EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / ÚŘEDNÍ DESKA / Poskytování informací / Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název subjektu
Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI)

2. Důvod a způsob založení
VETUNI byla zřízena zákonem č. 76/1918 Sb. z. a n., o zřízení československé státní Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, jako samostatná vysoká škola byla škola opětovně zřízena zákonem č. 169/1968 Sb., o zřízení Vysoké školy veterinární v Brně a Vysoké školy veterinární v Košicích 
VETUNI je univerzitní veřejná vysoká škola, její působnost vyplývá ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

3. Popis organizační struktury
VETUNI se člení na rektorát, fakulty a další součásti. Popis organizační struktury s odkazy na vnitřní předpisy fakult a dalších součástí VETUNI naleznete zde: https://www.vfu.cz/cz/organizacni-schema

Kontakty na jednotlivé fakulty a součásti jsou dostupné zde: https://www.vfu.cz/cz/kontakty-1-2

4. Kontaktní údaje
Veterinární univerzita Brno, zkratka: VETUNI 
Statutární zástupce: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Sídlo: Palackého tř. 1, 612 42 Brno
IČO: 62157124
DIČ: CZ62157124
Tel.: +420 541 561 111

Písemné podání můžete učinit:

poštou na adresu: Veterinární univerzita Brno, Palackého tř. 1, 612 42 Brno
elektronicky e-mailem na adrese: podatelna@vfu.cz
elektronicky datovou schránkou, ID datové schránky : y2cj9e8
osobně na podatelně VFU Brno v úředních hodinách
Úřední hodiny podatelny: v pracovní dny 8 – 15 hod.
Adresa oficiálních webových stránek: http://www.vfu.cz 
Kontakty na jednotlivé fakulty a součásti jsou dostupné zde:

5. Bankovní spojení
Běžný účet CZK:
Číslo účtu: 154568547/0300 (pro tuzemský platební styk)
IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Běžný účet USD:
IBAN: CZ72 0300 1760 3001 5456 8547 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Běžný účet EUR:
IBAN: CZ84 0300 1712 8001 1722 7743 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP
Účet ČNB - Dotace VŠ:
94-192335621/0710

6. Předpisy
Základní právní předpisy:
Zákon č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Všechny uvedené zákony jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra v systému e-Sbírka a e-Legislativa

 

7. Dokumenty
Vnitřní předpisy VETUNI najdete zde: https://www.vfu.cz/cz/vnitrni-predpisy-univerzity

8. Žádosti o informace
Žádosti o informace se podávají písemně nebo ústně.
Postup při podání a vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, naleznete zde: https://www.vfu.cz/cz/postup-pri-podavani-zadosti-o-informace
E-mailová adresa pro elektronické podání žádosti o informace: podatelna@vfu.cz

9. Opravné prostředky
Opravný prostředek se podává vždy tomu, kdo ve věci rozhodl v prvním stupni, o lhůtě a způsobu podání je vždy účastník řízení informován přímo v rozhodnutí.

Informace o opravných prostředcích ve věci žádosti o poskytnutí informace podle zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, naleznete zde: https://www.vfu.cz/cz/postup-pri-podavani-zadosti-o-informace 

10. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací je zde k nahlédnutí.
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad najdete pod tímto odkazem

11. Licenční smlouvy
12. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
13. Poskytnuté informace