EN

Kurz prohlížitelů zvěřiny


Specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře

Školení je organizováno na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. 4. 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. 
Proškolené osoby provádějí prvotní vyšetření zvěře po ulovení. Na základě posouzení mohou uvolnit kus pro spotřebitele v jeho domácnosti, nebo do místního maloobchodu nebo maloobchodního zařízení. Dále je možné dodat kus s prohlášením proškolené osoby do závodu pro nakládání se zvěřinou (bývalý zvěřinový závod) bez hlavy a orgánů.
Školení je zakončeno zkouškou ve formě písemného testu, test mohou účastníci složit na závěr školení, nejpozději však do 3 týdnů od skončení školení. Test obsahuje 60 otázek, ke každé otázce jsou přiřazeny tři možné odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná. Ke složení zkoušky je třeba nejméně 75% správných odpovědí.
Na základě složené zkoušky získá účastník školení osvědčení o způsobilosti k vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře, razítko a průkaz proškolené osoby.

 • VŠECHNY DOKUMENTY VČETNĚ RAZÍTKA PROŠKOLENÉ OSOBY VYDÁVÁ POUZE VETUNI!
 • V PŘÍPADĚ ZTRÁTY NEBO ODCIZENÍ DOKUMENTŮ NEBO RAZÍTKA SE VŽDY OBRAŤTE NA KONTAKTNÍ OSOBU NA ICV VETUNI!
 • administrativní poplateky - při ztrátě razítka - vystavení potvrzení a nové razítko : 800 Kč
 • vystavení nového průkazu: 250 Kč

ZDE NAJDETE TERMÍNY A MÍSTA ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH ŠKOLENÍ PRO:

Další školení k ověření znalostí získaných specializovaným školením osob k prohlížení těla ulovené volně žijící zvěře 

Po pěti letech končí platnost průkazu proškolené osoby. K prodloužení platnosti je nutné absolvovat jednodenní další školení v rozsahu 8 hodin. Školení je opět zakončené zkouškou ve formě testu, test obsahuje 45 otázek, pro úspěšné složení je třeba nejméně 75 % správných odpovědí.
Na základě složené zkoušky obdrží účastník školení nový průkaz proškolené osoby s platností opět na pět let. V platnosti zůstává číslo proškolené osoby a je možné dále používat původní razítko.
Další školení je nezbytné absolvovat nejdříve rok před skončním platnosti průkazu, a nejpozději 6 měsíců po vypršení platnosti! 
Platnost průkazu se prodlouží na dalších pět let od data ukončení platnosti dosud platného průkazu. Tzn. že i když absolvujete další školení několik měsíců před skončením platnosti, platnost nového průkazu se Vám o toto období nezkrátí.
(Kdo však chce absolvovat další školení dříve než rok před skončením platnosti, je to možné, ale v tom případě se nový průkaz vystaví s platností na 5 let od data školení, tzn. že si tímto platnost zkrátí).
Kdo v termínu neabsolvuje další školení, propadá mu průkaz, razítko a osvědčení proškolené osoby, číslo proškolené osoby je vyřazené z evidence. Pro obnovení funkce proškolené osoby je v tomto případě nezbytné znovu absolvovat specializované školení v rozsahu dvou dní, na základě složené zkoušky získá účastník školení osvědčení o způsobilosti k vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře, razítko a průkaz proškolené osoby s novým číslem.

Pokud již činnost proškolené osoby nebudete dále vykonávat, doporučujeme razítko vrátit vydavateli, tzn. zaslat zpět na Institut celoživotního vzdělávání  VETUNI, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno. Tím předejdete jeho zneužití a s tím spojeným komplikacím.

TERMÍNY A MÍSTA DALŠÍCH ŠKOLENÍ NAJDETE ZDE


odkazy:

 • Proškolená osoba je povinna vést záznamy o druzích a počtech ulovené a vyšetřené volně žijící zvěře, o místě a době jejího ulovení, o výsledcích vyšetření a o tom, kam byla tato zvěř dodána, uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 2 let a na požádání je poskytovat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.
 • Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
 • Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímopoužitelnými předpisy Evropských společenství.
 • Vyhláška 342/2012 Sb. o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemisťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.
 • Nařízení EP a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin.
 • Nařízení EP a Rady č. 853/2004 stanovující zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.
 • Státní veterinární správa
 • ČMMJ