EN

Interní tvůrčí agentura


Pořadí projektů ITA VETUNI 2024

 

ITA VETUNI zveřejnila dne 4.4.2024 pořadí projektů ITA podaných v roce 2024.

Rozhodnutí o financování a přidělení finančních prostředků budou vydávána neprodleně po schválení rozpočtu VETUNI. O této skutečnosti a dalších náležitostech pro řešení projektu budou řešitelé informováni kanceláří ITA, stejně jako o případných změnách ve výši nebo struktuře přidělených finančních prostředků.

 

Vyhlášení soutěže na projekty Institucionálního výzkumu podporované prostřednictvím ITA VETUNI pro rok 2024

(ve znění Směrnice rektora č. ZS 1/2022 ve znění dodatku č. 1, č. j. VFU/2023/0154 ze dne 12. ledna 2023 Pravidla pro poskytování podpory na Institucionální výzkum VETUNI prostřednictvím ITA VETUNI)

 

Prorektor pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VETUNI vyhlašuje soutěž na projekty výzkumu podporované prostřednictvím ITA VETUNI na rok 2024.

 

Článek 1

Forma podání návrhu projektu je stanovena jako dokument v tištěné i elektronické formě (formát Word) odpovídající formuláři ITA zahrnující zpracované části projektu v členění:

 • název projektu,
 • vymezení řešitelského týmu s určením řešitele projektu, zástupce řešitele a dalších členů řešitelského týmu,
 • předmět řešení a začlenění projektu do rámce výzkumu VETUNI,
 • vymezení cíle projektu,
 • popis metody řešení projektu,
 • předpokládané výsledky projektu, a způsob ověření jejich dosažení,
 • očekávaný přínos projektu,
 • rámcový název článku a název vědeckého časopisu s impakt faktorem, v němž se předpokládá publikace dosažených výsledků,
 • vymezení způsobilých nákladů na řešení projektu v členění na osobní náklady, další provozní náklady, cestovní náklady, náklady na služby, doplňkové náklady,
 • v soutěži ITA VETUNI pro rok 2024 nelze plánovat investiční náklady,
 • doložení splnění podmínek pro řešení projektu podle zvláštních předpisů (např. návrh na schválení projektu pokusů, oznámení na nakládání s GMO, aj.), pokud toto řešení projektu vyžaduje,
 • doložení tvůrčí kapacity pracoviště nebo pracovišť podílejících se na řešení projektu vyjádřená přehledem publikací řešitele a spoluřešitelů navrhovaného projektu vztahujících se k oblasti zaměření projektu publikovaných ve vědeckých časopisech s impakt faktorem za posledních 5 let, H index a součet Q1 a Q2 publikací za poslední 3 roky.

 

Článek 2

Forma podávání návrhů projektů: formulář-Projekt ITA VETUNI na rok 2024, dostupný na internetových stránkách VETUNI – výzkum, vývoj a rozvoj – Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy – Interní grantová agentura.

Způsob podávání návrhu projektů: doručením písemné verze (se všemi podpisy) a elektronické verze (bez podpisů) vyplněného formuláře Projekt ITA VETUNI na rok 2024.

 

 

Článek 3

Místo pro podání návrhu projektu je stanoveno: Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy, budova rektorátu VETUNI, 2. patro, dveře č. 305.

Adresa pro podání projektu v elektronické podobě včetně kalkulačky ITA: javurkovaj@vfu.cz. Zasílaný soubor pojmenujte ve tvaru: fakulta_příjmení hlavního řešitele_ITA2024.

 

Článek 4

Soutěžní lhůta (období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže) je určena od 1. února 2024 do 21. února 2024 do 12:00hod. 

 

Článek 5

Prokázání způsobilosti řešitele a dalších členů řešitelského týmu je stanoveno následovně:

 • řešitel projektu musí být výzkumný nebo akademický pracovník VETUNI s celkovým pracovním úvazkem na VETUNI 1,0; s tvůrčí činností za posledních 5 let vyjádřenou zejména publikačními výstupy,
 • spoluřešitel projektu musí být výzkumný nebo akademický pracovník VETUNI s celkovým pracovním úvazkem na VETUNI alespoň 0,5; s tvůrčí činností za posledních 5 let vyjádřenou zejména publikačními výstupy,
 • student doktorského studijního programu musí být studentem prezenční formy studia, a to prvého, druhého nebo třetího roku studia.

 

Článek 6

Priority soutěže jsou stanoveny:

 • problematika patomorfologického, patofyziologického a dalšího preklinického výzkumu ve veterinárním lékařství,
 • problematika původců infekčních a parazitárních onemocnění a nákaz zvířat,
 • problematika chorob psů, koček a dalších zájmových zvířat,
 • problematika chorob koní, přežvýkavců, prasat, drůbeže a dalších hospodářských zvířat,
 • problematika chorob volně žijících zvířat,
 • problematika ochrany zvířat, welfare a etologie včetně působení stresorů a toxinů na zvířata,
 • problematika zdravotní nezávadnosti, hygieny a kvality potravin,
 • problematika působení léčivých látek v organismu zvířat a člověka,
 • problematika veterinární molekulární biologie,
 • problematika experimentální klinické veterinární medicíny.

