EN

DSP Mobility


Projekty na podporu mobilit DSP studentů na VETUNI pro rok 2022

 

Forma podávání návrhů projektů: formulář-Projekt DSP-mobility 2022, dostupný na internetových stránkách VETUNI – Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.

Způsob podávání návrhu projektů: doručením písemné verze (se všemi podpisy) a elektronické verze (bez podpisů) vyplněného formuláře Projekt DSP-mobility 2022.

Místo podání návrhu projektu: Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VETUNI, na rektorátu VETUNI, přízemí, dveře č. 102.

Adresa pro podání projektu v elektronické podobě: celerv@vfu.cz

Název souboru pro elektronické podání se vytvoří následovně: Fakulta Mezera Příjmení řešitele Mezera mobilityDSP2022 (např. FVL Novák DSPmobility2022).

 

Žádosti o podporu je možné podávat průběžně, zájemci budou uspokojováni do vyčerpání finančních prostředků projektu.

 

Pro stanovení pořadí doručených projektů je rozhodující čas individuálního doručení písemné verze projektu se všemi podpisy do kanceláře VVZ.

Prokázání způsobilosti řešitele (student DSP programu) se určuje potvrzením děkana příslušné fakulty ve formuláři Projekt DSP-mobility 2022, že studenti DSP programů jsou studenty fakulty, respektive VETUNI a budou jimi i v termínu ukončení projektu, tj. do 31. 12. 2022. Roli garanta vykonává prorektor VVZ v rámci plnění příslušné priority Plánu realizace Strategického záměru pro rok 2022.

 

Podmínky soutěže:

  • zaměření projektu na mobility studentů do zahraničí, které podporují plněním povinností vyplývající z jejich studijních plánů, především povinnosti uskutečnění zahraniční stáže.
  • Doložení akceptačního dopisu přijímající instituce
  • DSP mobility jsou v roce 2022 limitovány na území Evropy včetně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
  • maximální výše podpory jednoho projektu: 70 000,- Kč,
  • úměrnost celkových nákladů i nákladů v jednotlivých položkách,
  • délka mobility: přednost budou mít návrhy projektů s délkou řešení od 30 do 60 dnů
  • termín realizace mobilit: 1.6.2022 - 30. 11.2022
  • podání maximálně jednoho projektu jedním studentem jako řešitelem,
  • počet členů v projektu: student jako řešitel projektu, účastnící se mobility

 

Formálními náležitostmi, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže, je vyplnění formuláře Projekt DSP-mobility 2022, jeho doručení předepsaným způsobem na určené místo. K písemnému návrhu projektu je třeba doložit akceptační list/dopis přijímající instituce. Formální náležitostí je také pravdivé, přesné a úplné vyplnění formuláře Projekt DSP-mobility 2022 s podpisem řešitele a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři.

Dokumenty ke stažení: 

Vyhlášení DSP-Mobility 2022

Pravidla DSP-Mobility 2022

Formilář DSP-Mobility 2022

Závěrečná zpráva DSP-Mobility 2022

 

Po posouzení projektu bude vydáno Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu.

 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

 prorektor pro VVZ

V Brně dne 30. květen 2022