁ, H.: Bandáže a dlahování končetin. (pro studenty 5.ročníku FVL a FVHE VFU)
 • NEČAS, A., HUDSON, S., KECOVÁ, H.: Rehabilitace pacientů po ortopedických operacích. (pro studenty 5.ročníku FVL a FVHE VFU)
 • NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Artroskopie ramenního kloubu. Arthroscopy of the shoulder joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 • NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Artroskopie loketního kloubu. Arthroscopy of the elbow joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 • NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Artroskopie karpálního kloubu. Arthroscopy of the carpal joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 • NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Artroskopie kyčelního kloubu. Arthroscopy of the hip joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 • NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Artroskopie kolenního kloubu. Arthroscopy of the stifle joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 • NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Artroskopie tarzálního kloubu. Arthroscopy of the tarsal joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 • NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Videotest: kyčelní kloub. Videotest: hip joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 • NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Videotest: kolenní kloub. Videotest: stifle joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 1. NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Videotest: tarzální kloub. Videotest: tarsal joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 2. NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Videotest: ramenní kloub. Videotest: shoulder joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 3. NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Videotest: loketní kloub. Videotest: elbow joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)
 4. NEČAS, A., NEČASOVÁ, A., SRNEC, R.: Videotest: karpální kloub. Videotest: carpal joint. (pro studenty FVL a FVHE VFU)

Vědecké a odborné publikace

původní vědecké práce publikované in extenso ve vědeckých časopisech

 1. NEČAS, A.: Results of Surgical Treatment of the Thoracolumbar Disc Disease in the Dog. Vet.Med.-Czech 1995, 40 (7): 213-216.
 2. NEČAS, A.: Neurosurgical Treatment of Intervertebral Disc Disease in the Dog. Vet.Med.-Czech 1995, 40 (9): 299-304.
 3. NEČAS, A., DVOŘÁK, M.: Development of the Spine Following Pinealectomy in Growing Rats. Acta vet. Brno, 1999, 68 (1): 31-39.
 4. NEČAS, A., DVOŘÁK, M., ZATLOUKAL, J.: Incidence of Osteochondrosis in Dogs and Its Late Diagnosis. Acta vet. Brno, 1999, 68 (2): 131-139.
 5. NEČAS, A., SEDLÁKOVÁ, D.: Changes in the Creatine Kinase and Lactate Dehydrogenase Activities in Cerebrospinal Fluid of Dogs with Thoracolumbar Disc Disease. Acta vet. Brno, 1999, 68 (2): 111-120.
 6. NEČAS, A.: Clinical Aspects of Surgical Treatment of Thoracolumbar Disc Disease in Dogs. A Retrospective Study of 300 Cases. Acta vet. Brno, 1999, 68 (2): 121-130.
 7. NEČAS, A.: Rate of neurologic recovery as an Indicator of long-term Prognosis in Dogs with Surgically Treated Thoracolumbar Disc Disease. Vet Med-Czech, 2000, 45 (1): 19-24.
 8. DVOŘÁK, M., NEČAS, A., ZATLOUKAL, J.: Complications of long bone fracture healing in dogs: functional and radiological criteria for their assessment. Acta vet. Brno, 2000, 69 (2): 107-114.
 9. NEČAS, A., ZATLOUKAL, J., KECOVÁ, H., DVOŘÁK, M.: Predisposition of dog breeds to rupture of the cranial cruciate ligament. Acta vet. Brno, 2000, 69 (4): 305-310.
 10. ZATLOUKAL, J., NEČAS, A., DVOŘÁK, M.: Measuring craniocaudal instability in stifle joints of dogs using stress radiographs. Acta vet. Brno, 2000, 69: 311-317.
 11. NEČAS, A., ZATLOUKAL, J.: Factors related to the risk of meniscal injury in dogs with cranial cruciate ligament rupture. Acta Vet. Brno 2002, 71: 77-84.
 12. NEČAS, A., SRNEC, R., KECOVÁ, H.: Diagnostic reliability of stifle arthroscopy of pathological changes in cruciate deficient knee. Acta Vet. Brno 2002, 71 (2): 249-254.
 13. Raušer P., Zatloukal J., NEČAS, A.., Lorenzová J., Raušerová L.: Combination of medetomidine and ketamine for a short-term anaesthesia in ferrets: a clinical study. Acta Vet. Brno 2002, 71 (3): 243-248.
 14. GÁL, P., NEČAS, A., ADLER, J., TEYSCHL, O., FABIÁN, P., BIBROVÁ, Š.: Transplantation of the autogenous chondrocyte graft to physeal defects: an experimental study in pigs. Acta Vet. Brno 2002, 71 (3): 327-332.
 15. BarÁnyiová, E, Holub, A, Martiníková, M, Nečas, A, Zatloukal, J: Intraspecies Bite Wounds in Dogs in the Czech Republic. Acta Vet. Brno 2003, 72: 55-62.
 16. Soontornvipart K., NEČAS, A., Dvořák, M.: Effects of metallic implant on the risk of bone bacterial infection in small animal fracture treatment. Acta Vet. Brno 2003, 72 (2): 235-247.
 17. SOONTORNVIPART, K, NEČAS, A, DVOŘÁK, M, ZATLOUKAL, J, SMOLA, J: Posttraumatic bacterial infections in extremities before and after osteosynthesis in small animals. Acta Vet. Brno 2003, 72 (2): 249-260.
 18. NEČAS, A.., DVOŘÁK, M.: Surgical treatment of a saggital intraarticular femoral head fracture with coxofemoral dislocation in two mature dogs. Acta Vet. Brno 2003, 72 (2): 261-265.
 19. NEČAS, A.., RAUŠER P., TICHÝ F., KOHOUT P., KECOVÁ H.: Retrobulbar Rhabdomyosarcoma in a Hovawart. Acta Vet. Brno 2003, 72 (3): 399-404
 20. FALDYNA, M., ZATLOUKAL, J., LEVA, L., NEČAS, A., TOMAN, M.: Lymphocyte subsets in synovial fluid from clinically healthy joints of dogs. Acta Vet. Brno 2004, 73 (1): 73-78
 21. FALDYNA, M., ZATLOUKAL, J., LEVA, L., KOHOUT, P., NEČAS, A., TOMAN, M.: Lymphocyte subsets in stifle joint synovial fluid of dogs with spontaneous rupture of the cranial cruciate ligament. Acta Vet. Brno 2004, 73 (1): 79-84
 22. KECOVÁ, H., NEČAS, A.: Phacoemulsification and intraocular lens implantation: recent trends in cataract surgery. Acta Vet. Brno 2004, 73 (1): 85-92
 23. ZATLOUKAL J., CRHA, M., LORENZOVÁ, J., HUSNÍK, R., KOHOUT, P., NEČAS, A.: The comparative advantage of plain radiography in diagnosis of obstruction of the small intestine in dogs. Acta Vet. Brno 2004, 73: 365-374
 24. PaŠa L., NEČAS A, Piperisová I, Kecová H, VIŠŇA P, TichÝ F: Experimental Meniscal Allografts in the Rabbit. Acta Vet. Brno 2005, 74: 87-95
 25. Zatloukal J, Lorenzová J, TichÝ F, NEČAS A, Kecová H, Kohout P: Breed and Age as Risk Factors for Canine Mammary Tumours. Acta Vet. Brno 2005, 74: 103-109
 26. Kecová H, Hlinomazová Z, Raušer P, Nečas A: Corneal inflammatory disease – Infectious keratitis in dogs. Acta Vet. Brno. 2004, 73: 359‑363
 27. Raušer P, Dvořák M, Nečas A, Lexmaulová L, Novotná R: Effects of Intraarticular Bupivavaine Administration on Postoperative Pain Relief after Arthrotomic or Arthroscopic Management of Cranial Cruciate Ligament Rupture in Dogs. Acta Vet Brno. 2005, 74: 613-619
 28. ZATLOUKAL J, CRHA M, LexmaulovÁ L, NeČas A, FICHTEL T: Gastric Dilatation-Volvulus Syndrome: Outcome and Factors Associated with Perioperative Mortality. Acta Vet Brno. 2005, 74: 621-631
 29. VLAŠÍN M, RAUŠER P, FICHTEL T, NeČas A: Subtotal intracapsular prostatectomy as a useful treatment for advanced-stage prostatic malignancies. J. Small Anim. Pract 2006, 47: 512-516
 30. WAGNER K, GRIFFON DJ, THOMAS MW, SCHAEFFER DJ, SCHULZ K, SAMII VF, NECAS A: Radiographic, computed tomographic, and arthroscopic evaluation of experimental radio-ulnar incongruence in the dog. Veterinary Surgery 2007, 36 (7): 691-698
 31. GÁL P, NEČAS A, PLÁNKA L, KECOVÁ H, KŘEN L, KRUPA P, HLUČILOVÁ J, USVALD D: Chondrocytic potential of allogenic mesenchymal stem cells transplanted without immunosuppression to regenerate physeal defect in rabbits. Acta Vet Brno 2007, 76: 265-275
 32. PLÁNKA L, NEČAS A, GÁL P, KECOVÁ H, FILOVÁ E, KŘEN L, KRUPA P: Prevention of bone bridge formation using transplantation of the autogenous mesenchymal stem cells to physeal defects: An experimental study in rabbits. Acta Vet Brno 2007, 76: 253-263
 33. KOLÁČNÁ L, BAKEŠOVÁ J, VARGA F, KOŠŤÁKOVÁ E, PLÁNKA L, NEČAS A, LUKÁŠ D, AMLER E, PELOUCH V: Biochemical and biophysical aspects of collagen nanostructure in the extracellular matrix. Physiol. Res. 2007, 56 (Suppl. 1) Biophysics in Medical Research: S51-S60
 34. JANČÁŘ J, SLOVÍKOVÁ A, AMLER E, KRUPA P, KECOVÁ H, PLANKA L, GAL P, NEČAS A: Mechanical response of porous scaffolds for cartilage engineering. Physiol. Res. 2007, 56 (Suppl. 1) Biophysics in Medical Research: S17-S25
 35. KRUPA P, KRŠEK P, JAVORNÍK M, DOSTÁL O, SRNEC R, USVALD D, PROKS P, KECOVA H, AMLER E, JANČÁŘ J, GÁL P, PLÁNKA L, NEČAS A: Use of 3D geometry modelling of osteochondrosis-like iatrogenic lesions as a template for press-and-fit scaffold seeded with mesenchymal stem cells. Physiol. Res. 2007, 56 (Suppl. 1) Biophysics in Medical Research: S107-S114
 36. VARGA, F., Držík M, Handl M, Chlpík J, Kos P, Filová E, Rampichová M, Nečas A, Trč T, Amler E. Biomechanical characterization of cartilages by a novel approach of blunt impact testing. Physiol. Res. 2007, 56 (Suppl. 1) Biophysics in Medical Research: S61-S68
 37. NEČAS A, PLÁNKA L, SRNEC R, RAUŠER P, URBANOVÁ L, LORENZOVÁ J, CRHA M, JANČÁŘ J, GÁL P: Biomaterials and Stem Cells in the Treatment of Articular Cartilage, Meniscal, Physeal, Bone, Ligamentous and Tendineous Defects. Acta Vet. Brno 2008, 77 (2): 277-284.
 38. MÍČKOVÁ A, TOMÁNKOVÁ K, KOLÁŘOVÁ H, BAJGAR R, KOLÁŘ P, ŠUNKA P, PLENCNER M, JAKUBOVÁ R, BENEŠ J, KOLÁČNÁ L, PLÁNKA L, NEČAS A, AMLER E: Ultrasonic shock-wave as a control mechanism for liposome drug delivery system for possible use in scaffold implanted to animals with iatrogenic articular cartilage defects. Acta Vet. Brno 2008, 77 (2): 285-289.
 39. RAUŠER P, LEXMAULOVÁ L, SRNEC R, LORENZOVÁ J, KECOVÁ H, CRHA M, FICHTEL T, NOVOTNÁ R, DVOŘÁK M, NEČAS A: Changes of vital parameters after application of butorphanol during TKX anesthesia for joint surgery in miniature pigs. Acta Vet Brno 2008, 77 (2): 251-256.
 40. PLANKA L, GAL P, KECOVA H, KLIMA J, HLUCILOVA J, FILOVA E, AMLER E, KRUPA P, KREN L, SRNEC R, URBANOVA L, LORENZOVA J, NECAS A: Allogeneic and autogenous transplantations of MSCs in treatment of the physeal bone bridge in rabbits. BMC Biotechnol. 2008, 8:70: doi:10.1186/1472-6750-8-70
 41. Crha M, Lorenzova J, Urbanova L, Fichtel T, Necas A: Effect of selected preoperative factors on postoperative mortality in dogs with small bowel obstruction. Acta Vet. Brno 2008, 77 (2): 257-261
 42. Crha M, Lorenzova J, Urbanova L, Fichtel T, Necas A: Two techniques of intestinal wall suture in surgical treatment of ileus in dogs and the importance of omentalisation. Acta Vet. Brno 2008, 77 (2): 263-267
 43. Lexmaulova L, Novotna R, Rauser P, Necas A: Complications related to surgical treatment of intervertebral disc disease in dogs. Acta Vet. Brno 2008, 77 (2): 269-276
 44. PLÁNKA L, NEČAS A, SRNEC R, RAUŠER P, STARÝ D, JANČÁŘ J, AMLER E, FILOVÁ E, HLUČILOVÁ J, KŘEN L, GÁL P:Use of allogenic stem cells for the prevention of bone bridge formation in miniature pigs. Physiological Research, 2009, vol. 58, no. 6, p. 885-893
 45. CRHA M, NEČAS A, SRNEC R, JANOVEC J, STEHLÍK L, RAUŠER P, URBANOVÁ L, PLÁNKA L, JANČÁŘ J, AMLER E: Mesenchymal Stem Cells in Bone Tissue Regeneration and Application to Bone Healing. Acta Vet. Brno, 2009, vol. 78, no. 4, p. 635-642
 46. JANČÁŘ J, VOJTOVÁ L, NEČAS A, SRNEC R, URBANOVÁ L, CRHA M: Stability of Collagen Scaffold Implants for Animals with Iatrogenic Articular Cartilage Defects. Acta Vet. Brno, 2009, vol. 78, no. 4, p. 643-648
 47. PLÁNKA L., STARÝ D., HLUČILOVÁ J., KLÍMA J., JANČÁŘ J., KŘEN L., LORENZOVÁ J., URBANOVÁ L., CRHA M., SRNEC R., DVOŘÁK M., GÁL P., NEČAS A.: Comparison of Preventive and Therapeutic Transplantations of Allogeneic Mesenchymal Stem Cells in Healing of the Distal Femoral Growth Plate Cartilage Defects in Miniature Pigs. Acta Vet Brno 2009 (78): 293-302
 48. Zatloukal, J., Raušer, P., Nečas, A., Raška, V., Crha, M., Fichtel, T. Bronchoösophageale Fistel als Folge eines Fremdkörpers im Ösophagus. (Bronchooesophageal fistula caused by a foreign body in the oesophagus of a dog). Kleintierpraxis, 2009, vol. 54, no. 3, p. 155-159
 49. Lexmaulová, L., Zatloukal, J., Proks, P., Dvořák, M., Srnec, R., Raušer, P., Kecová, H., Nečas, A. Incidence of seizures associated with iopamidol or iomeprolmyelography in dogs with intervertebral disk disease: 161 cases (2000-2002). Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, 2009, vol. 19, no. 9, p. 611-616.
 50. Necas, A., Planka, L., Srnec, R., Crha, M., Hlucilova, J., Klima, J., Stary, D., Kren, L., Amler, E., Vojtova, L., Jancar, J., Gal, P. Quality of newly formed cartilaginous tissue in defects of articular surface after transplantation of mesenchymal stem cells in a composite scaffold based on Collagen I with Chitosan Micro- and Nanofibres. Physiological Research, 2010, vol. 59, no. 4, p. 605-614.
 51. NEČAS, A., PROKS, P., URBANOVÁ, L., SRNEC, R., STEHLÍK, L., CRHA, M., RAUŠER, P., PLÁNKA, L., AMLER, E., VOJTOVÁ, L., JANČÁŘ, J. Radiographic assessment of implant failures of titanium 3.5 LCP vs. 4.5 LCP used for flexible bridging osteosynthesis of large segmental femoral diaphyseal defects in a miniature pig model. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 4, p. 599‑606
 52. NEČAS, A., PROKS, P., URBANOVÁ, L., SRNEC, R., STEHLÍK, L., CRHA, M., RAUŠER, P., PLÁNKA, L., AMLER, E., VOJTOVÁ, L., JANČÁŘ, J. Healing of large segmental bone defect after implantation of autogenous cancellous bone graft in comparison with hydroxyapatite and 0,5% collagen scaffold in combination with mesenchymal stem cells. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 4, p. 607‑612.
 53. NEČAS, A., URBANOVÁ, L., FÜRST, T., ŽENČÁK, P., TUČEK, P. Mathematical modelling of crack fractography after implant failure of titanium 4.5 LCP used for flexible bridging osteosynthesis in a miniature pig. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 4, p. 621‑628.
 54. Rampichova, M., Filova, E., Varga, F., Lytvynets, A., Prosecka, E., Kolacna, L., Motlik, J., Necas, A., Vajner, L., Uhlik, J., Amler, E. Fibrin/hyaluronic acid composite hydrogels as appropriate scaffolds for in vivo artificial cartilage implantation source. Asaio Journal, 2010, vol. 56, no. 6, p. 563-568.
 55. PROKS, P., STEHLÍK, L., IROVÁ, K., DVOŘÁK, M., RAUŠER, P., SRNEC, R., NEČAS, A. Digital radiographic analysis of optical density of the distal segment of the trochlear notch of the ulna in Labrador retrievers with fragmented coronoid process. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 2, p. 299‑306.
 56. Proks, P., Stehlik, L., Irova, K., Dvorak, M., Srnec, R., Nečas, A. Relationship between radioulnar incongruity of elbow joints and the type of fragmented processus coronoideus medialis. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 2, p. 307‑312.
 57. Proks, P., Stehlik, L., Irova, K., Srnec, R., Raušer, P., Dvorak, M., Necas, A. Occurrence of radiologically detectable “kissing” lesion in dog elbows in dependence on the type of fragmentation of the processus coronoideus medialis and on sex. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 3, p. 475‑480.
 58. Urbanová, L., Crha, M., Raušer, P., Lorenzová, J., Nečas, A. Laparoscopically assisted cryptorchidectomy using LigaSure® electrocoagulation. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 2, p. 313‑318.
 59. URBANOVÁ, L., SRNEC, R., PROKS, P., STEHLÍK, L., FLORIAN, Z., NÁVRAT, T., NEČAS, A. Comparison of the resistance to bending forces of the 4.5 LCP plate-rod construct and of 4.5 LCP alone applied to segmental femoral defects in miniature pigs. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 4, p. 613‑620.
 60. Lorenzová, J., Crha, M., Kecová, H., Urbanová, L., Stavinohová, R., Nečas, A. Patient survival periods and death causes following surgical treatment of mammary gland tumors depending on histological type of tumor: Retrospective study of 221 cases. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 2 p. 289‑297.
 61. Rauser, P., Stehlik, L., Proks, P., Srnec, R., Necas, A. Effect of seven-day administration of carprofen or meloxicam on renal function in clinically healthy miniature pigs. Veterinární Medicína Brno, vol. 55, no. 9, p. 438‑444.
 62. CRHA, M., HLAVSA, J., PROCHÁZKA, V., ANDRAŠINA, T., SVOBODOVÁ, I., URBANOVÁ, L., PAVLÍK, T., RAUŠER, P., LORENZOVÁ, J., KALA, Z., NEČAS, A. Radiofrequency ablation of pancreas and optimal cooling of peripancreatic tissue in an ex-vivo porcine model. Acta Veterinaria Brno, 2011, vol. 80, no. 4, p. 407-413.
 63. PLANKA, L., NECAS, A., CRHA, M., PROKS, P., VOJTOVA, L., GAL, P. Treatment of a Bone Bridge by Transplantation of Mesenchymal Stem Cells and Chondrocytes in a Composite Scaffold in Pigs. Experimental Study. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2011, vol. 78, no. 6, p. 528-536
 64. PROKS, P., NEČAS, A., STEHLÍK, L., SRNEC, R., GRIFFON, DJ.: Quantification of Humeroulnar Incongruity in Labrador Retrievers with and without Medial Coronoid Disease. Veterinary Surgery, 2011, vol. 40, no. 8, p. 981-986.
 65. PROSECKÁ, E., RAMPICHOVÁ, M., VOJTOVÁ, L., TVRDÍK, D., MELČÁKOVÁ, Š., JUHÁSOVÁ, J., PLENCNER, M., JAKUBOVÁ, R., JANČÁŘ, J., NEČAS, A., KOCHOVÁ, P., KLEPÁČEK, J., TONAR, Z., AMLER, E. Optimized conditions for mesenchymal stem cells to differentiate into osteoblasts on a collagen/hydroxyapatite matrix. Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2011, vol. 99A, no. 2, p. 307-315.