 

 

Článek 7

Další formální náležitosti, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže nebo jejichž uvedení je nezbytné pro posouzení návrhu projektu jsou:

 • dodržení obecně závazných předpisů, vnitřních předpisů VETUNI a vnitřních norem VETUNI,
 • dodržení formálních požadavků na návrh projektu,
 • dodržení finančních požadavků týkajících se návrhu projektu,
 • dodržení časových požadavků týkajících se podání návrhu projektu,
 • dodržení minimální výše podpory pro jeden projekt je 1 000 000 Kč a maximální výše podpory pro jeden projekt je 5 000 000 Kč,
 • dodržení požadavku, že osobní náklady (včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění) nesmí přesáhnout 70 % přímých nákladů projektu,
 • dodržení požadavku, že další provozní náklady, které činí náklady na spotřební materiál a náklady na pořízení drobnéhohmotného majetku, musí být vyšší než 5 % přímých nákladů projektu,
 • dodržení požadavku, že cestovní náklady představují aktivní účast na konferenci (domácí i zahraniční) a na cesty související se zabezpečením výzkumné činnosti, a jejich výše nesmí přesáhnout 20 % přímých nákladů projektu,
 • dodržení požadavku, že náklady na služby, nesmí přesáhnout 20 % přímých nákladů projektu,
 • dodržení požadavku, že doplňkové náklady projektu budou činit 15 % přímých nákladů projektu, pro kalkulaci nákladů na řešení projektu se doporučuje použít Kalkulačku ITA,
 • doložení splnění podmínek pro řešení projektu podle zvláštních předpisů (např. návrh na schválení projektu pokusů, oznámení na nakládání s GMO, aj.), pokud řešení projektu vyžaduje,
 • doložení tvůrčí kapacity pracoviště nebo pracovišť podílejících se na řešení projektu přehledem publikací řešitele a spoluřešitelů navrhovaného projektu vztahujících se k oblasti zaměření projektu publikovaných ve vědeckých časopisech s impakt faktorem, a to za posledních 5 let,
 • dodržení požadavku, že návrh projektu musí být uceleným a samostatným návrhem projektu a nemůže být součástí jiného projektu nebo jeho částí,
 • závazek řešitele, že řešení projektu a čerpání prostředků bude ukončeno do 30. listopadu roku, na který byl projekt přidělen, mimo výplatu stipendií a odměn akademickým pracovníkům
 • závazek řešitele, že výstup projektu ve formě publikace ve vědeckém časopise s impakt faktorem bude realizován nejpozději do 18 měsíců od ukončení projektu,
 • závazek řešitele, že publikace vzniklé z projektů ITA VETUNI budou odkazovat na podporu ITA VETUNI, výhradní odkaz na projekt ITA VETUNI (bez odkazů na podporu z dalších grantů, projektů a jim obdobných finančních zdrojů) musí obsahovat vždy nejméně jedna publikace s impakt faktorem na každých 1,5 milionu korun způsobilých nákladů projekt,
 • závazek řešitele, že zajistí neprodlené vložení uplatnitelných výsledků, vzniklých řešením projektu, do registru o výsledcích výzkumu (RIV), a to i v případě jejich uplatnění po ukončení řešení projektu,
 • závazek řešitele, vypracovat Závěrečnou zprávu o řešení projektu ve formě požadované ITA VETUNI a účastnit se obhajoby projektů v rámci obhajob projektů ITA VETUNI,
 • návrh projektu musí podat řešitel projektu ITA VETUNI prostřednictvím příslušné fakulty nebo celoškolského pracoviště,
 • dodržení dalších požadavků stanovených směrnicí rektora Pravidla pro poskytování podpory na Institucionální výzkum VETUNI prostřednictvím ITA VETUNI,
 • dodržení dalších požadavků stanovených Vyhlášení soutěže na projekty Institucionálního výzkumu podporované prostřednictvím ITA VETUNI pro rok 2024,
 • vyjádření přednosty ústavu/kliniky k návrhu projektu,
 • vyjádření děkana fakulty nebo vedoucího celoškolského pracoviště k návrhu projektu.

 

Článek 8

Hodnotící lhůta (období, ve kterém ITA VETUNI zajistí vyhodnocení návrhů projektů a vyhlásí výsledky soutěže) začíná ode dne následujícího po ukončení soutěžní lhůty a končí dnem následujícím po dni schválení rozpočtu VETUNI. Výše přidělených prostředků jednotlivým projektům se může zvýšit/snížit s ohledem na schválení rozpočtu VETUNI pro rok 2024. V případě formálních nedostatků jsou řešitelé projektů povinni doložit dokumenty do 2 pracovních dnů.

 

 

Kontaktní osobou je stanovena referentka Sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VETUNI:

Mgr. Jaroslava Javůrková - javurkovaj@vfu.cz

 

Dokumenty a formuláře:

 

Formulář na podání projektu ITA 2024
Kalkulačka ITA
Směrnice ITA
Vyhlášení soutěže o podporu na projekty ITA pro rok 2024
Žádost o stipendium ITA 2024