EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Rektorát / Sekretariát prorektorky pro vzdělávání

Sekretariát prorektorky pro vzdělávání


Kontakty

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
prorektorka pro vzdělávání

Tel.: +420 5 4156 2015

E-mail: ProrektorEdu(at)vfu.cz
 
MVDr. Hana Mášová
referent

Tel.: +420 541 56 2016
Mobil.: +420 725 514 029
E-mail: masovah(at)vfu.cz
 
Mgr. Pavel Kupka
referent - IS/STAG

Tel.: +420 541 56 2014
Mobil.: +420 725 514 030
E-mail: kupkap(at)vfu.cz
 

 

Informace o pedagogické činnosti

Veterinární univerzita Brno je členěna na dvě fakulty -- Fakultu veterinárního lékařství (FVL) a  Fakultu veterinární hygieny a ekologie (FVHE). Jako jediná vzdělávací instituce v České republice poskytuje prostřednictvím dvou veterinárních fakult komplexní vzdělání v oblasti veterinárního lékařství. Tomu odpovídá i každoroční vysoký zájem o studium, který daleko převyšuje kapacitní možnosti výuky.


O zájmu o studium na fakultách VETUNI svědčí stále se zvyšující počet zahraničních studentů, především ze Slovenska.
Univerzita zabezpečuje i odbornou praxi během studia.

 

Uchazeči a přijatí pro akad. rok 2023/2024 (včetně ASP)

Fakulty Přihlásilo se Zapsaní 
ke studiu
Fakulta veterinárního lékařství
Magisterský studijní program

997

299
Bakalářský studijní program 269 81
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Magisterský studijní program


514

 
180
Bakalářský studijní program 663 194
Navazující magisterský studijní program 71 56
Celkem 2514 810

 

Počty studentů v akad. roce 2023/2024 k 31. prosinci 2023

Skupiny programů Studenti ve studijním programu Celkem studentů
bak. mag. nav. dokt.
Veterinární lékařství 119 1049 - 43 1211
Veterinární hygiena a ekologie 374 451 103 59 987
Celkem 493 1500 103 102 2198

 

Dodatek k diplomu - Diploma supplement

Dodatek k diplomu je doklad, který vznikl na základě Lisabonské úmluvy o uznávání vysokoškolských kvalifikací z roku 1997. Formát a strukturu dodatku navrhla společná pracovní skupina složená ze zástupců Rady Evropy, Evropské komise a UNESCO/CEPES v roce 1998. 
Dodatek vhodně doplňuje základní doklad o kvalifikaci absolventa (diplom) a slouží zaměstnavateli, nebo jiné vysoké škole v rámci Evropského společenství, jako podrobná informace o dosavadním studiu a dosaženém vzdělání absolventa. Zároveň je prostředkem ke zlepšení mezinárodní „průhlednosti“ a spravedlivého akademického a profesního uznávání kvalifikací. 

Dodatek k diplomu je na Veterinární univerzitě Brno vydáván od roku 2004/2005 v souladu se zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, automaticky všem absolventům Veterinární a farmaceutické univerzity Brno po úspěšném absolvování studia  v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech, bezplatně, dvojjazyčně, a to v anglickém a v českém jazyce.
Je vytištěn na papíře formátu A3 s podtiskem, hologramem univerzity, otiskem razítka univerzity a podepsán rektorem. Shrnuje údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení. 

Příklad Dodatku k diplomu vydávaný na Veterinární univerzitě Brno