 66. URBANOVÁ, L., CRHA, M., RAUŠER, P., NEČAS, A. Clinical Results and Complications of Preventive Laparoscopic Assisted Gastropexy in 17 Dogs: Preliminary Study. Acta Veterinaria Brno, 2011, vol. 80, no. 1, p. 93-99
 67. RAUŠER, P., LEXMAULOVÁ, L., SRNEC, R., URBANOVÁ, L., PROKS, P., NEČAS, A. Effects of carprofen or meloxicam on selected hemostatic variables in miniature pigs after orthopedic surgery. Acta Veterinaria Brno, 2011, vol. 80, no. 4, p. 401-406.
 68. URBANOVA, L; BLAZEK-FIALOVA, I; SRNEC, R; PENCIK, J; KRSEK, P; NECAS, A: Mathematical model of mechanical testing of bone- implant (4.5 mm LCP) construct. Acta veterinaria Brno, 2012, vol. 81, no. 2, p. 211-215
 69. PLANKA, L; SRNEC, R; RAUSER, P; STARY, D; FILOVA, E; JANCAR, J; JUHASOVA, J; KREN, L; NECAS, A; GAL, P: Nanotechnology and mesenchymal stem cells with chondrocytes in prevention of partial growth plate arrest in pigs. Biomedical papers-Olomouc, 2012, vol. 156, no. 2, p. 128-134
 70. NOVOTNY, L; CRHA, M; RAUSER, P; HEP, A; MISIK, J; NECAS, A; VONDRYS, D: Novel biodegradable polydioxanone stents in a rabbit airway model. Journal of thoracic and cardiovascular Sumery, 2012, vol. 143, no. 2, p. 437-444
 71. RAMPICHOVA, M; MARTINOVA, L; KOSTAKOVA, E; FILOVA, E; MICKOVA, A; BUZGO, M; MICHALEK, J; PRADNY, M; NECAS, A; LUKAS, D; AMLER, E: A simple drug anchoring microfiber scaffold for chondrocyte seeding and proliferation. Journal of materials science-materials in medicine, 2012, vol. 23, no. 2, p. 555-563
 72. ANDRYSÍKOVÁ, R; KUDLÁČKOVÁ, H; TOMAN, M; NEČAS, A.: Measurement of glycosaminoglycans in canine synovial fluid and its correlation with the cause of secondary osteoarthritis, age and body weight. Acta veterinaria Brno, 2012, 81(3), p. 287-294.
 73. SRNEC, R; PROKS, P; FEDOROVÁ, P; STEHLÍK, L; DVOŘÁK, M; NEČAS, A: Myelographic diagnosis and results of surgical treatment of caudal cervical spondylomyelopathy in dogs: a retrospective study (2000–2010). Acta veterinaria Brno, 2012, no. 4, p. 415-420
 74. GROLICH, T; CRHA, M; KALA, Z; NECAS, A; HEP, A: Experimental study of polydioxanone self-expandable biodegradable stents (BPS) of a small diameter in normal pig bile ducts - first results. British Journal of Surgery, 2012, vol. 99, Suppl. 6, p. 5
 75. HLAVSA, J; PROCHÁZKA, V; CRHA, M; SVOBODOVÁ, I; ANDRAŠINA, T; RAUŠER, P; URBANOVÁ, L; PAVLÍK, T; LORENZOVÁ, J; NEČAS, A; KALA, Z: Healing dynamics of porcine pancreatic parenchyma after radiofrequency ablation - in vivo experimental pilot study. Acta veterinaria Brno, 2012, no. 4, p. 427-431
 76. STEHLIK L, PROKS P, FEDOROVA P, NECAS, A: Radiographic changes of the patellar ligament in dogs after tibial tuberosity advancement. Acta veterinaria Brno, 2013, vol. 82, no. 2, p. 215-218
 77. CHALOUPKA R, DVOŘÁK M, TICHÝ F, VESELÝ J, NEČAS, A: Development of the spine following pinealectomy or sensorimotor cortical area damage. Acta veterinaria Brno, 2013, vol. 82, no. 4, p. 411-414
 78. PLENCNER M, EAST B, TONAR Z, OTÁHAL M, PROSECKÁ E, RAMPICHOVÁ M, KREJČÍ T, LITVINEC A, BUZGO M, MÍČKOVÁ A, NEČAS A, HOCH J, AMLER E: Abdominal closure reinforcement by using polypropylene mesh functionalized with poly-Ԑ-caprolactone nanofibers and growth factors for prevention of incisional hernia formation. International Journal of Nanomedicine, 2014, vol. 9, p. 3263-3277 (IF 3.463)
 79. AMLER E, FILOVÁ E, BUZGO M, PROSECKÁ E, RAMPICHOVÁ M, NEČAS A, NOOEAID P, BOCCACCINI AR: Functionalized nanofibers as drug-delivery systems for osteochondral regeneration. Nanomedicine, 2014, vol. 9, no. 7, p. 1083–1094 (IF 5.260)
 80. FEDOROVA P, SRNEC R, PENCIK J, SCHMID P, AMLER E, URBANOVA L, NECAS A: Mechanical testing of newly developed biomaterial designed for intra-articular reinforcement of partially ruptured cranial cruciate ligament: ex vivo pig model. Acta veterinaria Brno, 2014, vol. 83, no. 1, p. 55-60
 81. FIALOVÁ I, PANINÁROVÁ M, NEČAS A, STEHLÍK L, PROKS P: Prevalence of lumbosacral transitional vertebrae in dogs in the Czech Republic. Acta veterinaria Brno, 2014, vol. 83, no. 4, p. 399-403
 82. GROLICH, T; CRHA, M; NOVOTNY, L; KALA, Z; HEP, A; NECAS, A; HLAVSA, J; MITAS, L; MISIK, J: Self-expandable biodegradable biliary stents in porcine model. Journal of Surgical Research, 2015, vol. 193, no. 2, p. 606-612.
 83. URBANOVA L, VYHNANKOVA V, KRISOVA S, PACIK D, NECAS A: Intensive training technique utilizing the dog’s olfactory abilities to diagnose prostate cancer in men. Acta veterinaria Brno, 2015, vol. 84, no. 1, p. 77-82.
 84. DANKOVA J, BUZGO M, VEJPRAVOVA J, KUBICKOVA S, SOVKOVA V, VYSLOUZILOVA L, MANTLIKOVA A, NECAS A, AMLER E: Highly efficient mesenchymal stem cell proliferation on poly-epsilon-caprolactone nanofibers with embedded magnetic nanoparticles. International Journal of Nanomedicine, 2015, vol. 10, p. 7307-7317.
 85. CRHA, M; VAN GOETHEM, B; DVORAK, M; NECAS, A Emergency laparoscopic cryptorchidectomy for acute abdomen due to testicular torsion in a dog. Acta veterinaria Brno, 2015, vol. 84, no. 2, p. 167-171.
 86. FEDOROVA P, SRNEC R, PENCIK J, DVORAK M, KRBEC M, NECAS A: Intra-artikulární augmentace parciální ruptury předního zkříženého vazu (ACL) nově vyvinutým UHMWPE biomateriálem v kombinaci s Hexalon ACL/PCL šrouby: ex vivo mechanické testování animálního modelu kolenního kloubu. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2015, vol. 82, no. 3, p. 222-228.
 87. PROKS P, STEHLIK L, PANINAROVA M, IROVA K, LORENZOVA J, NECAS A: Congenital subcutaneous arteriovenous malformation in a puppy: diagnosis with CT angiography. Veterinary Dermatology, 2015, vol. 26, no. 5, p. 384-386.
 88. FILOVÁ E, JAKUBCOVÁ B, DANILOVÁ I, KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ E, JAROŠÍKOVÁ T, CHERNYAVSKIY O, HEJDA J, HANDL M, BEZNOSKA J, NEČAS A, ROSINA J, AMLER E: Polycaprolactone Foam Functionalized With Chitosan Microparticles – a Suitable Scaffold for Cartilage Regeneration. Physiological Research, 2016, vol. 65, p. 121-131.
 89. SRNEC R, FEDOROVÁ P, PĚNČÍK J, VOJTOVÁ L, SEDLINSKÁ M, NEČAS A: Ex Vivo Testing of Mechanical Properties of Canine Metacarpal/Metatarsal Bones after Simulated Implant Removal. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2016, vol. 83, no. 2, p. 111-116.
 90. SVATOŇ R, HLAVSA J, KALA Z, PROCHÁZKA V, GAŠPAROVÁ K, CRHA M, NEČAS A, RAUŠER P, ANDRAŠINA T, VÁLEK V, SVOBODOVÁ I: Selective effect of irreversible electroporation on parenchyma of the pancreas and its vascular structures - an in vivo experiment on a porcine model. Acta veterinaria Brno, 2016, vol. 85, no. 2, p. 133-137.
 91. TEJRAL G, SOPKO B, NECAS A, SCHONER W, AMLER E: Computer modelling reveals new conformers of the ATP binding loop of Na+/K+-ATPase involved in the transphosphorylation process of the sodium pump. PeerJ, 2017, vol. 5, DOI: 7717/peerj.3087.
 92. SRNEC R, HORÁK Z, SEDLÁČEK R, SEDLINSKÁ M, KRBEC M, NEČAS A: Comparison between the Range of Movement Canine Real Cervical Spine and Numerical Simulation - Computer Model Validation. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2017, vol. 84, no. 2, p. 133-137.
 93. SNASIL R, PROKS P, NECASOVA A, MICHACAKOVA K, NECAS A: Canine Elbow Humeroulnar Incongruity Measurements Using Computed Tomograph. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2017, vol. 84, no. 4, p. 299-303.
 94. HADRABA, D., JANÁČEK, J., FILOVÁ, E., LOPOT, F., PAESEN, R., FANTA, O., JARMAN, A., NEČAS, A., AMELOOT, M., JELEN, K.: Calcaneal Tendon Collagen Fiber Morphometry and Aging. Microscopy and Microanalysis, 2017, vol. 23, no. 5: p. 1040-1047.
 95. STEHLÍK L, VIGNOLI M, PROKS P, TRNKOVÁ Š, NEČAS A: A modified technique for radiographic measurement of the tibial plateau angle in dogs. Veterinární medicína, 2017, vol. 62, no. 11: p. 583-588.
 96. GREGOR A, FILOVÁ E, NOVÁK M, KRONEK J, CHLUP H, BUZGO M, BLAHNOVÁ V, LUKÁŠOVÁ V, BARTOŠ M, NEČAS A, HOŠEK J.: Designing of PLA scaffolds for bone tissue replacement fabricated by ordinary commercial 3D printer. J Biol Eng, 2017, vol. 11, art. Nr.: 31. doi: 10.1186/s13036-017-0074-3. eCollection 2017.
 97. BUZGO, M., FILOVÁ, E., STAFFA, A., RAMPICHOVÁ, M., DOUPNIK, M., VOCETKOVÁ, K., LUKÁŠOVÁ, V., KOLCUN, R., LUKÁŠ, D., NEČAS, A., AMLER, E.: Needleless emulsion electrospinning for the regulated delivery of susceptible proteins. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2018, vol. 12, no. 3: p. 583-597.
 98. PACIK D, PLEVOVA M, URBANOVA L, LACKOVA Z, STRMISKA V, NECAS A, HEGER Z, ADAM V: Identification of Sarcosine as a Target Molecule for the Canine Olfactory Detection of Prostate Carcinoma. Scientific Reports, 2018, vol. 8, art. Nr: 4958. DOI:10.1038/s41598-018-23072-4.
 99. SOVKOVA V, VOCETKOVA K, RAMPICHOVA M, MICKOVA A, BUZGO M, LUKASOVA V, DANKOVA J, FILOVA E, NECAS A, AMLER E: Platelet lysate as a serum replacement for skin cell culture on biomimetic PCL nanofibers. Platelets, 2018, vol. 29, no. 4: p. 395-405.
 100. PROKS P, STEHLIK L, NYVLTOVA I, NECAS A, VIGNOLI M, JEKL V: Vertebral formula and congenital abnormalities of the vertebral column in rabbits. Veterinary Journal, 2018, vol. 236, p. 80-88.
 101. SRNEC R, DIVIN R, SKORIC M, SNASIL R, KRBEC M, NECAS A: Use of the Peptigel with Nanofibres in the Bone Defects Healing. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2018, vol. 85, no. 5, p. 359-365.
 102. MISSO G, ZARONE MR, LOMBARDI A, GRIMALDI A, COSSU AM, FERRI C, RUSSO M, VUOSO DC, LUCE A, KAWASAKI H, DI MARTINO MT, VIRGILIO A, FESTA A, GALEONE A, DE ROSA G, IRACE C, DONADELLI M, NECAS A, AMLER E, TAGLIAFERRI P, TASSONE P, CARAGLIA M: miR-125b Upregulates miR-34a and Sequentially Activates Stress Adaption and Cell Death Mechanisms in Multiple Myeloma. Molecular Therapy-Nucleic Acids, 2019, vol. 16, no. 1, p. 391-406.
 103. CORREALE, P; SALADINO, RE; GIANNARELLI, D; GIANNICOLA, R; AGOSTINO, R; STAROPOLI, N; STRANGIO, A; DEL GIUDICE, T; NARDONE, V; ALTOMONTE, M; PASTINA, P; TINI, P; FALZEA, AC; IMBESI, N; ARCATI, V; ROMEO, G; CARACCIOLO, D; LUCE, A; CARAGLIA, M; GIORDANO, A; PIRTOLI, L; NECAS, A; AMLER, E; BARBIERI, V; TASSONE, P; TAGLIAFERRI, P: Distinctive germline expression of class I human leukocyte antigen (HLA) alleles and DRB1 heterozygosis predict the outcome of patients with non-small cell lung cancer receiving PD-1/PD-L1 immune checkpoint blockade. Journal for Immunotherapy of Cancer, 2020, vol. 8, no. 1: e000733. doi:10.1136/jitc-2020-000733.
 104. SCIAMMARELLA, C; LUCE, A; RICCARDI, F; MOCERINO, C; MODICA, R; BERRETTA, M; MISSO, G; COSSU, AM; COLAO, A; VITALE, G; NECAS, A; FEDACKO, J; GALDIERO, M; CORREALE, P; FAGGIANO, A; CARAGLIA, M; CAPASSO, A; GRIMALDI, A: Lanreotide Induces Cytokine Modulation in Intestinal Neuroendocrine Tumors and Overcomes Resistance to Everolimus. Frontiers in Oncology, 2020, vol. 10, art. 1047, doi:10.3389/fonc.2020.01047.
 105. SRNEC, R; NECASOVA, A; PROKS, P; SKORIC, M; FILIPEJOVA, Z; VOJTOVA, L; NECAS, A: Femoral bone defect healing using two novel biocompatible degradable materials. Acta veterinaria Brno, 2020, vol. 89, no. 2, p. 163-169.
 106. NECASOVA, A; LORENZOVA, J; STEHLIK, L; PROKS, P; FILIPEJOVA, Z; NECAS, A: Clinical and laboratory outcome after surgical treatment of single congenital extrahepatic portosystemic shunt using ameroid constrictor in 25 dogs. Acta veterinaria Brno, 2020, vol. 89, no. 4, p. 357-365.
 107. SRNEC, R; PENCIK, J; STANKOVA, L; NECASOVA, A; KRBEC, M; NECAS, A: Mechanical Testing of Tendons Sutured with Newly Developed Biomaterial. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2020, vol. 87, no. 3, p. 210-214.

