EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / ÚŘEDNÍ DESKA / Doručování veřejnou vyhláškou

Doručování veřejnou vyhláškou


Dokumenty doručované veřejnou vyhláškou:

Vyhledávání dokumentů...

Informace o doručování veřejnou vyhláškou:

Doručování veřejnou vyhláškou je zvláštní způsob doručování, kdy se dokument adresátovi doručuje tak, že je vyvěšen na úřední desce univerzity. Veřejnou vyhláškou se doručuje osobám, kterým se prokazatelně nedaří doručovat, dále osobám které nejsou známy a osobám, které stanoví zákon.

Doručování veřejnou vyhláškou upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, konkrétně je doručovaní veřejnou vyhláškou upraveno v § 25 správního řádu a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Doručování veřejnou vyhláškou podle správního řádu

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé, nehledě na to, zda ji adresát viděl.

Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

Doručování veřejnou vyhláškou podle zákona o vysokých školách

Vysoká škola postupuje podle shora uvedeného paragrafu správního řádu.

Student je povinen hlásit vysoké škole nebo její součásti, na které je zapsán, adresu určenou pro doručování nebo adresu svojí datové schránky. Pokud svoji povinnost nesplní nebo se na nahlášenou adresu doručit nepodaří, doručí mu univerzita veřejnou vyhláškou a neustanovuje opatrovníka. Toto se týká zejména, ale nikoli výlučně, rozhodnutí o:

  • uznání zkoušek
  • přerušení studia
  • přiznání stipendia
  • vyměření poplatku spojeného se studiem
  • nesplnění požadavků vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu
  • disciplinárním přestupku
  • vyloučeníze studia z důvodu, že byl student ke studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání