EN

Komise rektora


Komise rektora VETUNI od 1. 2. 2022 - 31. 1. 2026

 

1. Kolegium rektora

Předseda prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Členové prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
  prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
  prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
  doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
  doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
  prof. MVDr. František Treml, CSc.
  Ing. Bc. Radko Bébar
  Ing. arch. Gabriela Chmelařová
  Lukáš Hantsch

2. Komise Interní grantové agentury VETUNI (IGA)

Předseda prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Členové FVL

doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.
  prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
FVHE prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
  doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
Externí doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
  prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., VÚVeL

3. Komise Interní vzdělávací agentury VETUNI (IVA)

Předseda

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Místopředseda doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.
Členové FVL prof. MVDr. František Treml, CSc.
 

doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., Dipl. ECZM

FVHE prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
  prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

4. Komise Interní mobilitní agentury VETUNI (IMA)

Předseda prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Místopředsedkyně prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
Členové FVL prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.
  prof. MVDr. František Tichý, CSc.
FVHE doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
  prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

5. Redakční rada Acta veterinaria VETUNI

Předseda prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Tajemník doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
Odborná poradkyně MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.
Členové FVL doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
  prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
  prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.
FVHE prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
  prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
  prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

6. Komise inventarizační, likvidační a pro náhradu škod VETUNI

Předseda Ing. Šmerda
Členové FVL MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.
FVHE Ing. Jana Doležalová, Ph.D.
Rektorát Kamila Šimková
  JUDr. Jan Podola, Ph.D.

7. Komise pro informační technologie VETUNI

Předseda Ing. Ladislav Žůrek
Členové FVL MVDr. Robert Srnec, Ph.D.
FVHE doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Rektorát Ing. Jiří Šmerda
  Ing. arch. Gabriela Chmelařová

8. Komise pro posuzování příplatku za práci ve ztíženém prostředí a dodatkové dovolené VETUNI

Předseda Ing. Bc. Radko Bébar 
Členové FVL prof. MVDr. František Treml, CSc.
FVHE doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
Rektorát Jitka Mokrá
  Ing. Jaroslav Kunc
  Drahomíra Valíčková
  Mgr. Štěpán Richter

9. Komise pro nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny VETUNI

Předseda doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D.
Členové prof. MVDr. František Treml, CSc.
  prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.

10. Komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy VETUNI

Předseda prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Členové doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D
  Ing. Leona Vychodilová, Ph.D.

11. Komise pro nakládání s návykovými látkami a prekursory VETUNI

Předseda MVDr. Petr Raušer, Ph.D.
Členové MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
  MVDr. Radovan Kabeš

12. Komise pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami VETUNI

Předseda Ing. Klára Bartáková, Ph.D.
  RNDr. Eva Krámářová, Ph.D.
  doc. Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

13. Komise pro využívání ionizujícího záření VETUNI

Předseda prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Členové Ing. Jana Doležalová, Ph.D.
  doc. Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.
  MVDr. Pavel Proks, Ph.D.
  MVDr. Hana Moserová

14. Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat VETUNI

Předseda MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
Členové osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata, určená veterinární lékařka:
  MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.
  MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
  MVDr. Zdeněk Fajt, Ph.D.
  prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
  MVDr. Robert Srnec, Ph.D.

Další informace zde

15. Komise pedagogická VETUNI

Předseda prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
Členové FVL doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
  MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
FVHE doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
  doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

16. Komise pro nakládání s odpady VETUNI

Předseda Ing. Bc. Radko Bébar
Členové FVL doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.
FVHE Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.
Rektorát Mgr. Štěpán Richter
  Bc. Jan Juklíček

17. Redakční rada Vita Universitatis VETUNI

Předseda prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Členové Bc. Soňa Šmahelová
  MVDr. Karel Kovařík
  Mgr. Šárka Bednaříková
  prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
  Ing. Arch. Gabriela Chmelařová
  Lukáš Hantsch

18. Rada pro veterinární vzdělávání VETUNI

Předseda prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Tajemnice Mgr. Nikola Altrichterová
Členové FVL doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
  prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
  prof. MVDr. František Tichý, CSc.
  prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.
  prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
  Lukáš Hantsch
FVHE doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
  prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
  prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
  prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
  MVDr. Zuzana Lepková
externí MVDr. Lucie Kalová

19. Komise pro kontrolu sklepních, půdních a jiných prostor k vyloučení nevhodně skladovaných chemických, hořlavých látek a dalšího materiálu na VETUNI

Předseda Ing. Jaroslav Kunc
Členové Bc. Jan Juklíček
  Josef Valenta

20. Krizový štáb VETUNI

Předseda prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Členové Ing. Radko Bébar
  Ing. Peter Kompér
  Ing. Jaroslav Kunc
  Mgr. Štěpán Richter
  Bc. Jan Juklíček – tajemník

21. Komise kolejní VETUNI

Předseda prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
Členové Ing. Peter Kompér

22. Rozpočtová komise VETUNI

Předseda Ing. Bc. Radko Bébar
Členové prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
  prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
  Ing. Jiří Šmerda
   

23. Komise pro propagaci VETUNI

Předseda prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Členové prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
  Ing. arch. Gabriela Chmelařová
  Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.

24. Komise pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VETUNI

Předseda prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Členové doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.
  MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

25. Komise Interní agentury pro transfer technologií VETUNI

Předseda prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Členové doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
  prof. MVDr. František Treml, CSc.
  doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

26. Komise pro tvorbu vnitřních předpisů VETUNI

Předseda doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Členové prof. MVDr. František Treml, CSc.
  prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
  prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
  doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
  prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
  Ing. Bc. Radko Bébar
  Ing. arch. Gabriela Chmelařová
  Mgr. Štěpán Richter

27. Studentská rada

Předseda Lukáš Hantsch
Místopředseda

Sarah Břeňová

Členové MVDr. Laura Staňková
  Tereza Andrýsová
  Mgr. Simona Ljasovská
  Alexandr Čača
  Adéla Hniličková

28. Etická komise VETUNI

Předseda prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Členové FVL prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
FVHE prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
AS prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

29. Komise pro kontrolu podkladů v rámci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na VETUNI

Předseda prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Členové: prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
  prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

30. Komise pro vynálezy, patenty, užitné vzory a ochranné známky VETUNI

Předseda prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Členové FVL doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.
FVHE prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
OJ CEITEC VETUNI prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.
Rektorát Mgr. Barbora Bendová
  JUDR. Jan Podola, Ph.D.

31. Komise Interní tvůrčí agentury VETUNI

Předseda prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Místopředseda prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Členové FVL doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.
  doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.
FVHE prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
  doc. MVDr. Josef Kameník, Ph.D., MBA
CEITEC prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
  prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
externí člen prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA

32. Komise pro přípravu strategického záměru na období 2021 až 2030

Předseda prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Členové prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
  prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
  doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
  doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
  prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.
  Ing. Radko Bébar
  Ing. Veronika Plieštiková
  Ing. arch. Gabriela Chmelařová

33. Komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a studiu na VETUNI

Předseda prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.     
Místopředseda Ing. Bc. Radko Bébar
Členové:  

Bc. Jan Juklíček - odpadové hospodářství

  Ing. Klára Bartáková, Ph.D. – chemické látky
  prof. MVDr. František Treml, CSc. – biologické agens a toxiny
  MVDr. Pavel Proks, Ph.D. – ionizující záření
  prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. – geneticky modifikované organismy
  MVDr. Petr Raušer, Ph.D. - nakládání s návykovými látkami a prekursory
  MVDr. Jan Chloupek, Ph.D. – léčiva
  doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D. – hygiena pracovního prostředí, ochranné prostředky a oděvy, dezinfekce, čisté a nečisté provozy aj.
  doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. - bezpečnost v laboratořích

34. Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti

Předseda Ing. Ladislav Žůrek - manažer kybernetické bezpečnosti
Členové Ing. Bc. Radko Bébar
  Ing. Vladimír Kohoutek
  Mgr. Štěpán Richter
  Ing. Josef Kupčík

35. Výbor pro řízení rizik VETUNI

Předseda Ing. arch Gabriela Chmelařová - manažer rizik
Tajemník Mgr. Nikola Altrichterová
Členové prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
  prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
  prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

 

36. Komise pro genderovou korektnost Veterinární univerzity Brno

Předseda prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
Tajemník Jitka Mokrá
Členové prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
  MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
  doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.      

37. Komise pro revizi projektových zakázek Veterinární univerzity Brno

Předseda Ing. Bc. Radko Bébar
Členové Ing. Josef Kupčík
  Ing. Vladimír Kohoutek
  prof. MVDr. Jiří Smola, Csc.
  Mgr. Petra Konečná
  Mgr. Ondřej Procházka
  Ing. Jana Kovářová