EN
/ Homepage / Novinky a události / Rektor VETUNI vyhlašuje pro studenty program na podporu rozvoje vzdělávací činnosti

Rektor VETUNI vyhlašuje pro studenty program na podporu rozvoje vzdělávací činnosti

Rektor VETUNI vyhlašuje pro studenty program na podporu rozvoje vzdělávací činnosti

 

V roce 2022 budou oceněni mimořádným stipendiem studenti, kteří se úspěšně zapojí do programu na podporu vzdělávací činnosti ve smyslu zkvalitňování opor pro zvýšení názornosti výuky. Bližší specifikace programu je určena v Podmínkách pro udělení mimořádného stipendia studentům v rámci programu na podporu rozvoje vzdělávací činnosti.

 

 Podmínky pro udělení mimořádného stipendia studentům v rámci programu na podporu rozvoje vzdělávací činnosti

 

Rektor VETUNI s podporou z programu PPSŘ VETUNI v roce 2022 udělí mimořádné stipendium studentům, kteří se úspěšně zapojí do rozvoje vzdělávací činnosti ve smyslu zvýšení názornosti výuky, a to tvorby fotodatabáze modelových případů (fotografií, videozáznamů) využitelných při výuce studijních předmětů VETUNI.

Modelovým případem pro zařazení do fotodatabáze se rozumí:

 • fotografie doplněná průvodním textem
 • série fotografií dokumentující průběh určitého úkonu či situace doplněná průvodním textem
 • videosekvence doplněná průvodním textem.

Každá fotografie nebo videosekvence musí být doplněna podrobným slovním komentářem popisujícím její obsah a zdůvodnění významu pro zvýšení názornosti výuky (popsat pozitivní i negativní momenty viditelné na pořízených snímcích, dokumentovat lze standardní postup i postup v rozporu se správnou praxí, běžně se vyskytující i mimořádné případy). Při vytváření a popisu modelových případů studenti uplatní své odborné znalosti a poznatky z praxe v ČR i zahraničí.

Zasláním student potvrzuje, že je autorem zaslaného materiálu v plném rozsahu a že se jedná o originální materiály také ve vztahu k tomuto vyhlášenému programu (nesmí se shodovat s materiály uplatněnými dříve ani v letošním roce v rámci agentury IVA VETUNI nebo jiných univerzitou podporovaných programů) a dále že foto či videodokumentace byla pořízena v souladu s právními předpisy. Obsah fotografií, videosekvencí ani průvodního textu nesmí zachycovat osoby bez jejich souhlasu ani obsahovat znaky umožňující identifikaci osob nebo firem. Zasláním materiálů (fotografie, videosekvence, slovní popis případu) současně autor poskytuje autorský souhlas k jejich využití při výuce nebo pro potřeby univerzity (uveřejnění v časopise Vita universitatis či v propagačních materiálech).

Počet zaslaných modelových případů jedním studentem není omezený. Zapojit se mohou pregraduální i postgraduální studenti.

 

Rektor VETUNI vyhodnotí nejlepší studenty, kterým udělí mimořádné stipendium. Výše stipendia zohlední počet a kvalitu zaslaných modelových případů.

 

Prioritou na rok 2022 je vytváření modelových případů v následujících studijních programech a studijních předmětech:

MSP Veterinární lékařství

 • Choroby psů a koček
 • Choroby přežvýkavců a prasat
 • Choroby koní
 • Choroby plazů, ptáků a drobných savců
 • Choroby drůbeže a faremně chovaných králíků
 • Infekční choroby zvířat a legislativa
 • Hygiena potravin

MSP Veterinární hygiena a ekologie

 • Choroby přežvýkavců a prasat
 • Choroby psů a koček
 • Infekční choroby zvířat a legislativa
 • Hygiena a technologie masa a masných výrobků
 • Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků
 • Veterinární ochrana veřejného zdraví
 • Choroby drůbeže a králíků
 • Choroby zvěře, ryb a včel

BSP Ochrana zvířat a welfare

 • Etologie
 • Laboratorní vyšetřování vzorků
 • Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat
 • Welfare zvířat
 • Základy veterinární péče

NaMSP Ochrana zvířat a welfare

 • Laboratorní diagnostika v ochraně zvířat
 • Legislativa a státní správa v ochraně zvířat
 • Ochrana a welfare přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže
 • Ochrana a welfare psů, koček a dalších zájmových zvířat
 • Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat
 • Ochrana a welfare pokusných zvířat
 • Ochrana a welfare ryb a vodních živočichů

BSP Bezpečnost a kvalita potravin

 • Technologie a hygiena výroby potravin rostlinného původu
 • Technologie a hygiena výroby potravin živočišného původu
 • Laboratorní analýza potravin
 • Veterinární a potravinářská legislativa
 • Bezpečnost a kvalita potravin a pokrmů

NaMSP Bezpečnost a kvalita potravin

 • Analýza potravin
 • Legislativa a kontrola potravin
 • Hygiena a technologie masa a masných výrobků
 • Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků
 • Hygiena a technologie potravin rostlinného původu

BSP Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii

 • Gastronomie
 • Hygiena a technologie potravin a pokrmů
 • Laboratorní hodnocení potravin a pokrmů
 • Legislativa v gastronomii
 • Zdravotní nezávadnost potravin v gastronomii

NaMSP Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii

 • Gastronomie národní a evropská
 • Analýza potravin a pokrmů
 • Zdravotní nezávadnost potravin a pokrmů živočišného původu
 • Zdravotní nezávadnost potravin a pokrmů rostlinného původu
 • Právní předpisy, kontrola a dozor v gastronomii

 

Modelové případy s uvedením jména a čísla studenta zašlete v elektronické podobě na sekretariát prorektorky pro vzdělávání (masovah@vfu.cz) do 21. října 2022 (velké soubory je možné po dohodě přijít nahrát osobně).