EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / VÝZKUM, VÝVOJ, ROZVOJ / Výzkumné projekty / IGA VETUNI / Vyhodnocení výsledků podpory SVV 2023 - VETUNI Brno

Vyhodnocení výsledků podpory SVV 2023 - VETUNI Brno


Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2023

Podle čl. 4 odst. 3 Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanoví tento způsob vyhodnocení výsledků dosažených z podpory:

Příjemce – Veterinární univerzita Brno (dále VETUNI), předkládá ministerstvu

a)   výkaz o čerpání finančních prostředků na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2023 na formuláři uvedeném v příloze,

  • IGA VETUNI pro rok 2023 rozdělila prostředky na specifický výzkum v celkové výši 8 608 393 Kč - SVV Výkaz 2023 VETUNI

b)   pravidla studentské grantové soutěže platná pro rok 2023, podle nichž byly předkládány, posuzovány a podporovány studentské projekty,

c)  seznam studentských projektů financovaných z podpory na formuláři uvedeném v příloze – odděleně (na samostatných listech) uveďte údaje o studentských projektech vybraných ve studentské grantové soutěži provedené podle Pravidel z roku 2009 a podle Pravidel z roku 2019,

  • v roce 2023 se na VETUNI realizovaly projekty vybrané ve studentské grantové soutěži provedené dle Pravidel z roku 2019.
  • SVV Seznam projektu 2023 VETUNI

d) údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů, které budou předány do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací

V souladu s článkem č. 13 Směrnice rektora č. ZS 7/2019 Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VETUNI se předpokládá, že řešitel projektu bude publikovat dosažené výsledky ve vědeckém nebo odborném časopisu nejpozději do 12 měsíců od ukončení projektu. Vzhledem k datu ukončení projektu dne 31. prosince 2023 dojde k plnění závazku až k datu 31. prosince 2024.

Podle údajů uvedených v Závěrečných pracích se předpokládá, že z 24 financovaných projektů vzejde nejméně 38 publikací ve vědeckých nebo odborných časopisech, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu.

e)   údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory,

  • s podporou prostředků na SVVŠ bude vypracováno 12 diplomových a 19 disertačních prací studentů VETUNI

f)   příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce),

g)   údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory.

  • dne 12. prosince 2023 se konaly na obou fakultách VETUNI studentské vědecké konference, kde řešitelé úspěšně obhájili všech 24 financovaných projektů.
  • řešitelé projektů výsledky své práce prezentovali nejméně na 10 mezinárodních konferencích konaných v České republice, ale i v zahraničí např. v Dánsku, Francii, Nizozemsku, Rakousku, Skotsku, Slovensku a Slovinsku.

 

 

V Brně dne 20. února 2024