EN

Uznávání vysokoškolského vzdělání


Legalizace - ověřování vysokoškolského vzdělání v ČR pro zahraničí

Přehled právních předpisů upravujících uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR.

 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů - § 87 písm. k), § 89, § 90, § 105, § 106
 • Zákon č. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána a které jsou publikovány ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv.

Orgány, které rozhodují o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podle § 89 a § 95 odst. 9 zákona o vysokých školách.

 1. Veřejná vysoká škola, která uskutečňuje akreditovaný obsahově obdobný studijní program.
 2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhoduje pouze ve sporných případech nebo jako odvolací orgán.

Podrobné informace o uznávání vysokoškolského vzdělání v ČR najdete na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace

Postup řízení o uznání vysokoškolského vzdělání na Veterinární univerzitě Brno

Žádost o uznání vysokoškolského vzdělání podává absolvent zahraniční vysoké školy písemně na Sekretariát prorektora pro vzdělávání Veterinární univerzity Brno.

Žádost musí být doložena:

 1. originálem nebo úředně ověřenou kopií diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou, s jejich legalizací o pravosti podpisů a otisků razítek na originálech, v souladu s § 90 odst. 3 zákona o VŠ, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána jinak (např. smlouva o právní pomoci, Haagská úmluva o apostile)
 2. originálem nebo úředně ověřenou kopií dodatku k diplomu, resp. výpisem absolvovaných předmětů s jejich rozsahem v hodinách, resp. kreditech ECTS a klasifikací při zkoušce v originále, potvrzeným zahraniční vysokou školou
 3. v případě žádosti o uznání magisterského vzdělání v oblasti veterinárního lékařství a hygieny vyplněný formulář plnění požadavků na magisterské vzdělání v oblasti veterinárního lékařství a hygieny - formulář
 4. na vyžádání případně i doplňujícími informacemi o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním
 5. úředně ověřenou písemnou plnou mocí, žádá-li jiná osoba než absolvent - plná moc


Žadatel předloží vždy úředně ověřený překlad výše uvedených dokladů do českého jazyka (u dokladů v anglickém jazyce se překlady nepožadují).

       6. dokladem o zaplacení poplatku za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání vysokoškolského vzdělání, který činí 3 000 Kč.

Bankovní spojení:

Beneficiary´s Name:

Veterinární univerzita Brno

Beneficiary´s Address:

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Czech Republic

Bank Name:

Československá obchodní banka, a.s.

Bank Address:

Milady Horákové 6, 601 79 Brno, Czech Republic

SWIFT Code (Wire Transfer Address)

CEKOCZPP

Bank Identifier Code / BIC:

CEKOCZPP

Bank Account Number (CZK)

154 568 547 / 0300

International Bank Account Number / IBAN (CZK)

CZ74 0300 0000 0001 5456 8547

Please, include also Purpose/Reference:

91214901 + full name

 

Nebude-li poplatek za podání žádosti uhrazen v době doručení žádosti Veterinární univerzitě Brno, bude žadatel vyzván, aby tento poplatek zaplatil. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, řízení ve věci dané žádosti bude bez dalšího usnesením zastaveno v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a Veterinární univerzita Brno se touto žádostí nebude dál zabývat.
O uznání zahraničního VŠ vzdělání rozhoduje rektor Veterinární univerzity Brno ve lhůtě stanovené Správním řádem.

Pokud rektor žádosti vyhoví, vydá rozhodnutí o uznání VŠ vzdělání, jehož přílohou je osvědčení o uznání VŠ vzdělání, které spolu s doklady přiloženými k žádosti zašle do vlastních rukou žadatele.
Pokud rektor VŠ vzdělání neuzná, vystaví rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti zamítnutí žádosti je možno podat odvolání ministerstvu prostřednictvím rektora Veterinární univerzity Brno do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Uznání zahraničního VŠ vzdělání neopravňuje žadatele k používání žádného z akademických titulů, udělovaných absolventům Veterinární univerzity Brno.


