EN

NAZV


VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V ROCE 2024

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024 – 2032, ZEMĚ II“ (dále jen „Program ZEMĚ II“), Podprogram II s počátkem řešení projektů v lednu v roce 2025.

Soutěžní lhůta končí dne 5.6.2024.

 

Interní termíny VETUNI:

Návrhy projektů spolu s průvodním listem projektu  řešitelé doručí na Sekretarát prorektora pro VVZ do 23. května 2024. Po schválení VVZ hlavní řešitel elektronicky podá návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA. Vygenerované „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“ bude prostřednictvím VVZ odesláno datovou schránkou do 3. června 2024 12:00 hodin.

 

Dokumenty ke stažení:


Zadávací dokumentace

Všeobecné podmínky

Vyhlášení veřejné soutěže

 

 

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výsledky první veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024-2032, ZEMĚ II s počátkem řešení projektů v roce 2024.

Do soutěže bylo za VETUNI podáno pět projektů. Projekt č. QL24010403 MVDr. Petra Jahna, CSc. s názvem "Diagnostika a možnosti prevence atypické myopatie koní v podmínkách České republiky" byl přijat k financování.

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2024

1. doc. MVDr. Dobšíková Radka, Ph.D. Rozšíření spektra léčivých přípravků v akvakultuře v ČR a sledování výskytu jejich reziduí v mase ryb
2. MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D. Globalizace, moderní technologie a změna klimatu jako zdroje nových možností a ohrožení pro chovný management lososovitých ryb
3. prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. Možnosti ovlivňování výskytu inhibičních látek v mléce jako účinný nástroj vedoucí k podpoře zdraví zvířat a ke zvyšování kvality a bezpečnosti potravin
4. RNDr. Petr Králík, Ph.D. Multiplexní detekce DNA probiotických bakterií a kvasinek v doplňcích stravy pomocítechnologií xMAP  a qPCR
5. Ing. Michaela Nesvadbová, Ph.D. Multiplexní detekce a identifikace genů zodpovědných za antimikrobiální rezistenci a produkci toxinů u významných bakteriálních agens v potravinách
6. doc. MVDr. Josef Kameník CSc., MBA Nové metody klasifikace JUT prasat
7. prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. Opatření na snižování spotřeby a racionální užití antibiotik ve výkrmu broilerů v ČR
8.  doc. MVDr. Josef Kameník CSc., MBA Podmínky rozvozu pokrmů kurýrními službami s ohledem na růst sporogenních bakterií
9. Mgr. Marta Dušková, Ph.D. Ověření možností prokazování použití ochranných kultur ve výrobě potravin živočišného původu
10. doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Komplexní laboratorní strategie pro identifikaco druhů hmyzu určeného k lidské spotřebě a produkci zpracovatelné živočišné bílkoviny, autenticita potravin na jeho bázi
11. MVDr. Petr Jahn, CSc. Diagnostika a možnosti prevence atypické myopatie koní v podmínkách České republiky

 


Národní agentura pro zemědělský výzkum informuje na

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/