EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / ÚŘEDNÍ DESKA / Ochrana osobních údajů / Informace pro uchazeče o zaměstnání

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Správcem osobních údajů je:

Veterinární univerzita Brno (VETUNI),
IČO: 62157124
Sídlo a poštovní adresa: Palackého tř. 1, 612 42 Brno
E-mailová adresa: podatelna@vfu.cz,
ID datové schránky: y2cj9e8
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: JUDr. Jan Podola, Ph.D.,,
Tel.: 541 562 005
e-mail: poverenec@vfu.cz

Účel zpracování osobních údajů: nabírání nových zaměstnanců a obsazování volných pozic

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

 • čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy
 • čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, kdy nabírání nových zaměstnanců a obsazování volných pozic je takovým oprávněným zájmem každého zaměstnavatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů a možné důsledky jejich neposkytnutí:

 • Osobní údaje nezbytné pro uzavření a plnění pracovní smlouvy, či dohody uzavírané podle zákoníku prác: jméno, bydliště/adresa trvalého pobytu, datum narození, popř. jiný identifikační údaj.
  Bez poskytnutí identifikačních údajů nelze platně uzavřít smlouvu ani vést jednání o jejím uzavření.
 • Kontaktní údaje pro rychlou komunikaci v průběhu výběrového řízení: telefonní číslo/e-mailová adresa.
  Poskytnutí osobních údajů pro rychlou komunikaci (telefon, e-mail) je zásadní pro zajištění co nejhospodárnějšího výběrového řízení (rychlost procesu a minimalizaci náklad). Pokud je neposkytnete, nemůžeme s vámi vejít v jednání.
 • Osobní údaje dokládající vaše kvalifikační předpoklady pro danou pozici: doklady o dosaženém vzdělání, o předchozí praxi, publikační činnosti, řidičské oprávnění apod.: kvalifikační požadavky stanoví VETUNI v popisu obsazované pozice dle zákonných požadavků a svých vnitřních potřeb, a pokud uchazeč nedoloží jejich splnění, z důvodu hospodárnosti s ním nebude zpravidla jednáno o obsazení pozice.
 • Zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zdravotním stavu (např. ZPS) - tyto údaje, resp. jejich neposkytnutí, samy o sobě nemají vliv na výběrové řízení a jejich poskytnutí není ze strany VFU Brno k výběrovému řízení vyžadováno. Pokud je uchazeč o zaměstnání poskytne, oprávnění k jejich zpracování nám dává čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR: zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů. Tímto významným veřejným zájmem je mj. podpora pracovního uplatnění osob se změněnou pracovní schopností. 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Osobní údaje uchazeče o zaměstnání zpracovává VETUNI po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Po skončení výběrového řízení jsou vaše údaje poskytnuté v digitální i listinné podobě zlikvidovány, ledaže jejich dalšímu zpracování svědčí jiný zákonný důvod.

Platí skartační pravidla uvedená ve spisovém a skartačním plánu VETUNI, který je součástí spisového a skartačního řádu Veterinární univerzity Brno. Skartační řízení se provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy VETUNI pro archivaci a skartaci.

  Ochrany Vašich osobních údajů se týkají následující práva:

 • Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR) Jako subjekt osobních údajů máte právo být informován, jaké údaje o Vás jsou zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou Vaše osobní údaje získány, komu jsou případně předány a kdo je dál zpracovává, a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Je možné vznést dotaz na pověřence pro ochranu osobních údajů, který zabezpečí zaslání  požadované informace.
 • Právo na opravu Vašich osobních údajů (čl. 16 GDPR)
 • Právo na výmaz Vašich osobních údajů (čl. 17 GDPR) „právo být zapomenut“. Právo na výmaz však nelze uplatnit, pokud je zpracování osobních údajů nutné pro splnění právní povinnosti nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároku (čl. 17 odst. 3 písm. b) a e) GDPR).
 • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR) Ve vymezených případech můžete požadovat, aby Vaše osobní údaje byly vynechány z dalšího zpracování, ale pouze po omezenou dobu.
 • Právo podle čl. 19 GDPR požadovat informaci o příjemcích, jimž byly osobní údaje zpřístupněny
 • Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (čl. 20 GDPR) Máte právo podle čl. 20 GDPR získat Vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci; toto právo na přenositelnost údajů se vztahuje k osobním údajům, jejichž zpracování je založeno na smlouvě

Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR, a to zasláním žádosti na datovou schránku VETUNI, e-mailem na pověřence nebo osobním podáním pověřenci. Před zpracováním žádosti má VETUNI právo a povinnost ověřit identitu žadatele.
Máte právo v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR, podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Adresa: ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n.

Příjemci, příp. kategorie příjemců, osobních údajů: Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty (dle čl. 4 odst. 9 GDPR), nejde-li o orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu. VETUNI předává osobní údaje pouze v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem. Hlavní kategorií příjemců osobních údajů jsou orgány veřejné moci České republiky (orgány státní správy, samosprávy i ostatní veřejné správy), např. finanční úřady, soudy, obecní úřady. K předávání osobních údajů uchazečů o zaměstnání vzhledem k relativně krátké době jejich zpracování zásadně nedochází.
VETUNI nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje uchazečů o zaměstnání do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování