EN

Provozní řád


(dále jen „Provozní řád“) je platný pro studenty ubytované na Kaunicových studentských kolejích VETUNI, Králova 45, Brno (dále jen „koleje“).

Informovanost studentů je zajišťována prostřednictvím úředních desek, kde budou zveřejňovány Provozní řád, Kolejní řád a všechny důležité informace týkající se provozu kolejí. Úřední deska je umístěna ve vestibulu kolejí.
Budova má zřízen systém přístupu a zabezpečení pomocí bezdotykových čipových karet. Při nástupu každý student obdrží, po zaplacení zálohy, čipovou kartu s příslušným oprávněním vstupu. Je povinen se seznámit s návodem na používání čipových karet, otevíráním a zabezpečováním ubytovacích a společných prostor, návodem na užívání všech zařízení, kterými jsou pokoje vybaveny. Ztrátu či poškození čipové karty ihned nahlásit referentce provozu koleje.

Všechny ubytovací i společné prostory mají zabudována bezpečnostní a požární čidla, je tedy nutné dodržovat přísný zákaz kouření v celé budově kolejí! Na kolejích je rovněž přísný zákaz požívání drog a jiných omamných a psychotropních látek!

Na kolejích je povoleno přechovávání zvířat. Pravidla pro jejich pobyt a seznam povolených zvířat jsou přílohou Provozního řádu.

Úřední hodiny správy koleje:

Pondělí

7.30  – 11,00 hod.

13.00 -  15.30 hod.

Úterý

7.30  – 11,00 hod.

 

Středa

7.30  – 11.00 hod.

13.00 – 15.30 hod.

Čtvrtek

7.30  – 11.00 hod.

 

Pátek

nejsou úřední hodiny pro studenty

 

Připomínky týkající se chodu kolejí mohou studenti sdělit osobně v úředních hodinách, popř. písemně na recepci, odkud bude zpráva předána do kanceláře správy koleje.

Pro vyhlašování návštěv, informací a upozornění pro studenty slouží na koleji místní rozhlas. Místní rozhlas používá službukonající vrátný(á). V případě nezbytné nutnosti jej může za dozoru použít i student.

Poplatek za ubytování – kolejné

Blok A

2 lůžkový pokoj   

152,- Kč za noc / lůžko

2 lůžkový pokoj (117-153)    

163,- Kč za noc / lůžko

2 lůžkový pokoj (61,66)

139,- Kč za noc / lůžko

3 lůžkový pokoj   

144,- Kč za noc / lůžko

3 lůžkový pokoj (62-65)    

130,- Kč za noc / lůžko

Blok A1

2 lůžkový pokoj  

157,- Kč za noc/ lůžko

Blok B

1 lůžkový pokoj

255,- Kč za noc / lůžko

2 lůžkový pokoj   

189,- Kč za noc / lůžko

Celková výše měsíčního poplatku za ubytování je vypočítána na základě počtu dnů jednotlivých měsíců v roce. Z toho vyplývá, že ne každý měsíc bude výše poplatku za ubytování stejný. Platbu za ubytování musí ubytovaný uhradit v průběhu měsíce za právě probíhající měsíc (např. platba za listopad musí být uhrazena v průběhu listopadu). Platit je možné inkasem nebo u studentů ASP a Erasmus+ převodem na účet VETUNI. Platba v hotovosti v kanceláři správy koleje je možná pouze po písemném schálení ředitelem koleje. Výjimkou je září, kdy se platby uskutečňují v průběhu října, a to v hotovosti v kanceláři správy koleje.

Poplatky za pobyt psů a jiných zvířat na pokojích, elektrospotřebiče, budou i nadále účtovány jako jednorázová částka. 

Harmonogram plateb pro studenty ubytované na kolejích:

2.10. - 6.10.2023             

platba v hotovosti - alikvotní část září

říjen 2023 – květen 2024   

inkaso z účtu studenta - zadává se jedenkrát v měsíci mezi 18. - 25. dnem daného měsíce

červen - srpen 2024

hotově při odhlášení z koleje

Při výpovědi smlouvy ze strany ubytovaného je ubytovaný povinen uhradit ubytovateli podle § 2223 Občanského zákoníku odstupné ve výši ceny za ubytování za dva následující kalendářní měsíce včetně všech souvisejících poplatků.

