EN

Rok 2016 - 2018


Institucionální plán VFU Brno - 2016-2018

Předkládá:  prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. – rektor VFU Brno
Zpracovali: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA – prorektor VFU Brno a členové Kolegia rektora VFU Brno

Projednáno Vědeckou radou VFU Brno dne: 5. října 2015
Projednáno Správní radou VFU Brno dne: 23. října 2015
Schváleno Akademickým senátem VFU Brno dne: 14. října 2015

1. Úvod

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změ­ně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vyso­ kých školách") a vyhlášením Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016–2018, předkládá Institucionální plán Veterinární a farmaceutické univer­
zity Brno pro roky 2016–2018.

Institucionální plán Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2016 až 2018 navazuje zejména na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2016 až 2020, na Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědec­ké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnos­ti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2016, navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vě­decké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 až 2020, a jeho aktualizaci na rok 2016, na Standardy a postu­py pro zajištění kvality v Evropském prostoru terciárního vzdělávání z roku 2005 a 2015 (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ESG), výsled­ky a doporučení vyplývající z mezinárodní evaluace vete­rinárních fakult obsažené v Závěrečné zprávě o evaluaci VFU Brno schválené v roce 2005 a 2014 Evropskou asoci­ací veterinárních univerzit a fakult (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE), na výsledky a doporučení z akreditace studijních programů a jednotlivých oborů Akreditační komisí MŠMT, a výsled­ky činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v uplynulém období 2011 až 2015.