EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / ÚŘEDNÍ DESKA / Ochrana osobních údajů / Informace pro zákazníky klinik

Informace pro zákazníky klinik

Správcem osobních údajů je:

Veterinární univerzita Brno (VETUNI),
IČO: 62157124
Sídlo a poštovní adresa: Palackého tř. 1, 612 42 Brno
E-mailová adresa: podatelna@vfu.cz,
ID datové schránky: y2cj9e8
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: JUDr. Jan Podola, Ph.D.
Tel.: 541562148
e-mail: poverenec@vfu.cz

Účel zpracování osobních údajů: poskytnutí veterinární péče

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

 • čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy
 • čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti (zejm. stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty, o účetnictví)

 Rozsah zpracovávaných osobních údajů a možné důsledky jejich neposkytnutí :

 • osobní údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí veterinární péče: jméno, bydliště/adresa trvalého pobytu, datum narození, popř. jiný identifikační údaj. Identifikačním údajem podnikatele je IČO. Bez poskytnutí identifikačních údajů nelze platně uzavřít smlouvu a veterinární péči není možné poskytnout.
 • Pokud je dohodnuto, že budete ohledně léčby v případě nutnosti kontaktování telefonicky/e-mailem, také telefonní číslo/e-mailová adresa.
  Poskytnutí osobních údajů pro rychlou komunikaci (telefon, e-mail) je zásadní pro zajištění nejlepší možné veterinární péče pro vaše zvíře. Pokud je neposkytnete, může dojít k časové prodlevě u důležitého rozhodnutí veterinárního lékaře či u zákroku, což může mít negativní vliv na zdraví vašeho zvířete.
 • náležitostí běžného daňového dokladu podle zákona o dph jsou:  obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu, sídlo a DIČ, bylo-li příjemci služby přiděleno.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Osobní údaje zákazníka uchovává VFU Brno po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování

 • tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi VFU Brno a zákazníkem  tzn. dokud nedojde ke splnění smluvních závazků oběma stranami, příp. po dobu nezbytně nutnou pro určení, výkon nebo obhajobu nároků ze smlouvy či k jejich promlčení podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
 • a rovněž  po dobu, po kterou je VFU Brno povinna tyto údaje uchovávat dle právních předpisů zejm. účetních a daňových.

Platí skartační pravidla uvedená ve spisovém a skartačním plánu VETUNI, který je součástí spisového a skartačního řádu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
Skartační řízení se provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy VETUNI pro archivaci a skartaci v plánovaných obdobích (zpravidla jednou ročně), v případě potřeby i mimo ně. Jeho předmětem jsou všechny dokumenty uložené v univerzitní spisovně, u nichž uplynuly skartační lhůty. Pokud je nezbytné v rámci jednoho spisu ukládat dokumenty s různě dlouhou skartační lhůtou, je pro vyřazení takového spisu rozhodující dokument s nejdelší skartační lhůtou.

Ochrany Vašich osobních údajů se týkají následující práva:

 • Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR) Jako subjekt osobních údajů máte právo být informován, jaké údaje o Vás jsou zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou Vaše osobní údaje získány, komu jsou případně předány a kdo je dál zpracovává, a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Je možné vznést dotaz na pověřence pro ochranu osobních údajů, který zabezpečí zaslání  požadované informace.
 • Právo na opravu Vašich osobních údajů (čl. 16 GDPR)
 • Právo na výmaz Vašich osobních údajů (čl. 17 GDPR) „právo být zapomenut“. Právo na výmaz však nelze uplatnit, pokud je zpracování osobních údajů nutné pro splnění právní povinnosti nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároku (čl. 17 odst. 3 písm. b) a e) GDPR).
 • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR) Ve vymezených případech můžete požadovat, aby Vaše osobní údaje byly vynechány z dalšího zpracování, ale pouze po omezenou dobu.
 • Právo podle čl. 19 GDPR požadovat informaci o příjemcích, jimž byly osobní údaje zpřístupněny
 • Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (čl. 20 GDPR) Máte právo podle čl. 20 GDPR získat Vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci; toto právo na přenositelnost údajů se vztahuje k osobním údajům, jejichž zpracování je založeno na smlouvě.

Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR, a to zasláním žádosti na datovou schránku VETUNI, e-mailem na pověřence nebo osobním podáním pověřenci. Před zpracováním žádosti má VETUNI právo a povinnost ověřit identitu žadatele.
Máte právo v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR, podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Adresa: ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n.

Příjemci, příp. kategorie příjemců, osobních údajů: Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty (dle čl. 4 odst. 9 GDPR), nejde-li o orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu. VFU Brno předává osobní údaje pouze v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem. Hlavní kategorií příjemců osobních údajů jsou orgány veřejné moci České republiky (orgány státní správy, samosprávy i ostatní veřejné správy), např finanční úřady, soudy, obecní úřady. 

VETUNI nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.