Po ukončení ubytování (v termínu uvedeném ve „Smlouvě o ubytování“) bude studentovi do 30-ti dnů vrácen případný přeplatek kolejného. V opačném případě (při nedoplatku) student chybějící částku uhradí v hotovosti při odchodu z kolejí.
Jestliže ve výjimečném případě student nebude mít na svém kontě dostatečné množství finančních prostředků, tudíž nebude provedeno inkaso kolejného, uhradí poplatek za ubytování v hotovosti v kanceláři správy kolejí. Výše a zásady pro placení smluvních pokut jsou uvedeny ve smlouvě o ubytování. Ubytovaný student bere na vědomí, že v případě změny poplatku za ubytování je povinen platit od data účinnosti této změny částku stanovenou Provozním řádem.

Ložní prádlo se ubytovaným studentům vyměňuje pravidelně jedenkrát v měsíci, vždy tři dny v týdnu, a to dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin a odpoledne od 13.00 do 15.00 hodin. Termíny výměny prádla budou zveřejněny na úřední desce, vždy týden předem.

Úklid chodeb, sociálních zařízení a společných prostor je prováděn zaměstnanci koleje v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin. Studenti se v tuto dobu budou pohybovat po koleji tak, aby neohrozili bezpečnost svou ani ostatních osob.

Vysoká koncentrace ubytovaných klade vyšší nárok na dodržování pořádku a čistoty na pokojích. Proto jsou stanoveny následující cykly úklidových prací pro studenty:

denně

- uklízet zbytky potravin, vynášet odpadky do kontejneru
- uklízet po každém použití kuchyňku

1 x týdně

- setřít prach z nábytku, lamp a topných těles
- umýt nebo vysát podlahu v pokoji
- umýt odpadkový koš

1 x za dva týdny                

- umýt nábytek, zejména odkládací plochy
- umýt a vyčistit ledničku

1 x měsíčně

- umýt dveře a zárubně

Při provádění mimořádných prací na kolejích (malování, opravy technických zařízení na pokojích atd.) studenti umožní provedení prací a po jejich ukončení provedou úklid pokoje.

Odpadky z pokojů si vynáší studenti sami do kontejnerů umístěných u vjezdové brány z ulice Králova. Koleje mají kontejnery rozděleny na směsný odpad, sklo, papír a plasty.

Pro krátkodobé ubytování osob – nestudentů slouží hotelové patro boku B – 5. NP. Krátkodobé návštěvy rodinných příslušníků lze ubytovat na volném lůžku v pokoji u studenta. Termín je nutné předem dohodnout v kanceláři správy koleje. Poplatek za ubytování je účtován dle platného ceníku.

V době nočního klidu je možné přijímat návštěvy pouze ve vstupní hale  –  před recepcí.

Studenti si mohou na pokoji umístit vnesené elektrospotřebiče, za jejichž funkčnost a bezporuchový chod nesou plnou zodpovědnost. Příslušný poplatek za provoz vnesených elektrospotřebičů budou hradit spolu s kolejným. Výše poplatku je stanovena ceníkem, který je umístěn na úřední desce koleje.

Vzhledem k nedostatečné kapacitě elektrické sítě je možno dále uvedené spotřebiče používat pouze se souhlasem ředitele kolejí:

 • remoska
 • mikrovlnná trouba
 • kávovar
 • rychlovarná konvice
 • lednička

Koleje poskytují podle svých možností ubytovaným studentům následující služby:

 • půjčování žehličky
 • půjčování vysavače
 • půjčování prádelny a sušárny
 • úschovu jízdních kol
 • používání venkovního sportoviště
 • možnost připojení k internetu
 • používání kolejních počítačů – počítačová místnost
 • kopírování a vytištění dokumentů z vlastního media

Žehličku a vysavač si studenti půjčují v recepci po předložení kolejní legitimace. Za použití uhradí poplatek dle platného ceníku. Při vrácení zkontroluje vrátný(á) čistotu a funkčnost půjčených spotřebičů.

Používání kolejních počítačů v počítačové místnosti je umožněno studentům po dobu jejich pobytu na kolejích bez poplatku. Pravidla pro používání jsou zveřejněna na úřední desce.

K odkládání a úschově jízdních kol na kolejích je určena kolárna, která se nachází v suterénu bloku A. Přístup do kolárny je umožněn pouze pomocí čipové karty, kterou zapůjčuje, po předložení kolejní legitimace, recepce. Za poškození či odcizení jízdního kola uloženého mimo vyhrazenou kolárnu, zejména na nestřeženém a veřejně přístupném pozemku kolejí, nenesou koleje odpovědnost.

Prádelna se půjčuje rovněž v recepci po předložení kolejní legitimace a za použití se hradí poplatek dle platného ceníku.

Studenti ubytovaní na kolejích mají možnost připojení vlastního PC a laptopu do univerzitní sítě. Návod jak se připojit je na www.vetuni.cz.

Používání internetu je bezplatné. Za vnesený elektrospotřebič (PC a laptop) je hrazen poplatek dle platného ceníku.

V prostorách kolejí se nachází sauna a restaurace klubového typu. Výše jmenovaná zařízení jsou k dispozici jak studentům, tak veřejnosti a mají své provozní řády, kterými je nutné se řídit.

 

 

V Brně dne 14.7.2023

     Ing. Peter Kompér v.r.                                                                                   Ing. Bc. Radko Bébar v.r.
     ředitel kolejí VETUNI                                                                                          kvestor VETUNI

Nedílnou součástí Provozního řádu je seznam povolených elektrospotřebičů, ceník služeb, obecná pravidla pro pobyt zvířat na kolejích, doplněk k obecným pravidlům pro umožnění pobytu psů a výčet taxonomických jednotek povolených k chovu na KSK.

 

Příloha č. 1

Seznam

povolených elektrických spotřebičů na koleji VETUNI a stanovené poplatky za jejich používání:

Název spotřebiče

Poplatek  Kč/měs.

povoluje

poznámka

remoska
topinkovač

50,-

ředitel kolejí

Bude povolena v případě, že je dostatečná kapacita el. sítě koleje.

mikrovlnná elektrická trouba

50,--

ředitel kolejí

Bude povolena v případě, že je dostatečná kapacita el. sítě koleje.

kávovar

40,-

ředitel kolejí

Bude povolen v případě, že je dostatečná kapacita el. sítě koleje.

varná konvice

30,-

ředitel kolejí

Bude povolena v případě, že je dostatečná kapacita el. sítě koleje.

lednička

150,-

ředitel kolejí

Bude povolena v případě, že je dostatečná kapacita el. sítě koleje.

CD přehrávač, magnetofon, gramofon

 

50,-

 

ředitel kolejí

 

 

PC a laptop,  tiskárna

100,-

ředitel kolejí

 

televizní přijímač

100,-

ředitel kolejí

 

video

50,-

ředitel kolejí

 

pájka

0

bez povolení

 

fén

0

bez povolení

 

kulma

0

bez povolení

 

holící strojek

0

bez povolení

 

rádio

0

bez povolení

 

mixér

0

bez povolení

 

POZNÁMKA:
Povolené elektrické spotřebiče lze používat po zaplacení stanoveného měsíčního poplatku. Používané elektrické spotřebiče musí vyhovovat ČSN. Veškeré výše uvedené elektrické spotřebiče, které podléhají poplatku, je student povinen nahlásit správě koleje.

