EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Rektorát / Univerzitní archiv a správa dokumentů

Univerzitní archiv a správa dokumentů


Veterinární univerzita Brno

PhDr. Hana Vacková, vedoucí archivu                                           
Univerzitní archiv a správa dokumentů                                               
Sídlo: Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno                                 
Tel.: +420 541 562 006                                                                     
Tel.: +420 725 570 718
E-mail: vackovah@vfu.czarchiv@vfu.cz                              
 
 
 

Úřední hodiny:

pondělí

10.00 hod. – 12. 00 hod., 13.00 hod. – 15.00 hod.

 

úterý

Po předchozí domluvě.

  středa

10.00 hod. – 12. 00 hod., 13.00 hod. – 15.00 hod.

  čtvrtek

Po předchozí domluvě.

  pátek

Zavřeno.

Činnost archivu

Univerzitní archiv a správa dokumentů je pracovištěm rektorátu Veterinární univerzity Brno v řídící působnosti rektora. Rektor pověřil řízením pracoviště kancléře. Pracoviště je na základě splnění podmínek akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě od roku 2013 součástí soustavy veřejných archivů, ve skupině specializovaných archivů.

Univerzitní archiv a správa dokumentů:

  • dohlíží na výkon spisové služby na VETUNI Brno
  • provádí výběr archiválií ve skartačním řízení i mimo něj
  • pečuje o archiválie vzešlé z činnosti VETUNI Brno a jejich právní předchůdců
  • zajišťuje odborné zpracování archiválií (vede příslušnou evidenci archiválií podle platné legislativy)
  • zpřístupňuje archiválie v souladu s platnou legislativou
  • zabezpečuje a dokumentačně vede činnost podatelny, spisovny a badatelny

Historie

Text se připravuje.

Fondy

Nejstarší částí fondu rektorátu jsou bezesporu zápisy z jednání profesorského sboru od založení školy (1918) až po začátek Protektorátu, ale i toto období je zdokumentováno. Významné jsou také písemnosti z období těsně před ztrátou samostatnosti Vysoké školy veterinární v roce 1952, kdy se tehdy tato monofakultní vysoká škola stala pouhou veterinární fakultou Vysoké školy zemědělské.
Osobní fondy mají zatím jenom rektoři, ale již je shromážděn potřebný materiál k vytvoření fondů jiných významných pedagogů a osobností VETUNI Brno. V oblasti hospodářské sféry má svou nezastupitelnou roli kvestor. Písemnosti, které vyprodukuje jeho sekretariát a jemu podřízené útvary tvoří zcela zvláštní skupinu, která je odlišena od ostatní spisové produkce.
Velkou pozornost věnuje archiv materiálům týkající se vědeckovýzkumné činnosti (Fond Věda a výzkum) a zahraničním aktivitám vědeckých pracovníků univerzity.
Univerzita vlastní Školní zemědělský podnik Nový Jičín a Nový Dvůr, o písemnou produkci těchto statků se stará spisovna v Novém Jičíně, která je pod dohledem Slezského archivu v Opavě.
Další fondy jsou fakultní a dělí se do 3 skupin dle názvu fakulty – Fondy fakulty
veterinárního lékařství, fakulty veterinární hygieny a ekologie a farmaceutické (do 06/2020). Nejpočetnější skupinu spisového materiálu tvoří studijní agenda studijních oddělení.

Rektorský řetěz

Již ke konci dvacátých let upozorňovali studenti na nutnost pořízení rektorského řetězu. Teprve v roce 1931 se na popud ředitele Zemské dobytčí pojišťovny Karla Piťhy a zemského veterinárního referenta MVDr. Josefa Životského začala akce na pořízení insignií. Zhotovením rektorského řetězu byl pověřen brněnský pasíř Metoděj Uhl. Řetěz se skládá z podélně obdélníkových článků s motivy lipového listů a mezi jednotlivé částky jsou vloženy menší obdélníky posázené českými granáty. Řetěz je ukončen medailonem se státním znakem a nápisem:”Vysoká škola zvěrolékařská”, na rubu je vyryto: “Dedicaverunt medici veterinarii 1933”. Válečné období přečkal v trezoru Spořitelny zemského hlavního města Brna, úřad Královo Pole. Kopie řetězu byla pořízena po druhé světové válce.