Kontakt:

Veterinární univerzita Brno
Sekretariát prorektora pro vzdělávání
MVDr. Hana Mášová
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno
masovah(at)vfu.cz

 

Recognition of higher education

Overview of the legislation governing the recognition of foreign higher education in the Czech Republic.

 • Act No. 111/1998 Coll. (amended and consolidated) on higher education institutions and on amendments and supplements to some other acts (the Higher Education Act), as subsequently amended - Section 87 k), Section 89, Section 90, Section 105, Section 106
 • Act No. 500/2004 Coll. , Administrative Procedure Code as amended
 • International treaties by which the Czech Republic is bound and which are set out in the Collection of Laws or Collection of International Treaties.

Bodies that decide on the recognition of foreign higher education and qualifications pursuant to Section 89 and Section 95 paragraph 9 of the Higher Education Act.

 1. Public higher education institution that implements accredited degree programme similar in the content.
 2. Ministry of Education, Youth and Sports decides only in controversial cases or as an appellate body.

Detailed information about the recognition of higher education in the Czech Republic, visit the Ministry of Education: http://www.msmt.cz/areas-of-work/tertiary-education/recognition-of-foreign-higher-education-in-the-czech

The procedure for the recognition of higher education at UVS Brno

A foreign higher education institution graduate submits an application for recognition of higher education in writing at the UVS Brno Department of Education.

The application must be accompanied by:

 1. the original or certified copy of a diploma, certificate or similar document issued by a foreign higher education institution, with the legalization of the authenticity of signatures and stamps on the original, in accordance with Section 90 paragraph 3 of the Higher Education Act, unless the international treaty to which the Czech Republic is bound sets differently (eg. legal assistance treaty, the Hague Apostille Convention)
 2. the original or certified copy of the Diploma Supplement, respectively the list of successfully completed courses including their extent in lessons, respectively ECTS and credits and grades achieved at exams in original certified by a foreign higher education institution
 3. in the case of an application for recognition of a master's degree in veterinary medicine and hygiene, a completed form for fulfilling the requirements for a master's degree in veterinary medicine and hygiene
 4. upon request, respectively by additional information that the degree programme was implemented by an institution authorized to provide education comparable to higher education - form
 5. the written power of attorney if applied by other person than the graduate - Power of Attorney


An applicant shall submit a certified translation of the above mentioned documents into the Czech language or English language..

       6. proof of payment of the fee for the activities associated with the management of applications for recognition of higher education, which amounts to 3,000 CZK.

Beneficiary´s Name:

Veterinární univerzita Brno

Beneficiary´s Address:

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Czech Republic

Bank Name:

Československá obchodní banka, a.s.

Bank Address:

Milady Horákové 6, 601 79 Brno, Czech Republic

SWIFT Code (Wire Transfer Address)

CEKOCZPP

Bank Identifier Code / BIC:

CEKOCZPP

Bank Account Number (CZK)

154 568 547 / 0300

International Bank Account Number / IBAN (CZK)

CZ74 0300 0000 0001 5456 8547

Please, include also Purpose/Reference:

91214901 + full name


Should the applicant fail to pay the fee by application delivery, he/she will be asked to complete the payment. Failure to do so within a prescribed period shall result in the termination of all proceedings regarding the processing of the submitted application in accordance with section 66, subsection 1, letter c) of Act No. 500/2004 Coll., the Code of Administrative Procedure: as a result, UVS Brno will thus decline any further processing of the application.


Recognition of foreign higher education is decided by the UVS Brno Rector within the period prescribed by the Administrative Regulations.

If the application is granted by the Rector, they shall issue a decision on the recognition of higher education, attached by a certificate of recognition of higher education, which together with the documents attached to the request shall be sent to the applicant personally.

If the application is not granted by the Rector, they shall issue a decision rejecting the request.

An appeal may be brought against the refusal of the request to the Ministry through the UVS Brno Rector within 15 days of the date of the delivery of the refusal.

Recognition of foreign higher education does not entitle the applicant to use any of the degrees awarded to graduates of UVS Brno.


Contact:

Veterinární univerzita Brno
Sekretariát prorektora pro vzdělávání
MVDr. Hana Mášová
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno
masovah(at)vfu.cz