Příloha č. 2

Ceník

služeb poskytovaných studentům ubytovaným na KSK, Králova 45, Brno                                                      

Použití kolejní pračky      

za 1 prací cyklus

40,- Kč

Použití kolejní žehličky   

za 1 hodinu

10,- Kč

Použití kolejního vysavače

za 1 hodinu    

10,- Kč

Biliard 

za 1 hodinu               

20,- Kč               

Sauna   

za 1 hodinu    

150,- Kč

Solárium

za 1 minutu    

4,- Kč

Stolní tenis

neomezeně

zdarma

Venkovní hřiště

neomezeně

zdarma

 Příloha č. 3

Obecná pravidla pro pobyt zvířat

na kolejích VETUNI, Kaunicovy studentské koleje, Králova 45

 • Pobytem zvířat se pro tyto účely rozumí jejich držení, péče o ně v souladu s jejich přirozenými nároky, s důrazem na prosperitu a bezproblémové soužití zvířat a lidí na koleji, nikoliv tedy cílené rozmnožování nebo chov za účelem peněžního obohacení.
 • Osoba pečující o zvíře je osoba, která drží na kolejích zvíře (nemusí být totožná s majitelem zvířete). Této osobě přísluší všechna práva i povinnosti vyplývající z tohoto řádu. V případě nezjištění konkrétní osoby pečující o zvíře, budou postihy za nepovolené držení zvířete na koleji uplatňovány na všechny ubytované z příslušného pokoje.
 • Je umožněn pobyt pouze druhů zvířat uvedených v příloze č. 5 těchto pravidel.
 • Na každého ubytovaného připadá právo pečovat celkem maximálně o 2 jedince zvířat povolených druhů (maximálně ale 3 zvířata na pokoj), nebo vlastnit akvárium s maximální přípustnou náplní 60 litrů vody pro vodní živočichy. Chov bezobratlých je omezen maximální velikostí terária (60 litrů).
 • Pobyt zvířat na kolejích je zpoplatněn měsíční taxou:
  • Vodní živočiši: 60 Kč/za akvárium
  • Ptáci, plazi, obojživelníci, drobní savci: 30 Kč/za kus
  • Bezobratlí: bez poplatku
 • Pobyt zvířat na koleji je umožněn pouze po nahlášení a s povolením ze strany vedení kolejí KSK (bude sepsána povolenka, kterou bude mít ubytovaný viditelně vystavenou na pokoji).
 • Zjištění neohlášeného a nepovoleného pobytu zvířete na koleji se bude považovat za hrubé porušení Kolejního řádu a bude potrestáno v souladu s Kolejním řádem a zákazem chovu jakýchkoliv zvířat tímto ubytovaným pro stávající i následující akademický rok.
 • Žádné zvíře nesmí trpět nemocí se zoonotickým potenciálem ani nákazou nebezpečnou pro ostatní zvířata.
 • Pobyt všech povolených zvířat je možný pouze se souhlasem ostatních ubytovaných z pokoje, u ptáků a psů je nutný také souhlas sousedních pokojů (jedná se o místnosti se společnou boční stěnou). Ubytovaný svým souhlasem stvrzuje srozumění se všemi případnými riziky vyplývající z pobytu zvířete na pokoji a současně se vzdává jakýchkoliv nároků na náhradu případné škody ze strany kolejí či univerzity. Souhlas musí být písemný.
 • Spolubydlící  mohou svůj souhlas kdykoliv zrušit. Pokud se tak stane, není dále povolen pobyt  tohoto zvířete na daném pokoji.
 • Pobyt zvířete musí probíhat v souladu s fyziologickými potřebami zvířete a se zásadami chovu příslušného druhu, dále pak s pravidly bezpečnosti. Pobytem zvířete na pokoji nesmí být poškozováno zařízení pokoje a věci ostatních ubytovaných.
 • Chovné zařízení musí být na pokoji umístěno tak, aby se vyloučilo riziko poškození zařízení pokoje, věcí ostatních ubytovaných a hlavně je nutno brát zřetel na dodržení zásad bezpečnosti.
 • Osoba pečující o zvíře musí dbát na pravidla hygieny a poklidného soužití na koleji, je zvláště povinna zabránit nadměrným hlasovým projevům zvířat, zamezit zápachu a redukovat množství alergenů frekventovaným úklidem (nedodržení těchto pravidel může vést k vykázání zvířete z koleje a postihu osoby, která o zvíře pečuje).
 • Chovné zařízení i jeho okolí se musí častým úklidem udržovat v dostatečné čistotě a suchu.
 • Úklid chovných zařízení si musí osoba pečující o zvíře zajišťovat samostatně, včetně vynášení odpadu do kontejnerů u kolejí. Vylévání odpadní vody z akvárií je dovoleno jen do WC, nikoliv do umývadla či dřezu.
 • Potravu pro zvířata je osoba o ně pečující povinna přechovávat při dodržení hygienických pravidel, není dovolen chov živočichů pro zkrmování (cvrčci, larvy potemníků, myši atd.).
 • Chov zvířat je povolen pouze na pokojích bloku A -  Kaunicových studentských kolejí, je zakázána přítomnost zvířat na bloku B, ve  společných prostorách obou bloků A i B, zejména kuchyních, sprchách, WC, apod.
 • Na pokoji musí být zvířata zabezpečena proti volnému pohybování (klec, terárium atd.), popřípadě pod přímým dohledem osoby o zvíře pečující.
 • Odpovědnost za zvíře a všechny škody či konflikty jím způsobené nese pouze osoba o toto zvíře pečující, nikoliv koleje či univerzita.
 • Pojistné za poškození zařízení kolejí se musí vztahovat i na škody způsobené zvířaty (student si musí zajistit samostatně a předložit při žádání o povolení pobytu zvířat na kolejích), nebo je osoba o zvíře pečující povinna uhradit tyto škody v plné výši.
 • Je sestaven ceník vybavení pokoje, podle kterého se případná náhrada bude řídit.
 • Za škody způsobené na vybavení pokojů zodpovídá osoba pečující o zvíře na pokoji, v případě většího počtu osob pečujících o zvíře na pokoji ponesou zodpovědnost společně.
 • Při ubytování osoby pečující o zvíře, je nutné pečlivěji překontrolovat stav vybavení pokoje, sporné situace konzultovat s vedením kolejí. Při kontrolách bude poškozené zařízení hrazeno osobami pečujícími o zvíře.
 • Všichni ubytovaní jsou povinni jakékoliv problémy s pobytem zvířat, zejména jejich případný únik či poškození zařízení kolejí, ihned řešit osobně, nebo kontaktovat vedení kolejí.
 • Kontroly na pokojích se zvířaty se budou konat pravidelně v intervalu jednoho měsíce. Osoba pečující o zvíře se zavazuje umožnit provádění těchto kontrol.
 • V případě nedodržení pravidel pobytu zvířat na kolejích bude postupováno následovně:
  • Při mírném porušení (míru posuzuje vedení kolejí případně po konzultaci s odborníkem) napomenutí a zostřený dohled, ubytovaný musí prohřešek napravit, při opakovaném porušení pravidel vykázání zvířete z kolejí (výpovědní doba jeden týden).
  • Při hrubém porušení pravidel okamžité vykázání zvířete z kolejí.
  • Mimo těchto postihů může vedení kolejí za závažné prohřešky vyloučit ubytovaného z kolejí či udělit záporné body do pořadníku pro příští rok.
 • Sporné případy bude posuzovat Kolejní komise jmenovaná rektorem VETUNI, v neodkladných záležitostech bude závazným názor vedení kolejí.
 • Mimo tato pravidla je osoba pečující o zvíře povinna dodržovat platné právní předpisy. (zejména úmluvu CITES, zákon na ochranu zvířat proti týrání, občanský zákoník, Kolejní a Provozní řád kolejí, atd.)

