EN

Informace pro badatele


Správcem osobních údajů je:

Veterinární univerzita Brno (VETUNI),
IČO: 62157124
Sídlo a poštovní adresa: Palackého tř. 1, 612 42 Brno
E-mailová adresa: podatelna@vfu.cz,
ID datové schránky: y2cj9e8
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petra Konečná
Tel.: 541 562 005
e-mail: poverenec@vfu.cz

Účel zpracování osobních údajů: nahlížení do archiválií badatelem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (dále jen zákon o archivnictví)

Právní základ pro zpracování osobních údajů:
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti stanovené zákonem o archivnictví, zejm. § 35 a § 37

Rozsah zpracovávaných osobních údajů a možné důsledky jejich neposkytnutí:

Podle §35 zákona o archivnictví veřejné archivy pro účely ochrany archiválií zpracovávají osobní údaje žadatelů o nahlížení v rozsahu

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení,
 • datum a místo narození, státní občanství,
 • adresa místa pobytu fyzické osoby na území České republiky, popřípadě bydliště v cizině, adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
 • číslo průkazu totožnosti.
 • údaj o obchodní firmě, pro niž se nahlížení uskutečňuje, jejím identifikačním čísle osoby, bylo-li přiděleno, a tématu studia, jeho účelu a zaměření, v jehož rámci se nahlížení uskutečňuje.

Poskytnutí osobních údajů badatelem je zákonným požadavkem; v případě neposkytnutí těchto údajů nebude badateli umožněno nahlížení do archiválií.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Osobní údaje badatele uchovává VFU Brno po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování.  
Platí skartační pravidla uvedená ve spisovém a skartačním plánu VETUNI, který je součástí spisového a skartačního řádu Veterinární univerzity Brno.
Skartační řízení se provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy VETUNI pro archivaci a skartaci v plánovaných obdobích (zpravidla jednou ročně), v případě potřeby i mimo ně. Jeho předmětem jsou všechny dokumenty uložené v univerzitní spisovně, u nichž uplynuly skartační lhůty. Pokud je nezbytné v rámci jednoho spisu ukládat dokumenty s různě dlouhou skartační lhůtou, je pro vyřazení takového spisu rozhodující dokument s nejdelší skartační lhůtou.

Ochrany Vašich osobních údajů se týkají následující práva:

 • Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR) Jako subjekt osobních údajů máte právo být informován, jaké údaje o Vás jsou zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou Vaše osobní údaje získány, komu jsou případně předány a kdo je dál zpracovává, a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Je možné vznést dotaz na pověřence pro ochranu osobních údajů, který zabezpečí poskytnutí požadované informace.
 • Právo na opravu Vašich osobních údajů (čl. 16 GDPR)
 • Právo na výmaz Vašich osobních údajů (čl. 17 GDPR) „právo být zapomenut“. Právo na výmaz však nelze uplatnit, pokud je zpracování osobních údajů nutné pro splnění právní povinnosti nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároku (čl. 17 odst. 3 písm. b) a e) GDPR), výmaz osobních údajů se proto dle čl. 17 odst. 3 písm. d) GDPR v archivních souborech uložených v archivu VFU Brno neprovádí.
 • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR) Ve vymezených případech můžete požadovat, aby Vaše osobní údaje byly vynechány z dalšího zpracování, ale pouze po omezenou dobu.
 • Právo podle čl. 19 GDPR požadovat informaci o příjemcích, jimž byly osobní údaje zpřístupněny
 • Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR) tj.  právo získat Vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci; toto právo na přenositelnost údajů se však vztahuje k osobním údajům, jejichž zpracování je založeno na smlouvě (ne zde).
 • Právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR), jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR; nicméně archiv VFU Brno zpracovává osobní údaje na základě z důvodu splnění právní povinnosti a na tento důvod se právo vznést námitku nevztahuje.

Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR, a to zasláním žádosti na datovou schránku VETUNI, e-mailem na pověřence nebo osobním podáním pověřenci. Před zpracováním žádosti má VETUNI právo a povinnost ověřit identitu žadatele.
Máte právo v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR, podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Adresa: ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n.

Příjemci, příp. kategorie příjemců: Do archiválií obsahující osobní údaje či citlivé osobní údaje žijící fyzické osoby lze nahlížet jen s vyrozuměním resp. souhlasem této osoby. V souladu se zákonem o archivnictví se ve vyrozumění/žádosti o souhlas této osoby uvedou osobní údaje badatele v rozsahu: jméno (jména, příjmení, datum a místo narození, státní občanství, adresa místa pobytu na území ČR, případně bydliště v cizině, adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu).

VETUNI nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní Organizaci.

Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.