Systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VFU Brno

VFU Brno má zaveden systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

Systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VFU Brno navazuje na novelu VŠ zákona.  Zásadní principy zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na VFU Brno jsou zapracovány do Statutu VFU Brno. Pravidla vlastní realizace systému zajišťování a hodnocení kvality činností jsou v Pravidlech zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností a dále v Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno, stanovující bližší podmínky zajišťování a hodnocení kvality činností na VFU Brno a indikátory výkonu a kvality činností univerzity. Systém je podpořen dalšími vnitřními předpisy a vnitřními normami VFU Brno upravujícími zajišťování a vnitřní hodnocení kvality VFU Brno. Ke koordinaci zajišťování a k hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností VFU Brno zřídila Radu pro vnitřní hodnocení. K zajištění administrativně správních činností byl zřízen referent pro kvalitu VFU, a referenti na jednotlivých fakultách se zaměřením na kvalitu činností fakult. Celý systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností je založen na základním principu návaznosti stanovení pravidel pro zajišťování a hodnocení kvality činností, realizace vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností v dimenzích těchto pravidel, monitoringu úrovně kvality činností a realizace nápravných opatření k odstranění případných nedostatků v zajišťování kvality činností na univerzitě.

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností na VFU Brno tak zahrnuje zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VFU Brno.

Zajišťování kvality činností na VFU Brno představuje stanovení požadavků, souhrn činností k naplnění požadavků, sledování (monitoring) naplňování požadavků a dosažení výsledného stavu v plnění stanovených požadavků ve vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti na VFU Brno. Požadavky navrhuje Rada pro vnitřní hodnocení a schvaluje Akademický senát VFU Brno, požadavky jsou stanoveny v souladu s Pravidly zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností v Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno, které zahrnují všechny oblasti činností VFU Brno. Požadavky jsou naplňovány činností VFU Brno, tuto činnost vykonávají fakulty a další součásti univerzity a jsou zajišťovány ve smyslu organizační a řídící struktury univerzity a vychází z pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců VFU Brno. Součástí systému zajišťování kvality činností na vysoké škole je sledování (monitoring) naplňování požadavků v průběhu činností VFU Brno, monitoring se uskutečňuje na základě průběžného sběru informací o vykonávaných činnostech vedoucími zaměstnanci ve smyslu organizační struktury VFU a fakult. Při zjištění nedostatků v průběhu zajišťování kvality činností jsou přijímána případná průběžná opatření pro odstraňování nedostatků směřující k zvýšení míry přiblížení se výsledného stavu požadovanému stavu, tato opatření přijímají vedoucí zaměstnanci ve smyslu organizační struktury VFU a fakult, tito vedoucí zaměstnanci také kontrolují naplňování těchto opatření.

Vnitřní hodnocení kvality představuje popis výsledného stavu v porovnání s požadavkem, kde mírou kvality je stupeň přiblížení se výsledného stavu ke stavu požadovanému ve vzdělávací, tvůrčí a související činnosti. Požadavky pro vnitřní hodnocení na VFU Brno stanovuje Rada pro vnitřní hodnocení  a schvaluje Akademický senát VFU Brno. Požadavky vnitřního hodnocení kvality činností VFU Brno jsou stanoveny na úrovni slovního případně numerického vyjádření, zahrnují všechny oblasti činností VFU Brno, a jsou součástí Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno (viz Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno). Vlastní vnitřní hodnocení kvality činností VFU Brno zahrnuje hodnocení plnění požadavků týkajících se zejména poslání, záměrů a aktuálních cílů VFU Brno, řízení plnění poslání, záměrů a aktuálních cílů VFU Brno. Dále zahrnuje hodnocení plnění požadavků, které jsou předpokladem pro kvalitu činností VFU Brno, zejména týkajících se vzdělávací činnosti – bakalářského a magisterského vzdělávání, vzdělávací činnosti – doktorského vzdělávání, vzdělávací činnosti – celoživotního vzdělávání, tvůrčí činnosti, mezinárodní otevřenosti, spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti, studentů, pracovníků, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, dále prostorového, přístrojového, materiálního, informačního a administrativního zabezpečení, akademického prostředí, finančního zabezpečení a případně dalšího zabezpečení. Dále zahrnuje hodnocení plnění požadavků, které jsou stanoveny pro konečný výsledek činnosti VFU Brno, zejména týkající se kvality vzdělání, tvůrčí činnosti, spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti. Vnitřní hodnocení kvality provádí Rada pro vnitřní hodnocení 1x ročně.

Vnitřní hodnocení kvality je kompletováno do Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a související činnosti VFU Brno anebo do jejích každoročních aktualizací a zahrnuje zhodnocení nastavení pravidel, dosaženou úroveň kvality činností a výsledky monitoringu úrovně kvality činností. Naplňování jednotlivých požadavků ve všech vymezených oblastech činností VFU Brno je hodnoceno a posuzováno podle slovních anebo numerických ukazatelů Radou pro vnitřní hodnocení VFU Brno. V případě zjištění nedostatků v rámci vnitřního hodnocení VFU Brno jsou přijímána opatření ke zvýšení míry naplnění, případně ke splnění, požadavků stanovených VFU Brno, tzn. ke zvýšení kvality systému vzdělávací a tvůrčí a souvisejících činností na VFU Brno. Opatření navrhuje Rada pro vnitřní hodnocení jako součást Zprávy o vnitřním hodnocení kvality, v průběhu projednávání této Zprávy mohu další opatření navrhnout Vědecká rada VFU Brno, Správní rada VFU Brno anebo Akademický senát VFU Brno. Opatření jsou navrhována rektorovi VFU Brno, který zajišťuje ve smyslu organizační a řídící struktury VFU Brno jejich realizaci. Kontrolu naplňování těchto opatření provádí rektor, zhodnocení dopadu opatření k odstranění nedostatků obsahuje Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a související činnosti VFU Brno anebo její aktualizace v následujícím roce.

Rada pro vnitřní hodnocení VFU Brno

Složení Rady pro vnitřní hodnocení VFU Brno

Předseda rektor
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Místopředseda  prorektor pro strategii a rozvoj
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Další povinný člen předseda AS VFU Brno
prof. MVDr. František Treml, CSc.

1/3 na návrh AS

 1. prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc., FVL
 2. doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D., FVHE
 3. doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D., FaF
 4. Mgr. Adéla Firlová, student, FaF

1/3 na návrh VR

 1. prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., FVL
 2. prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., FVHE
 3. MUDr. Tomáš Parák, Ph.D., FaF
 4. prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., externí

1/3 na návrh rektora

 1. doc. MVDr. Michal Crha, děkan FVL
 2. doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., děkanka FVHE
 3. doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA, děkanka FaF
 4. prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c., externí

Další předpisy

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT