EN

Rok 2019-2020


Institucionální plán VFU Brno - 2019-2020

Předkládá:  prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA – rektor VFU Brno
Zpracovali: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA – prorektor VFU Brno a členové Kolegia rektora VFU Brno

Schváleno Vědeckou radou VFU Brno dne 15. října 2018
Schváleno Akademickým senátem VFU Brno dne 24. října 2018
Schváleno Správní radou VFU Brnodne 29. října 2018

Úvod

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“) a vyhlášením Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019 – 2020, předkládá Institucionální program Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pro roky 2019 – 2020.

Institucionální program Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2019 až 2020 navazuje zejména na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2016 až 2020, na Plán realizace Strategického záměru Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2019, navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 až 2020, a Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2019, na Standardy a postupy pro zajištění kvality v Evropském prostoru terciárního vzdělávání z roku 2005 a 2015 (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ESG), výsledky a doporučení vyplývající z mezinárodní evaluace veterinárních fakult obsažené v Závěrečné zprávě o evaluaci VFU Brno schválené v roce 2005 a 2014 Evropskou asociací veterinárních univerzit a fakult (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE), a výsledky činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v uplynulém období.