EN

Volně dostupné zdroje


Databáze

Informace o produktu
Agronavigátor Portál poskytuje informace z oblasti zemědělství a potravinářství. Poskytuje rovněž službu terminologický slovník.
Agroweb

Informace z oblast zemědělství, veterinářství, součástí je Vetweb – internetový časopis pro veterináře.

AJOL

African Journals Online je databáze časopisů vycházejících v Africe obsahuje abstrakta nebo plné texty článků. Příručka o informačních institucích, projektech, programech, výzkumech a globální spolupráci v oblasti lesnictví, životního prostředí a to v celosvětovém měřítku. Pomáhá šířit vědecké poznatky zájemcům o životní prostředí a krajinářům. 

Bibliografia Medica Čechoslovaka Online zpřístupněna v portálu Medvik, je bibliografická databáze České národní bibliografie z oblasti medicíny. Excerpční základnu tvoří: časopisy, knihy, sborníky, recenze českých knih, bohemika a slovacika (práce českých a slovenských autorů publikované v zahraničních časopisech). Obsahuje záznamy zpracované od roku 1999.
BioMed Central Open access časopisy s plnými texty.
DOAJ Directory of Open Access Journals je databáze volně dostupných časopisů s plnými texty. 
E-journals odkazy na časopisy v elektronické podobě podle oborů. 
FAOSTAT Největší světová báze dat organizace FAO. Zaměřeni: potraviny a zemědělství, obsahuje statistická data a faktografické informace. 
Free Medical Journals Časopisy s plnými texty s lékařskou tématikou.
Freie Universität Berlin

Digitální repositář závěrečných diplomových a dizertačních prací Freie Universität Berlin.  

Google Scholar Volně přístupný webový vyhledávač, který indexuje plné texty nebo metadata z odborné literatury (zahrnuje recenzované online dostupné akademické časopisy, knihy, konferenční příspěvky, diplomové práce a disertace, preprinty, abstrakty, technické zprávy a další).
Infozdroje Zpřehledňuje přístup k informačním zdrojům, informuje o novinkách, konsorciích, nabízí zkušební přístupy a pod.
IVIS International Veterinary Information Service je nezisková organizace poskytující informace veterinářům, veterinárním studentům a akademických pracovníkům. Umožňuje přístup k veterinárním knihám, poskytuje též informace o veterinárních konferencích apod.
Karlsruhe Institute of Technology Brána umožňující jednotné vyhledávání v množství světových knihoven.
Knihovna Antonína Švehly Katalog Knihovny Antoníny Švehly – zemědělské a potravinářské knihovny. Nabízí možnost vyhledávat ve fondu knihovny nebo v bázi Česká zemědělská a potravinářská bibliografie.
Knihovna v Bielefeldu Časopisy s plnými texty z fondů elektronických časopisů v knihovně v Bielefeldu. Články je možno využít k vyhledávání bibliografických údajů časopisů a také k prohlížení volně dostupných textů časopisů. V seznamu jsou zeleně označeny časopisy přístupné do plných textů.
Knihovny.cz Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na našem portálu můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku.
Laboratorní průvodce Fyzikální, matematické a chemické tabulky, laboratorní encyklopedie, faktografické informace z oblasti biochemie, biologie a medicíny a další nástroje a data. 
Invenio Národní úložiště šedé literatury – digitální repozitář spravovaný Národní technickou knihovnou, který obsahuje vysokoškolské kvalifikační práce, zprávy, autorské práce, firemní literaturu, konferenční materiály, analytické a metodické materiály, propagační a vzdělávací materiály.
OpenAIRE Portál představuje síť otevřených repozitářů, archivů a časopisů, které podporují politiku Open Access. Cílem portálu je zpřístupnění co největšího počtu vědeckých výsledků financovaných z evropských fondů a monitorování výstupů z Horizontu 2020. 
PLOS Public Library of Science je neziskovou organizací, v níž se angažují vědci a lékaři a která si klade za cíl zprostředkovat nejenom jim, ale také pacientům a studentům z celého světa neomezený přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům, usnadnit výzkum, lékařskou praxi i výuku. Hlavními principy, jsou volný přístup (open access), vynikající kvalita z hlediska obsahu i formy, vědecká integrita garantovaná redakcí, šíře záběru, spolupráce, finanční spravedlnost, zapojení komunity, mezinárodnost a věda chápaná jako veřejný zdroj.
PubMed Bibliografická databáze Národní lékařské knihovny USA. 
Royal Society of Chemistry Časopisy, knihy a databáze Královské chemické společnosti. 
WolframAlpha

Služba, která se snaží přímo odpovídat na dotazy uživatele. Liší se tím od vyhledávacích služeb, které poskytnou pouze seznam stránek pravděpodobně obsahujících odpověď. Wolfram Alpha je vytvořen na základě výpočetního softwaru Mathematica, který je využíván pro řešení algebraických úloh, numerických a statistických výpočtů, ale i vizualizaci výsledků. Odpověď na dotaz se zobrazí v člověku čitelné a přehledné formě. Často je přiložen i postup vedoucí k výsledku.

Zákony pro lidi Platné právo České republiky v provedení pro lidi a zdarma. Úplná znění všech předpisů Sbírky zákonů ČR v aktuální konsolidované podobě.