Systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VETUNI.

VETUNI má zaveden systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

Systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VETUNI navazuje na novelu VŠ zákona.  Zásadní principy zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na VETUNI jsou zapracovány do Statutu VETUNI . Pravidla vlastní realizace systému zajišťování a hodnocení kvality činností jsou v Pravidlech zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností a dále v Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VETUNI , stanovující bližší podmínky zajišťování a hodnocení kvality činností na VETUNI o a indikátory výkonu a kvality činností univerzity. Systém je podpořen dalšími vnitřními předpisy a vnitřními normami VETUNI  upravujícími zajišťování a vnitřní hodnocení kvality VETUNI . Ke koordinaci zajišťování a k hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností VETUNI o zřídila Radu pro vnitřní hodnocení. K zajištění administrativně správních činností byl zřízen referent pro kvalitu VETUNI, a referenti na jednotlivých fakultách se zaměřením na kvalitu činností fakult. Celý systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností je založen na základním principu návaznosti stanovení pravidel pro zajišťování a hodnocení kvality činností, realizace vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností v dimenzích těchto pravidel, monitoringu úrovně kvality činností a realizace nápravných opatření k odstranění případných nedostatků v zajišťování kvality činností na univerzitě.

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností na VETUNI  tak zahrnuje zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VETUNI.

Zajišťování kvality činností na VETUNI představuje stanovení požadavků, souhrn činností k naplnění požadavků, sledování (monitoring) naplňování požadavků a dosažení výsledného stavu v plnění stanovených požadavků ve vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti na VETUNI. Požadavky navrhuje Rada pro vnitřní hodnocení a schvaluje Akademický senát VETUNI , požadavky jsou stanoveny v souladu s Pravidly zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností v Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VETUNI , které zahrnují všechny oblasti činností VETUNI. Požadavky jsou naplňovány činností VETUNI, tuto činnost vykonávají fakulty a další součásti univerzity a jsou zajišťovány ve smyslu organizační a řídící struktury univerzity a vychází z pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců VETUNI. Součástí systému zajišťování kvality činností na vysoké škole je sledování (monitoring) naplňování požadavků v průběhu činností VETUNI, monitoring se uskutečňuje na základě průběžného sběru informací o vykonávaných činnostech vedoucími zaměstnanci ve smyslu organizační struktury VETUNI a fakult. Při zjištění nedostatků v průběhu zajišťování kvality činností jsou přijímána případná průběžná opatření pro odstraňování nedostatků směřující k zvýšení míry přiblížení se výsledného stavu požadovanému stavu, tato opatření přijímají vedoucí zaměstnanci ve smyslu organizační struktury VETUNI a fakult, tito vedoucí zaměstnanci také kontrolují naplňování těchto opatření.

Vnitřní hodnocení kvality představuje popis výsledného stavu v porovnání s požadavkem, kde mírou kvality je stupeň přiblížení se výsledného stavu ke stavu požadovanému ve vzdělávací, tvůrčí a související činnosti. Požadavky pro vnitřní hodnocení na VFU Brno stanovuje Rada pro vnitřní hodnocení  a schvaluje Akademický senát VFU Brno. Požadavky vnitřního hodnocení kvality činností VETUNI jsou stanoveny na úrovni slovního případně numerického vyjádření, zahrnují všechny oblasti činností VFU Brno, a jsou součástí Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno (viz Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VETUNI ). Vlastní vnitřní hodnocení kvality činností VETUNI zahrnuje hodnocení plnění požadavků týkajících se zejména poslání, záměrů a aktuálních cílů VETUNI, řízení plnění poslání, záměrů a aktuálních cílů VETUNI. Dále zahrnuje hodnocení plnění požadavků, které jsou předpokladem pro kvalitu činností VETUNI, zejména týkajících se vzdělávací činnosti – bakalářského a magisterského vzdělávání, vzdělávací činnosti – doktorského vzdělávání, vzdělávací činnosti – celoživotního vzdělávání, tvůrčí činnosti, mezinárodní otevřenosti, spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti, studentů, pracovníků, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, dále prostorového, přístrojového, materiálního, informačního a administrativního zabezpečení, akademického prostředí, finančního zabezpečení a případně dalšího zabezpečení. Dále zahrnuje hodnocení plnění požadavků, které jsou stanoveny pro konečný výsledek činnosti VETUNI, zejména týkající se kvality vzdělání, tvůrčí činnosti, spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti. Vnitřní hodnocení kvality provádí Rada pro vnitřní hodnocení 1x ročně.

Vnitřní hodnocení kvality je kompletováno do Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a související činnosti VETUNI anebo do jejích každoročních aktualizací a zahrnuje zhodnocení nastavení pravidel, dosaženou úroveň kvality činností a výsledky monitoringu úrovně kvality činností. Naplňování jednotlivých požadavků ve všech vymezených oblastech činností VETUNI je hodnoceno a posuzováno podle slovních anebo numerických ukazatelů Radou pro vnitřní hodnocení VETUNI. V případě zjištění nedostatků v rámci vnitřního hodnocení VETUNI jsou přijímána opatření ke zvýšení míry naplnění, případně ke splnění, požadavků stanovených VETUNI, tzn. ke zvýšení kvality systému vzdělávací a tvůrčí a souvisejících činností na VETUNI. Opatření navrhuje Rada pro vnitřní hodnocení jako součást Zprávy o vnitřním hodnocení kvality, v průběhu projednávání této Zprávy mohu další opatření navrhnout Vědecká rada VETUNI, Správní rada VETUNI anebo Akademický senát VETUNI. Opatření jsou navrhována rektorovi VETUNI , který zajišťuje ve smyslu organizační a řídící struktury VETUNI jejich realizaci. Kontrolu naplňování těchto opatření provádí rektor, zhodnocení dopadu opatření k odstranění nedostatků obsahuje Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a související činnosti VETUNI anebo její aktualizace v následujícím roce.

Rada pro vnitřní hodnocení VFU Brno

Složení Rady pro vnitřní hodnocení VETUNI

Předseda
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Místopředseda  prorektor pro strategii a rozvoj
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Další povinný člen předseda AS VFU Brno
prof. MVDr. František Treml, CSc.

1/3 na návrh AS

  1. prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc., FVL
  2. doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D., FVHE

1/3 na návrh VR

  1. prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., FVL
  2. prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., FVHE

1/3 na návrh rektora

  1. doc. MVDr. Michal Crha, děkan FVL
  2. doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., děkanka FVHE

Další předpisy

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT