EN

Predátorské časopisy a konference


Predátorské časopisy

Predátorské časopisy jsou založeny pro generování zisku prostřednictvím vybírání publikačních poplatků bez dodržování etických standardů vědecké publikační činnosti. V predátorských časopisech jsou publikovány texty bez ohledu na jejich kvalitu a přínos. Jedná se o časopisy zneužívající myšlenku Open Access, která má za cíl zpřístupnit veřejnosti zdarma současné vědecké poznatky.

Základní rysy:

 • uvádějí falešné informace (případně důležité informace nezveřejňují)
 • zasílají autorům podbízivé e-maily s nabídkou publikování (bez ohledu na oborové zaměření autora)
 • nabízí krátké recenzní řízení (příp. žádné)
 • netransparentně informují o autorských poplatcích za vydání článku

Na co si dát pozor:

 • používají velice podobné názvy prestižních časopisů
 • uvádějí chybné / neexistující metriky (např. global faktor)
 • uvádějí falešná tvrzení o indexaci časopisu v databázích (např. Web of Science, Scopus)
 • zkontrolovat správnost ISSN
 • ověřit si charakteristiku recenzního řízení (jak probíhá, informace o recenzentech apod.)
 • neuvádějí informace pro autory o podmínkách publikování

Doporučení (jak se vyhnout predátorských časopisů):

 • ověření webový stránek daného časopisu
  • kontrola důvěryhodnosti uváděných informací (metriky, ISSN atd.)
  • informace o redakční radě
  • např. podívat se na obsah čísel, archiv starších ročníků
 • kontrola časopisu v databázích např. Web of Science nebo Scopus
 • pokud časopis publikuje v režimu OA je evidován v databázi DOAJ (Directory of Open Access)
 • zvážit odbornost časopisu
 • ověřit více metrik
 • konzultace s ostatními vědci z oboru, jaké mají oni zkušenosti
 • podívat se na Beallův seznam predátorských časopisů

Publikování v nekvalitním časopisu nese riziko ztráty bodového hodnocení RVVI, ale především možnou diskreditaci dobrého jména v odborné komunitě.

Pro více informací se můžete obrátit se na Univerzitní knihovnu (krejcovam@vfu.cz)

Predátorské konference

Podobně jako u predátorských časopisů organizátorům predátorských konferencí jde pouze o finanční zisk z registračních poplatků účastníků, nikoliv o kvalitní přínos vědecké komunitě. Predátorské konference se snaží působit jako důvěryhodné vědecké konference. Samotná konference má nízkou odbornou kvalitu nebo se dokonce vůbec neuskuteční. Klíčovým vodítkem je organizátor konference (zda se jedná o univerzitu nebo věrohodnou instituci).

Znaky predátorských konferencí:

 • pozvánky rozesílány jako nevyžádané zprávy (mohou obsahovat i gramatické chyby)
 • pozvánky rozesílány z veřejného e-mailového účtu (nikoliv e-mailu pořádající organizace)
 • konference se neshoduje s Vaší oborovou specializací
 • velký počet příspěvků z různých tematických oblastí (logicky nenavazujících)
 • nejasné informace o programu konference
 • opakované změny v termínech (např. registrace, zaslání příspěvků)
 • falešné informace o indexaci sborníku konference (např. ve Web of Science)

Doporučení, na jaké otázky si odpovědět:

 • Slyšel jsem/znám pořádající organizaci (danou univerzitu/instituci)?
 • Znám některého z hlavních přednášejících?
 • Vím o někom, kdo se dané konference již účastnil?
 • Je dohledatelný sborník z minulých ročníků?
  • Četl jsem nějaký příspěvek z daného sborníku?
  • popřípadě ověřit sborník ve Web of Science

Možnost využít pro ověření konference stránky Think, Check, Attend nebo Vím, kde konferuji.

Účast na predátorské konferenci může poškodit reputaci ve vědecké komunitě.

 

Užitečné odkazy:

Vím, kde publikuji [online]. Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR: ©2021 [cit. 4.4.2023]. Dostupné z: https://vimkdepublikuji.cz/

Beall’s list of predátory journals and publishers [online]. [cit. 4.4.2023]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20191024171340/https://beallslist.weebly.com/

KRATOCHVÍL, Jiří a PLCH, Lukáš. Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bránit. Vnitřní lékařství. 2017, 63(1), 5-13. ISSN 1801–7592. Dostupné z: https://is.muni.cz/publication/1373072/predatorske_casopisy_final.pdf

KRATOCHVÍL, Jiří a PLCH, Lukáš. 2020. Pochybné časopisy. In: Knihovna univerzitního kampusu MU. In: kuk.muni.cz. [online]. Brno: Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity. 2020 [cit. 2023-04-03]. Dostupné z: https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/predatori/#

Think, check, attend [online]. © 2023 [cit. 4.4.2023]. Dostupné z: https://thinkcheckattend.org/

Open Access: Publikování v OA. In: Národní technická knihovna [online]. © 2006-2023 [cit. 3.7.2023]. Dostupné z: https://www.techlib.cz/cs/83350-open-access#tab_publikovanivoa