EN

Citování a publikační etika


Proč musíme citovat?

 • Ukládá nám to autorský zákon
 • Aby kdokoliv mohl jednoznačně dohledat zdroj, ze kterého byly čerpány informace 
 • Abychom rozlišili vlastní originální myšlenky od převzatých
 • Abychom prokázali orientaci v oboru (přehled o uznávaných odbornících, renomovaných časopisech…)

Plagiátorství

Plagiátorství je vážný prohřešek, za který hrozí postihy vyplývající z autorského zákona a disciplinárního řádu univerzity. Může mít několik podob:

 • kopírování textu/obrázku/videa... a vydávání ho za vlastní;
 • necitování děl, ze kterých autor čerpal (byť neúmyslné);
 • nepřesné/neúplné/nedbalé citování (není možné identifikovat zdroj);
 • uvádění citací děl, která ale při psaní práce nebyla použita (snaha vytvořit lepší dojem).

I neúmyslné plagiátorství je plagiátorství! Naučte se správně citovat a používat citační manažer, předejdete tím zbytečným problémům.

Více informací o plagiátorství se můžete dočíst v příručce Jak se vyhnout plagiátorství: příručka pro studenty

Odkaz na plný text příručky naleznete zde

Antiplagiátorskou kontrolu práce si můžete provést sami ještě před odevzdáním na Odevzdej.cz – nahrajte soubor, zadejte e-mailovou adresu a po kontrole obdržíte dokument s vyznačenými částmi, které se shodují s jinými seminárními/závěrečnými/vědeckými pracemi nebo texty volně dostupnými na internetu (pozn. ne každá označená část textu je skutečně plagiát, např. prohlášení v úvodu závěrečné práce mají všichni stejné, nebo pokud používáte přímou citaci a máte tento text zřetelně označen uvozovkami, je to také v pořádku; max shoda vašeho textu s jinými pracemi by měla být celkově do 5 %).

Všeobecně známá informace = nezpochybnitelná snadno ověřitelná (např. teplota varu vody je 100 °C), nemusí být citována; u konkrétních údajů (např. nadmořská výška) je však vhodné uvést citovaný zdroj, protože se uváděné údaje mohou mírně lišit

Parafráze = "převyprávění" cizí myšlenky vlastními slovy, vzniká nová formulace, vždy musíme citovat původní zdroj

Citát = doslovně převzatý výrok (např. definice pojmu), v textu práce je nutné jej graficky odlišit uvozovkami (popř. i kurzívou) a citovat původní zdroj

Citace = zkrácené označení zdroje přímo v textu, které slouží jako spojnice citovaného textu/obrázku… se seznamem bibliografických citací

Bibliografická citace = systematicky uspořádané údaje, které jednoznačně identifikují použitý zdroj informací, uvádějí se v seznamu (obvykle) na konci práce

Citační norma = soubor platných pravidel pro tvorbu bibliografických citací; na VFU se nejčastěji používá mezinárodně platná ČSN ISO 690, ale existuje mnoho dalších např. MLA, APA, ACS, NLM (kterou citační normu zvolit si ověřte u vedoucího práce/vydavatele časopisu...). Jak spávně vytvořit bibliografickou citaci včetně příkladů najdete v Manuálu pro tvorbu bibliografických odkazů a citaci dokumentů dle ČSN ISO 690

Citační styl = způsob odkazování na použité zdroje, nejčastěji se používají tyto styly:

 1. Harvardský styl (tzv. "jméno-datum")
  příklad 1: text text text (Novák, 2017, s. 74). 
  příklad 2: Novák (2017, s. 74) uvádí, že ...
  strana je nepovinný, ale velmi doporučený údaj (především pro autorovu vlastní orientaci v použité literatuře)
  seznam bibliografických citací je řazen abecedně 
 2. Číselné odkazy (1, s. 9), [2], 3 
  čísla odkazů je možné psát do kulatých/hranatých závorek či jako horní index; v textovém editoru použijte funkci křížových odkazů
  seznam bibliografických citací řazen chronologicky podle pořadí v textu
 3. Poznámky pod čarou
  v textu značeno (1), [2], nebo 3
  pod čarou seznam zdrojů z konkrétní strany – může být uvedena plná bibliografická citace, nebo její zkrácená verze (jméno autora, název díla a volitelně strany;
  pokud se stejný zdroj opakuje za sebou na stejné stránce, do poznámky stačí napsat:
  1. Novák, Tomáš. Sociální antropologie, s. 4
  2. Tamtéž, s. 5 

Zvolená norma a styl citování musí být jednotné v celé práci!

Citační manažery a generátory citací

Jedná se o programy pro správu a generování citací, tedy usnadnění práce :-)