 

 původní vědecké práce publikované in extenso ve vědeckých časopisech bez IF

 

 1. LOMBARDI, A; RUSSO, M; LUCE, A; MORGILLO, F; TIRINO, V; MISSO, G; MARTINELLI, E; TROIANI, T; DESIDERIO, V; PAPACCIO, G; IOVINO, F; ARGENZIANO, G; MOSCARELLA, E; SPERLONGANO, P; GALIZIA, G; ADDEO, R; NECAS, A; NECASOVA, A; CIARDIELLO, F; RONCHI, A; CARAGLIA, M; GRIMALDI, A: Comparative Study of NGS Platform Ion Torrent Personal Genome Machine and Therascreen Rotor-Gene Q for the Detection of Somatic Variants in Cancer. High Throughput, 2020; vol. 9, no. 1: 4. Published online 2020 Feb 11. doi: 10.3390/ht9010004.

 

monografie

 1. NEČAS, A., TOOMBS, J. P., JOHNSON, A. L.: Zevní skeletní fixace a biologická léčba fraktur. Vector, 1998, 162 p., ISBN 80-85-114-33-X.
 2. NEČAS, A., TOOMBS, J. P.: Dysplazie kyčelního kloubu u psů. Artron, 1999, 79 p., ISBN 80-85-114-58-5.
 3. Raušer, P., NEČAS, A., Hellebrekers, L.J., Knotek, Z.: Základy inhalační anestezie u malých zvířat. Artron s.r.o., 2001, 126 p., ISBN 80-7305-395-0.
 4. Raušer, P., NEČAS, A., Kabeš, r., lexmaulová, L., Mossing, m.: Základy lokální anestezie u malých zvířat. Metoda spol. s r.o., 2002, 96 p., ISBN 80-7305-431-0.
 5. NEČAS, A., HULSE, D., DVOŘÁK, M.: Dlahování končetin, závěsy, smyčky a bandáže. Metoda spol. s r.o., 2002, 89 p., ISBN 80-7305-439-6.
 6. NEČAS, A., HUdson, s., kecová, h.: Rehabilitace a fyzikální terapie u psů. Metoda spol. s r.o., 2002, 58 p., ISBN 80-7305-440-X.
 7. NEČAS, A., KRAUS, K., DVOŘÁK, M.: Onemocnění torakolumbální páteře. CCB, spol. s r.o., 2003, 104 p., ISBN 80-7305-471-X.
 8. NEČAS, A., GRIFFON, D.: Diagnostika a léčba dysplazie kyčelního a loketního kloubu. CCB, spol. s r.o., 2004, 64 p., ISBN 80-7305-483-3.
 9. NEČAS, A., TOOMBS, J.P., CHALOUPKA, R.: Nemoci krční páteře. CCB, spol. s r.o., 2004, 88 p., ISBN 80-7305-497-3.
 10. NEČAS, A., BEALE, B.S., KRAUS, K.H.: Ruptura kraniálního zkříženého vazu u psů. CCB, spol. s r.o., 2004, 80 p., ISBN 80-7305-490-6.
 11. NEČAS, A., GRIFFON, D.: Chirurgická léčba zlomenin. CCB, spol. s r.o., 2005, 96 p., ISBN 80-7305-513-9.
 12. NEČAS, A., BEALE, B.S.: Traumata kloubů. CCB, spol. s r.o., 2005, 88 p., ISBN 80-7305-514-7.
 13. KECOVÁ, H., GERDING, P.A.Jr., HLINOMAZOVÁ, Z., NEČAS, A.: Příčiny slepoty a projevy celkových onemocnění na oku. CCB, spol. s r.o., 2005, 80 p., ISBN 80-7305-515-5.
 14. POTEET, B.A., NEČAS, A., DVOŘÁK, M., PROKS, P., KRUPA, P.: Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění gastrointestinálního systému. CCB, spol. s r.o., 2006, 40 p., ISBN 80-7305-552-X.
 15. NICKEL R, KUČERA J, NEČAS A, HLINOMAZOVÁ Z, KECOVÁ H, LORENZOVÁ J: Diagnostika a léčba poruch mikce. CCB, spol. s r.o., 2006, 64 p., ISBN 80-7305-551-1.
 16. TOOMBS JP, NEČAS A, SRNEC R, KECOVÁ H: Biologická osteosyntéza zajištěným hřebováním a zevní skeletní fixací. CCB, spol. s r.o., 2006, 72 p., ISBN 80-7305-562-7.
 17. NICKEL, R., KUČERA, J., DöRFELT, R., NEČAS, A., KECOVÁ, H., CRHA, M., LORENZOVÁ, J. Nemoci ledvin. 1. vyd. Brno: CCB spol. s r.o., 2007, 56 p., ISBN 978-80-7305-008-5.
 18. NEČAS, A., BEALE, B.S., HULSE, D.A., SRNEC, R. a kol.: Osteotomie a nové trendy v léčbě nemocí kostí a kloubů. 1. vyd. Brno: CCB spol. s r.o., 2007, 56 stran, ISBN 978-80-7305-009-2
 19. NEČAS A, GRIFFON DJ, PROKS P: Nové poznatky v diagnostice a léčbě nemocí kloubů. VFU Brno 2008, 84 p., ISBN 978-80-7305-051-1
 20. GÁL P, NEČAS A, PLÁNKA L: Experimental work on the growth plate. CCB a.s. 2008, Brno, 195 p. ISBN 978-80-85825-61-9
 21. WILLARD MD, CRHA M, URBANOVÁ L, NEČAS A: Endoskopie a miniinvazivní chirurgické zákroky v dutině břišní a hrudní. VFU Brno 2009, 52 p., ISBN 978-80-7305-059-7

 

Další informace - část II.