EN

IMA VFU Brno 2020


 V důsledku přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace a cestovních omezení byla soutěž o podporu na projekty IMA na VFU pro rok 2020 zrušena.

Nové kolo soutěže IMA bude vyhlášeno dle aktuální nákazové situace.

 

Vyhlášení soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2020

IMA VFU Brno, v souladu se Směrnicí rektora č. ZS 2/2019 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické univerzity Brno s účinností od 17. 1. 2019, vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2020.

 

Forma podávání návrhů projektů:

formulář-Projekt IMA VFU Brno na rok 2020, dostupný na internetových stránkách VFU Brno – výzkum, vývoj a rozvoj – Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy – Agentura IMA VFU Brno.

Způsob podávání návrhu projektů:

doručením písemné verze (se všemi podpisy) a elektronické verze (bez podpisů) vyplněného formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2020.

Místo podání návrhu projektu:

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, rektorát VFU Brno, přízemí, dveře č. 102.

Adresa pro podání projektu v elektronické podobě:

kulhankovaa@vfu.cz.

Název souboru pro elektronické podání se vytvoří následovně: Fakulta Mezera Příjmení řešitele Mezera IMA2020.

Soutěžní lhůta

(období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže) je stanovena

od 20. ledna 2020 do 24. února 2020.

 

Prokázání způsobilosti řešitele a garanta projektu se určuje potvrzením děkana příslušné fakulty ve formuláři Projekt IMA VFU Brno na rok 2020, že studenti DSP, Mgr, NaMgr a Bc. studijních programů jsou studenty fakulty respektive VFU Brno a budou jimi i v termínu ukončení projektu IMA VFU Brno, tj. do 31. 12. 2020. Dále, že garant projektu je akademický pracovník a současně je zaměstnancem příslušné fakulty a doba jeho pracovního poměru přesahuje termín ukončení projektu.

 

Priority pro soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno na rok 2020:

 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou součástí studijního programu a oboru studovaného studentem,
 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují rozvoj odborných a vědeckých poznatků využívaných při výzkumu na VFU Brno, nebo podporují jejich prezentaci na mezinárodních odborných a vědeckých setkáních v zahraničí.

Podmínky soutěže:

 • zaměření projektu na uvedené Priority soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2020,
 • při zaměření projektů na stejné nebo obdobné aktivity, může být IMA VFU Brno počet takovýchto projektů limitován,
 • maximální výše podpory jednoho projektu: 100 000 Kč,
 • úměrnost celkových nákladů i nákladů v jednotlivých položkách,
 • délka mobility: přednost budou mít návrhy projektů s délkou řešení od 30 do 60 dnů
 • termín realizace mobilit: 18. 4. 2020 – 30. 11. 2020,
 • osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pro garanta projektu, odpovědného za čerpání finančních prostředků jsou na jeden projekt IMA VFU limitovány výší 6 700 Kč,
 • podání maximálně jednoho projektu jedním studentem jako řešitelem,
 • podání maximálně pěti projektů jedním garantem projektu, odpovědným za čerpání finančních prostředků,
 • počet členů v projektu: student jako řešitel projektu, účastnící se mobility; a garant projektu, který je odpovědný za čerpání finančních prostředků,
 • projekt je samostatným projektem podporujícím vzdělávací činnost a nikoli projektem, který slouží k spolufinancování jiného projektu nebo záměru, nebo financování téhož předmětu činnosti v již řešeném nebo dořešeném jiném projektu včetně projektů OP VK a projektů jim obdobných.

Formálními náležitostmi, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže, je vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2020, jeho doručení předepsaným způsobem na určené místo podání návrhu v soutěžní lhůtě. K písemnému návrhu projektu IMA je třeba doložit akceptační list/dopis přijímající instituce. Formální náležitostí je také pravdivé, přesné a úplné vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2020 s podpisem řešitele a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři, splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno.

 

Hodnotící lhůta začíná dne 25. 2. 2020 a končí dne 9. 3. 2020.

 

Poté budou zveřejněny výsledky soutěže a řešitelům bude vydáno Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu.

 

Pro výpočet diet použijte Vyhlášku o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020, kterou naleznete v příloze.

Při výběru destinace mobility je třeba zvážit a konzultovat pobyt v těch státech, které jsou řazeny do rizikových oblastí a jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva zahraničních věci České republiky (https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html).

Kontaktním pracovníkem je stanoven referent Sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno:
Mgr. Aneta Kulhánková - kulhankovaa@vfu.cz, tel.: +420 541 562 086, mob.: +420 601 560 450

Dokumenty a formuláře