Příloha č. 4

Doplněk k obecným pravidlům pro umožnění pobytu psů na kolejích VETUNI

Pro pobyt psů na koleji platí obecná pravidla pro pobyt zvířat na kolejích s těmito doplněními:

  • Každý pes, který bude mít povolen pobyt na kolejích, musí být viditelně označen známkou, kterou obdrží jeho chovatel při nástupu k ubytování. V případě, že nebude pes označen známkou, bude považován tento přestupek za hrubé porušení ubytovacích řádů se všemi důsledky tomu odpovídajícími.
  • Vedení kolejí nechalo upravit jeden pokoj v 1. pp v bloku A, kde jsou vhodné hygienické podmínky pro pobyt psů na kolejích (je to obytná místnost, vybavená dvěma sprchovými kouty a samostatným WC).
   • K pobytu psů na kolejích jsou určeny pouze pokoje v přízemí bloku A.
   • Pro tyto pokoje byla zřízena umývárna pro psy v suterénních prostorách – 2 sprchové kouty s přilehlým prostorem pro usušení.
   • Při pobytu psa na pokoji je nutný souhlas spolubydlících.
  • Psi se mohou pohybovat pouze v 1. PP bloku A a přízemí bloku A, a to na vodítku s osobou o ně pečující a s nasazeným náhubkem. Platí přísný zákaz pobytu psů v ostatních prostorách kolejí.
  • Pobyt psa na koleji je zpoplatněn  250 Kč/měsíc.
  • Pes smí být ponechán na pokoji bez přímého dohledu osoby o něj pečující pouze na nezbytně nutnou dobu a v tom případě, že je na vnější straně dveří uveden kontakt na osobu, jež za psa v době nepřítomnosti osoby o něj pečující - chovatele, odpovídá.
  • Pes nesmí být venčen v areálu kolejí. Areál je možno urychleně projít se zvířetem uvázaným na vodítku.
  • Všichni ubytovaní jsou povinni případné porušení pravidel (zvláště hygienických) řešit ihned sami, nebo kontaktovat osobu o psa pečující, kolejní radu či vedení kolejí. Osoby pečující o psy by měli případné problémy okamžitě řešit a předcházet jim.
  • V případě škody ve veřejných prostorách bude provedeno šetření,  jestliže se nepodaří viníka zjistit, ponesou odpovědnost všechny osoby pečující o psy.

Příloha č. 5

Výčet taxonomických jednotek povolených k chovu na KSK VETUNI

V tomto výčtu jsou zakázány následující druhy:

Z bezobratlých jsou povoleny všechny chované druhy mimo:

 • zakázané druhy z třídy pavoukovci (Arachnida):
  • z čeledi sklípkanovití (Theraphosidae): Grammostala sp.
  • čeleď Ctenizidae
  • z čeledi  Dipluridae: Atrax robustus, Trechona venosa
  • z čeledi  Barychelidae: Harpactirella sp.
  • z čeledi  Loxoscelidae: Loxosceles sp.
  • z čeledi slíďákovití (Lycosidae): Lycosa erythragnatha
  • z čeledi křižákovití (Araneidae): Mastophora gasteracanthoides
  • z čeledi snovačkovití (Therididae): Latrodectus mactans
  • čeleď zápředníkovití (Clubionidae)
  • ze štírů (Scorpiones): rody Centruroides., Tityus., Leiurus., Androctonus., Burnus, Parabuthus. Buthacus., Buthotus  Centruroides, Tityus,
 • zakázané druhy z třídy hmyz (Insecta):
  • z ř. kobylky (Ensifera): č. cvrčkovití (Gryllidae)
  • ř. šváby (Blattodea)
  • ř. blanokřídlí (Hymenoptera)

tř. ryby (Piscies) povoleny všechny nejedovaté druhy.
tř. obojživelníci (Amphibia) povoleny všechny druhy mimo:

 • z ř.ocasatí (Caudata): č. velemlokovití
 • z ř. žáby(Anura): č. pralesničkovití  (Dendrobatidae), rohatky (Ceratophrys spp.)

tř. plazi (Reptilia) povoleny všechny druhy mimo:

 • podtř. krokodýli
 • z ř. želvy (Testudines): č.kajmankovití, č. matamatovití, č.karetovití, č. kožatkovití, želvy Geochelone spp.
 • z ř. šupinatí (Squamata):
  • z podř. ještěři (Lacertilia): č. korovcovití a jedinců jakéhokoliv druhu, jejichž délka by době chovu na kolejích přesahovala 1m včetně ocasu
  • z podř. hadi (Serpentes) jsou povoleny jen: č. užovkovití (ale zakázána podč. bojgy (Boiginae), č. slepákovití, č. krátkorepovití, č. pahroznýškovití, z č. hroznýšovití jen hroznýšek  Eryx pp.Lichanura spp.

tř. ptáci (Aves) povoleny pouze:

 • všechny rody z ř. papoušci (Psittaciformes) mimo: arů r. Ara, Anodorhynchus a kakaduů r. Calyptorhynchus, Proboscigera
 • z ř. pěvci (Passeriformes):
  • všechny rody astrildů,
  • všichni kanáři, loskuták, chůvička, stehlík, konopka, hýl, zvonek,
 • z ř. měkkozobí (Columbiformes):
  • okrasní holoubci a okrasné hrdličky

tř. savci (Mammalia) povoleny pouze:

 • z ř. hlodavci (Rodentia) povoleny všechny druhy mimo:
  •  č. bobrovití, č. dikobrazovití, č. urzounovití, č. kapybarovití, rodu mara
 • z šelem povolen pes