EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / VÝZKUM, VÝVOJ, ROZVOJ / Národní plán obnovy / VETUNI pro 21. století: Rozvoj VETUNI v oblasti digitalizace činností, profesionálního vzdělávání a flexibilních forem vzdělávání

VETUNI pro 21. století: Rozvoj VETUNI v oblasti digitalizace činností, profesionálního vzdělávání a flexibilních forem vzdělávání


Rozvoj VETUNI pro 21. století s Národním plánem obnovy

 

Registrační číslo projektu: NPO_VETUNI_MSMT-16594/2022

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024

 

Vzhledem k technologickému pokroku a společenskému vývoji i pod tíhou krize vyvolané pandemií onemocnění COVID-19 vytyčily evropské i národní strategie řadu vizí a cílů směřujících k hospodářskému oživení a budování odolné, dlouhodobě udržitelné ekonomiky i společnosti. Nástrojem k implementaci těchto strategií je Národní plán obnovy

Součástí Národního plánu obnovy ČR je i reforma vzdělávání, konkrétně „Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce“. Návrh projektu do této výzvy podala i VETUNI s cílem přispět k naplnění strategických cílů a dále formovat naši svým zaměřením jedinečnou univerzitu jako silnou, moderní a pro studenty atraktivní instituci.

VETUNI pro 21. století: Rozvoj VETUNI v oblasti digitalizace činností, profesionálního vzdělávání a flexibilních forem vzdělávání

Nové technologie a kulturně-ekonomický vývoj společnosti v 21. století klade velké nároky na vzdělávání, na které musí VETUNI reagovat. Transformace forem i obsahu vysokoškolského vzdělávání podle potřeb trhu práce a nároků studentů na moderní formy učení je nezbytným krokem k udržení postavení této univerzity a tvoří specifický cíl A návrhu projektu.

V rámci realizace proběhnou investice do technické infrastruktury univerzity počínaje investicí do spisové služby k zajištění elektronizace studijní agendy, přes modernizaci audiovizuální techniky, konče vybudováním nových systémů pro tvorbu, přenos, správu, archivaci a sdílení digitálních studijních materiálů klinických případů (specifický cíl A1). Podpořeno bude i zvyšování kvalifikace akademických pracovníků ve flexibilních digitálních výukových metodách (specifický cíl A2).

Na společenské potřeby a potřeby trhu práce reaguje projekt tvorbou nových bakalářských profesně zaměřených studijních programů Veterinární asistence a Veterinární ochrana veřejného zdraví (specifický cíl A3) a tvorbou kurzů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon regulovaného povolání veterinárního lékaře působícího v klinickém veterinárním lékařství (specifický cíl A4).

Nový studijní program v progresivním oboru „Veterinární virologie“

V rámci realizace projektu vznikne také nový studijní program v jedné z oblastí preferovaných evropskými strategiemi (specifický cíl B).

V oblasti virologie vznikne doktorský studijní program Veterinární virologie se zaměřením na virové infekce domácích a faremně chovaných zvířat, virové nákazy přenosné mezi člověkem a zvířaty (zoonotické infekce), emergentní nákazy a to s přesahem do oblasti virových infekcí divoce žijících zvířat a oblasti potravinářské virologie.

Společně k plnění strategických cílů

Plnění některých strategických cílů vyžaduje koncepční systémový přístup. Z tohoto důvodu budou některá témata řešit veřejné vysoké školy společně:

  • Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials) - specifický cíl C1, zavedení systému udělování mikrocertifikátů pro kurzy celoživotního vzdělávání s cílem zlepšení mezinárodní uznatelnosti dalšího vzdělávání
  • Bezpečnost distančních forem výuky - specifický cíl C2, systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky, vč. přímo návazných činností, a to jak z technického, tak i procesního hlediska, na základě již existujících doporučení, standardů, postupů či metodik.
  • Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou - specifický cíl C3, legislativní, procesní i technické řešení elektronizace studijní agendy včetně implementace systémů přímo souvisejících

 

Realizace projektu povede k rozvoji VETUNI podle aktuálních společenských potřeb, posílí její jedinečnou roli centra veterinárního vzdělávání a podpoří naplňování strategií rozvoje České republiky a Evropy v 21. století.